عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر


فاصله کوتاه ترس و دموکراسی

سنگر یعنی آرمان و دموکراسی، یعنی جنگیدن برای آرمان خود و دیگران. بی‌دلیل نیست که این دو واژه با زندگی دانشجویان گره خورده است. سنگر یعنی دانشگاه و دموکراسی یعنی پایداری برای آرمان خود و دیگران. همین مفاهیم است که زندگی دانشجویی را که عمر بس کوتاهي ‌دارد، چنین متراکم از تجربه کرده است.دوتایی گوشه سنگر نشسته بودیم. شب بی‌پایان خمپاره‌ها بود انگار. سربازانِ مستأصل از دستور فرماندهان خود یورش آورده و انتهای خاکریز را به تصرف درآورده بودند. اینک یک خاکریز بود و دو گردان که یقینا دو گردان در یک خاکریز نگنجد. آن‌هم دو گردانی که خصمِ یکدیگرند. شب خمپاره‌باران بود. خاکریز را می‌زدند و برایشان فرقی نمی‌‌کرد کجای خاکریز دشمن است و کجای آن خودی‌ها. خمپاره‌ها را ما نمی‌زدیم. آنها می‌زدند. آنهایی که دیگر خودی‌ها هم برایشان خودی نبودند، چون آرمانی نداشتند و دستورات را ابلاغ و اجرا می‌کردند و همین ابلاغ دستورات بود که سربازان مستأصلِ دشمن را چون کَنه به خاکریز چسبانده بود که نه دل جداشدن از آن را داشتند و نه جرئت پیشروی و جنگیدن و فتح تمام خاکریز را. نَه به دموکراسی باور داشتند و نَه به آرمان وفادار بودند، ازاین‌رو بسیار می‌ترسیدند. تمام قدرت آنان در اجرای فرمان بود. سربازی که فقط فرمان را اجرا می‌کند نَه دموکراسی را می‌شناسد و نَه آرمان را. این بود فرق آنان با ما. به ما نگفته بودند بجنگید، ما می‌جنگیدیم برای آرمان خود و دیگران.

