انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)


ساعت جیبی آونگی / غول پیکر - The Minories by بیضی قهوه ای تحت مجوز است CC BY 2.0

انواع نوسان ساز هارمونیک: بینش ها و حقایق جامع

نوسان ساز هارمونیک ساده یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک است. حرکت تناوبی عقب و جلو از موقعیت تعادل به عنوان حرکت هارمونیک ساده نیز شناخته می شود.

حرکتی که یک سیستم در نوسانگر هارمونیک ساده تجربه می کند، تناوبی است. به عنوان مثال، آونگی را در نظر می گیریم که از وضعیت تعادل معلق است، قبل از اینکه استراحت کند، به جلو و عقب حرکت می کند. حرکت جلو و عقب با کاهش دامنه کاهش می یابد.

در این نوع حرکت هارمونیک ساده، نیروی بازگرداننده است و قدر که بدن چقدر حرکت را تجربه می کند، زمانی که از موقعیت تعادل خود جایگزین شود، با یکدیگر متناسب است. نیروی بازگرداننده ای که بر جسم وارد می شود، صرفاً نیرویی است که برای متوقف کردن ارتعاش استفاده می شود.

مثال هایی برای درک بهتر نوسانگرهای هارمونیک ساده

آونگ نوسانی: آونگ جرمی است که از یک تکیه گاه ثابت و صلب انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) معلق است. هنگامی که فشار داده می شود، سیستم یک ارتعاش را به عقب و جلو از موقعیت تعادل خود تجربه می کند. این نوسان تناوبی است و با حرکت هارمونیک ساده انجام می شود.

هنگامی که یک نیروی بازگردان بر روی نوسانات وارد می شود، با کاهش دامنه کاهش می یابد و متوقف می شود. این نوسان به هارمونیک ساده معروف است حرکت - جنبش.

انواع نوسان ساز هارمونیک

ساعت جیبی آونگی / غول پیکر - The Minories by بیضی قهوه ای تحت مجوز است CC BY 2.0

دیگر مثالی از هارمونیک ساده حرکت تاب پارکی است که در پارک ها متوجه آن می شویم. این نوسانات در حالت استراحت باقی می‌مانند تا زمانی که بر روی آن‌ها اعمال را وادار به شروع حرکت کنند. وقتی شخصی روی آن می نشیند و شروع به تاب خوردن می کند، حرکت را شروع می کند.

تاب ها، هنگامی که یک فشار جزئی به آن ها داده می شود، از موقعیت تعادل خود خارج می شوند و به جلو و عقب حرکت می کنند. این حرکت تناوبی است و نوسانات هارمونیک ساده نیز رخ می دهد.

"تاب و چرخش" by نیم باران تحت مجوز است CC BY-SA 2.0

نوسان ساز هارمونیک میرا شده

میرایی محدودیت ارتعاشات و نوسانات در یک سیستم تعادلی با اتلاف انرژی است. نوسانگرهای میرایی آنهایی هستند که در آنها ارتعاشات با گذشت زمان کاهش می یابد.

در یک مدار هارمونیک میرایی، نوسانات در یک دوره طولانی ادامه می‌یابد تا زمانی که یک نیروی بازگرداننده بر سیستم تعادل وارد نشود. این نیروی بازیابی یکی از دلایل زوال نوسان در طول زمان است.

نوسان سازهای هارمونیک میرایی با توجه به ضریب میرایی آن به سه نوع تقسیم می شوند. هنگامی که ضریب میرایی برابر با یک باشد، سیستم به میرایی بحرانی گفته می شود. هنگامی که ضریب میرایی بیش از یک باشد به آن میرایی بیش از حد یا میرایی زیاد می گویند. در صورتی که ضریب میرایی کمتر از یک باشد، گفته می‌شود که سیستم دارای میرایی کم است.

فرمول میرایی به قانون دوم نیوتن متصل است و بر اساس آن، فرمول برای هر نوسانگر هارمونیک میرایی به این صورت است.

C2 – 4mk = بیش از انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) حد میرا شده

C2 - 4mk = به شدت میرایی شده است

C2 – 4mk = میرا نشده است

ضریب میرایی برای یک نوسان ساز هارمونیک میرایی این است که ارتعاشات در کوتاه ترین فاصله زمانی به صفر برمی گردند. سیستم تحت یک حرکت هارمونیک قرار می گیرد. هنگامی که یک نیروی بازگردان اعمال می شود، نوسانات در نهایت استراحت می کنند یا در بازه زمانی کمتری به موقعیت تعادل باز می گردند.