فانوس را بالا کشید. رنگ سرخی توی سنگر دوید. سایه سبیل پهنش چانه‌اش را تیره کرده بود. گفت: «یك چیزي بگويم به کسی نمی‌گويی؟» گفتم: «حتما می‌گویم، چون خودم هم ترسیدم!»، خندید، گفت: «نه من نترسیدم». بعد گفت مارکسیست است و برای اینکه بیاید جبهه به هر دری زده بود. بند پوتین‌هایش را سفت کرد و گفت: «تا کی باید اینجا بتمرگيم. بلند شو باید کاری کرد!» و از سنگر رفت بيرون، من هم به‌دنبالش. همه را از توی سنگرها بيرون کشید. همه مي‌د‌انستيم يا بايد بجنگيم و خاكريز را پس بگيريم يا اسير شويم. اين را او گفت. «هركس دوست دارد بيايد، بيايد هركس مي‌خواهد بماند!» يكي گفت كسي به ما فرمان نداده است. گفت: «ما اينجاييم چون براي دلمان اينجاييم». همه رفتيم به‌جز عده‌اي كه منتظر فرمان بودند. البته كه فرماني نمي‌آمد. راه عقب‌نشيني بسته بود. كسي هم براي اسارت خودخواسته نه فرمان مي‌دهد و نه فرمان مي‌گيرد. تسليم از ترس فرمان مي‌گيرد و بطئي زير پوست آدم مي‌دود. فاصله اسارت خودخواسته، آرمان و دموكراسي بسيار كوتاه است در جبهه‌هاي جنگ، به اندازه يك تكه ترس. ترسي كه گاه معناي عقل مي‌دهد و مصلحت، گاه معناي تاكتيك و استراتژي. سنگر يعني آرمان و دموكراسي، يعني جنگيدن براي آرمان خود و ديگران. توي خوابگاه دانشجويي نشسته بودیم در اتاقی كه كف‌پوش آن پتويي كهنه بود. صورتي لاغر و استخواني داشت و آثار گرسنگي از رنگ پوستش هويدا بود. ترسيده بودم. همان ترسي كه چهره‌هاي بسيار دارد. گفتم: «بيرون درگيري است. » خنديد: «بازار مكاره‌اي شده دموكراسي!». از پنجره بيرون را نگاه كردم. دانشجويان در حياط سياهي مي‌زدند. بعضي چوپ‌به‌دست بودند و بعضي با سنگ هجوم مي‌‌بردند. گفتم: «شايعه شده مي‌خواهند دانشگاه‌ها را ببندند»، گفت: «بهتر!» گفتم: «چه‌كار مي‌كني؟»، گفت: «برمي‌گردم جيرفت، كشاورزي مي‌كنم». سنگي شيشه را شكست و افتاد كف اتاق. از جايش تكان نخورد. قابلمه‌اي را كه دو تا سيب‌زميني توي آن آب‌پز مي‌شد برداشت، كنج ديوار گذاشت و گفت: «يكي را براي تو گذاشته‌ام»، گفتم: «واقعا مي‌خواهي برگردي؟»، گفت: «بايد رفت و دوباره از اول برگشت»، گفتم: «براي چه مي‌روي؟»، گفت: «آرمانم را آنجا جا گذاشتم». گفتم: «من مي‌روم بيرون!»، گفت: «مراقب باش اين دموكراسي نيم‌بند را هم زخمي نكني»، بايد مي‌رفتم و در دل دانشگاه از دموكراسي دفاع مي‌كردم. فاصله ما با هم فاصله يك تكه ترس بود، شايد. من از تنهایی می‌ترسیدم. توي راهروي سرد و خالي مي‌دويدم كه از پشت صدايم زد. برگشتم. از همان فاصله سيب‌زميني را به طرفم پرت كرد، ‌روي هوا آن را گرفتم. دست تكان داد و گفت: «اين سهمِ تو از سيب‌زميني، سهم ما از دموكراسي يادت نرود». ديگر هرگز صداي او را نشنيدم. او رفته بود با صدايش، تا آرمانش بازگردد و من ديگر او را نديدم تا سهمش را از دموكراسي باز پس دهم.

سنگر یعنی آرمان و دموکراسی، یعنی جنگیدن برای آرمان خود و دیگران. بی‌دلیل نیست که این دو واژه با زندگی دانشجویان گره خورده است. سنگر یعنی دانشگاه و دموکراسی یعنی پایداری برای آرمان خود و دیگران. همین مفاهیم است که زندگی دانشجویی را که عمر بس کوتاهي ‌دارد، چنین متراکم از تجربه کرده است.دوتایی گوشه سنگر نشسته بودیم. شب بی‌پایان خمپاره‌ها بود انگار. سربازانِ مستأصل از دستور فرماندهان خود یورش آورده و انتهای خاکریز را به تصرف درآورده بودند. اینک یک خاکریز بود و دو گردان که یقینا دو گردان در یک خاکریز نگنجد. آن‌هم دو گردانی که خصمِ یکدیگرند. شب خمپاره‌باران بود. خاکریز را می‌زدند و برایشان فرقی نمی‌‌کرد کجای خاکریز دشمن است و کجای آن خودی‌ها. خمپاره‌ها را ما نمی‌زدیم. آنها می‌زدند. آنهایی که دیگر خودی‌ها هم برایشان خودی نبودند، چون آرمانی نداشتند و دستورات را ابلاغ و اجرا می‌کردند و همین ابلاغ دستورات بود که سربازان مستأصلِ دشمن را چون کَنه به خاکریز چسبانده بود که نه دل جداشدن از آن را داشتند و نه جرئت پیشروی و جنگیدن و فتح تمام خاکریز را. نَه به دموکراسی باور داشتند و نَه به آرمان وفادار بودند، ازاین‌رو بسیار می‌ترسیدند. تمام قدرت آنان در اجرای فرمان بود. سربازی که فقط فرمان را اجرا می‌کند نَه دموکراسی را می‌شناسد و نَه آرمان را. این بود فرق آنان با ما. به ما نگفته بودند بجنگید، ما عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر می‌جنگیدیم برای آرمان خود و دیگران.