نوسان هارمونیک میرایی یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک است. یک مثال عالی از نوسانات میرا، وزن معلق توسط فنر است. هنگامی که وزنه معلق می شود، از وضعیت تعادل به جلو و عقب جابجا می شود و در نهایت استراحت می کند.

نوسانات هارمونیک دلیل عملکرد برخی سیستم ها با حرکات عقب و جلو مناسب است. ما اغلب تمایل داریم به رویدادهای روزانه توجه نکنیم، اما نوسانات هارمونیک را در آنها می بینیم.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی مشابه نوسان سازهای معمولی است. نوسان ساز هارمونیک کوانتومی به طور کلی با مکانیک کوانتومی سروکار دارد. پیکربندی داخلی یک نوسان ساز هارمونیک کوانتومی با نوسان ساز هارمونیک کلاسیک متفاوت است.

از آنجایی که تفاوت داخلی برای هر دو نوسان ساز هارمونیک کوانتومی و نوسان ساز هارمونیک کلاسیک وجود دارد، تغییراتی در عملکرد هر سیستمی که تحت هر یک از این نوسانگرها قرار می گیرد، وجود خواهد داشت.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی ارتعاشات را در سیستم های سطح میکرو مدل می کند. به عنوان مثال، در اپتیک کوانتومی نمایش رفتار ارتعاشات در مولکول ها یا سطوح مولکولی، بسته های موج با نوسانگرهای هارمونیک کوانتومی امکان پذیر است.

در این نوسانگر هارمونیک کوانتومی انرژی گفته می انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) شود که سطح به طور مساوی بدون پیوسته بودن فاصله دارد.

تفاوت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی

حرکت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی مشابه حرکت در نوسانگرهای هارمونیک کلاسیک با کمی تفاوت است. نوسان یا ارتعاش در نوسانگر هارمونیک کوانتومی با استفاده از معادله شرودینگر بهتر توضیح داده شده است.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی مشابه نوسان سازهای معمولی است. نوسان ساز هارمونیک کوانتومی به طور کلی با مکانیک کوانتومی سروکار دارد. پیکربندی داخلی یک نوسان ساز هارمونیک کوانتومی با نوسان ساز هارمونیک کلاسیک متفاوت است.

از آنجایی که تفاوت داخلی برای هر دو نوسان ساز هارمونیک کوانتومی و نوسان ساز هارمونیک کلاسیک وجود دارد، تغییراتی در عملکرد هر سیستمی که تحت هر یک از این نوسانگرها قرار می گیرد، وجود خواهد داشت.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی ارتعاشات را در سیستم های سطح میکرو مدل می کند. به عنوان مثال، در اپتیک کوانتومی نمایش رفتار ارتعاشات در مولکول ها یا سطوح مولکولی، بسته های موج با نوسانگرهای هارمونیک کوانتومی امکان پذیر است.

در این نوسانگر هارمونیک کوانتومی گفته می‌شود که سطح انرژی به طور مساوی بدون پیوسته بودن فاصله دارد.

حرکت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی مشابه حرکت در نوسانگرهای هارمونیک کلاسیک با کمی تفاوت است. نوسان یا ارتعاش در نوسانگر هارمونیک کوانتومی با استفاده از معادله شرودینگر بهتر توضیح داده شده است.

پرسش و پاسخهای متداول

کاربرد نوسانگرهای هارمونیک چیست؟

نوسانگرهای هارمونیک در یک سیستم برای فروپاشی نوسانات در یک سیستم استفاده می شود.

نوسانگرهای هارمونیک در یک سیستم تناوبی هستند و با کاهش دامنه کاهش می یابد. حرکت عقب و جلو در یک سیستم برای مدت طولانی ادامه دارد تا زمانی که نیروی بازگردانی به سیستم وارد شود.

چرا از نوسانگر هارمونیک استفاده می کنیم؟

از یک نوسان ساز هارمونیک استفاده می شود تا سیستم در یک دهانه مختصر به موقعیت تعادل برسد.

هنگامی که سیستم در حال حرکت است، با وارد شدن نیرویی از کار می افتد و آن نیرو به عنوان نیروی بازگردان شناخته می شود. نوسانات در سیستم با کاهش دامنه به حالت سکون یا وضعیت تعادل خواهند رسید.

تفاوت بین حرکت هارمونیک ساده و نوسانات را ذکر کنید؟

حرکت هارمونیک ساده دوره است، اما نوسانات متفاوت است.

در حرکت هارمونیک ساده، نیروی بازگردانی که بر سیستم وارد می شود ذکر نشده است. در نوسانات، نیرویی که به فروپاشی نوسانات کمک می کند، به طور کلی ذکر نشده است.

حرکت هارمونیک چگونه توضیح داده می شود؟

حرکت هارمونیک یک حرکت تناوبی است و با استفاده از موج سینوسی توضیح داده می شود.

نوسانات یک سیستم ارتعاشی با کاهش دامنه کاهش می یابد. نوسانات دستخوش تغییراتی می شوند، یعنی با نیروی بازگرداننده یا نیروی منفی مواجه می شوند. این نیرو برخلاف حرکتی که سیستم در آن عمل می کند عمل می کند.

از این رو، نیروی بازیابی و جابجایی یک جسم نوسانی از موقعیت تعادل متناسب است. یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک که نوسان ساز هارمونیک میرایی است و با استفاده از قانون دوم نیوتن توضیح داده شده است.

نوسانگر الکتریکی چیست؟

نوسانگر الکتریکی آنهایی است که سیگنالهای الکتریکی را در مداری که در آن ساخته شده است تولید می کند و این سیگنالها معمولاً موج سینوسی یا موج مربعی هستند.

یک مثال عالی از یک نوسان ساز الکتریکی حرکت هارمونیک است. این اسیلاتور الکتریکی جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کند. شکل موج های پیوسته را بدون هیچ ورودی تولید می کند. حرکت هارمونیک ساده یکی از نمونه های عالی نوسانات هارمونیک است.

سلام. من Keerthana Srikumar هستم، در حال حاضر در حال پیگیری Ph.D. در فیزیک و رشته تخصصی من علوم نانو است. من لیسانس و فوق لیسانس خود را به ترتیب از کالج استلا ماریس و کالج لویولا به پایان رساندم. من علاقه شدیدی به کشف مهارت های تحقیقاتی خود دارم و همچنین توانایی توضیح موضوعات فیزیک را به روشی ساده تر دارم. جدای از دانشگاه، دوست دارم وقتم را صرف موسیقی و کتاب خواندن کنم. بیایید از طریق LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/ ارتباط برقرار کنیم

پستهای اخیر

روی یکی از فلزات مهمی است که رسانای الکتریسیته است. بیایید بررسی کنیم تا ببینیم آیا رسانای الکتریسیته است یا خیر. روی به دلیل وجود الکترون های متحرک الکتریسیته را هدایت می کند. .

در زبان انگلیسی، فعل "می" در زیر افعال کمکی معین قرار می گیرد. بیایید در اینجا بفهمیم که چگونه فعل "می" را می توان به صدای مفعول تبدیل کرد. فعل کمکی Modal.

report this ad

دربارهی ما

ما گروهی از متخصصان صنعت با تخصص های مختلف حوزه های آموزشی مانند علوم، مهندسی، ادبیات انگلیسی هستیم که یک راه حل آموزشی مبتنی بر دانش را ایجاد می کنیم.

report this ad

report this ad

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

اندیکاتور

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

سیکل احساسات

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اسیلاتور

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک

استوکاستیک stochastic به معنی نوسانگر است و مانند یک دماسنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن:

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال ۱۹۵۰ زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست:

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط ۲۰ رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط ۸۰ رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

آموزش اسیلاتور استوکاستیک

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال ۲۰ و ۸۰ هستند.d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

 اخبار بورس و اقتصاد را مشاهده بفرمایید

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

 اخبار بورس و اقتصاد را مشاهده بفرمایید

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

 اخبار بورس و اقتصاد را مشاهده بفرمایید

اندازه گیری مونتوم قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض ۵ یا ۱۴ را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به ۵ تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از ۵ تفاوت فاحشی را با ۱۴ ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و ان ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.

 اخبار بورس و اقتصاد را مشاهده بفرمایید

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

اگر استوکاستیک به ناحیه های بالا برسد معنای ان این است که قیمت در حوالی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در عکس زیر مشاهده می فرمایید که بیش ترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر حدود ۱۰۰ دلار، پایین ترین قیمت در طول ۵ کندل اخر ۶۰ دلار بوده و اما قیمت بسته شدن در حدود ۹۵ بوده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک هم عددی معادل با ۸۸% را نمایان کرده پس این قیمت فقط ۱۲ درصد کم تر از سقف قیمتی بسته شده است.

اگر این موضوع را درک کنیم به کاربرد های بی نظر اندیکاتور استوکاستیک بهتر پی می بریم. در حقیقت زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می گیرد یعنی قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی خود قرار داشته است و هم چنین به ما می گوید که در حال حاضر نبض بازار در دست خریداران است.

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت بالا و پایین رفتن قیمت ها در روند معمول بازار را اندازه می گیرد و چگونگی بستن قیمت که بالا باشد یا پایین،روند جاری را بازگو می کند.

 اخبار بورس و اقتصاد را مشاهده بفرمایید

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین

اگر تمامی شرایط بالا وارونه رخ دهد، استوکاستیک در ناحیه پایین رخ داده است و در این شرایط قیمت در حوالی کم ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر، بسته می شود.

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از ان استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند ان می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) نموداری بر اساس محاسبات ریاضی می باشد که با اعمال روابط ریاضی روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد.

اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

واژه اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است.

دسته بندی اندیکاتور

اندیکاتور پیش رو:

اندیکاتورهای پیش رو توانایی پیش بینی نوسانات قیمت و روندها را دارند.

اندیکاتور تاخیری:

اندیکاتورهای تاخیری نشان دهنده روند انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) صعودی و نزولی بودن قیمت ها می باشند.

تصویری از نمودارهای اندیکاتور

آشنایی با 3 روش کلی استفاده از اندیکاتورها

هشدار:

اندیکاتورها این توانایی را دارند که قبل از تغییر روند قیمت ها، هشدارهای لازم را اعلام کنند. یکی از بهترین گزینه ها برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

قبل از ورود به بازار بورس و خرید سهم می توانید از اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ها به خوبی استفاده نمایید.

تایید:

وقتی که با استفاده از ابزارهای مختلف روند یک سهم را پیش بینی کرده انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) ایم و قصد خرید آن را داریم بهترین گزینه برای دریافت تایید استفاده از اندیکاتورهاست.

لینک آشنایی با اصطلاحات اندیکاتور

4 دسته اصلی اندیکاتورها

بطور کلی اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که در ادامه به شرح کامل هر یک از آنها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی (Trend)

این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.

نوسانگرها (Oscillator)

همانطورکه از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است.

از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

حجم (Volume)

دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.

بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

تصویری از نمودارهای اندیکاتور و صعودی آن

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی در اندیکاتور

واگرایی (Divergence)

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات بصورت نا هماهنگ عمل کنند در اصطلاح واگرایی اتفاق می افتد.

همگرایی (Convergence)

زمانی که اندیکاتور و نمودار قیمت در تغییرات بصورت هماهنگ عمل کنند در اصطلاح همگرایی روی داده است.

اندیکاتورها به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟

بطور معمول اندیکاتور به اطلاعاتی همچون داده های قیمت، حجم معاملات و تغییرات روز های قبل نیاز دارد. گفته می شود که قیمت مهم ترین داده ای می باشد که به اطلاعات مربوط به آن نیازمی باشد. با توجه به همین امر شما را با 4 نوع قیمت بسیار مهم آشنا می کنیم.

بالاترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.

نشا‌ن‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.

قیمت اولین معامله‌ای را نمایش می‌دهد که در آن بازه زمانی انجام شده است.

نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک نماد است که با توجه به حجم مبنا محاسبه می‌شود.

تصویری از کاربردهای اندیکاتور

کاربرد اسیلاتور در اندیکاتورها چیست؟

اسیلاتور به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در واقع اسیلاتورها، دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در یک دارایی هستند.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور مرکزی

در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. از این اندیکاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شود. به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد.

اسیلاتور نواری

اسیلاتور نواری برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها و تفاوت آنها

بیشتر تریدرها بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور را شنیده اند حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف می دانند و به جای یک دیگر به کار می برند.

همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend):

شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )


2-اسیلاتور ها (oscillators)


3-حجم(volume):

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.


4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams):

مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور:

1- نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند.

2- اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش، در حالی که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره.

3- تفاوت اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی. از اسیلاتور ها فقط میتوان واگرایی گرفت، اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.