فانوس را بالا کشید. رنگ سرخی توی سنگر دوید. سایه سبیل پهنش چانه‌اش را تیره کرده بود. گفت: «یك چیزي بگويم به کسی نمی‌گويی؟» گفتم: «حتما می‌گویم، چون خودم هم ترسیدم!»، خندید، گفت: «نه من نترسیدم». بعد گفت مارکسیست است و برای اینکه بیاید جبهه به هر دری زده بود. بند پوتین‌هایش را سفت کرد و گفت: «تا کی باید اینجا بتمرگيم. بلند شو باید کاری کرد!» و از سنگر رفت بيرون، من هم به‌دنبالش. همه را از توی سنگرها بيرون کشید. همه مي‌د‌انستيم يا بايد بجنگيم و خاكريز را پس بگيريم يا اسير شويم. اين را او گفت. «هركس دوست دارد بيايد، بيايد هركس مي‌خواهد بماند!» يكي گفت كسي به ما فرمان نداده است. گفت: «ما اينجاييم چون براي دلمان اينجاييم». همه رفتيم به‌جز عده‌اي كه منتظر فرمان بودند. البته كه فرماني نمي‌آمد. راه عقب‌نشيني بسته بود. كسي هم براي اسارت خودخواسته نه فرمان مي‌دهد و نه فرمان مي‌گيرد. تسليم از ترس فرمان مي‌گيرد و بطئي زير پوست آدم مي‌دود. فاصله اسارت خودخواسته، آرمان و دموكراسي بسيار كوتاه است در جبهه‌هاي جنگ، به اندازه يك تكه ترس. ترسي كه گاه معناي عقل مي‌دهد و مصلحت، گاه معناي تاكتيك و استراتژي. سنگر يعني آرمان و دموكراسي، يعني جنگيدن براي آرمان خود و ديگران. توي خوابگاه دانشجويي نشسته بودیم در اتاقی كه كف‌پوش آن پتويي كهنه بود. صورتي لاغر و استخواني داشت و آثار گرسنگي از رنگ پوستش هويدا بود. ترسيده بودم. همان ترسي كه چهره‌هاي بسيار دارد. گفتم: «بيرون درگيري است. » خنديد: «بازار مكاره‌اي شده دموكراسي!». از پنجره بيرون را نگاه كردم. دانشجويان در حياط سياهي مي‌زدند. بعضي چوپ‌به‌دست بودند و بعضي با سنگ هجوم مي‌‌بردند. گفتم: «شايعه شده مي‌خواهند دانشگاه‌ها را ببندند»، گفت: «بهتر!» گفتم: «چه‌كار مي‌كني؟»، گفت: «برمي‌گردم جيرفت، كشاورزي مي‌كنم». سنگي شيشه را شكست و افتاد كف اتاق. از جايش تكان نخورد. قابلمه‌اي را كه دو تا سيب‌زميني توي آن آب‌پز مي‌شد برداشت، كنج ديوار گذاشت و گفت: «يكي را براي تو گذاشته‌ام»، گفتم: «واقعا مي‌خواهي برگردي؟»، گفت: «بايد رفت و دوباره از اول برگشت»، گفتم: «براي چه مي‌روي؟»، گفت: «آرمانم را آنجا جا گذاشتم». گفتم: «من مي‌روم بيرون!»، گفت: «مراقب باش اين دموكراسي نيم‌بند را هم زخمي نكني»، بايد مي‌رفتم و در دل دانشگاه از دموكراسي دفاع مي‌كردم. فاصله ما با هم فاصله يك تكه ترس بود، شايد. من از تنهایی می‌ترسیدم. توي راهروي سرد و خالي مي‌دويدم كه از پشت صدايم زد. برگشتم. از همان فاصله سيب‌زميني را به طرفم پرت كرد، ‌روي هوا آن را گرفتم. دست تكان داد و گفت: «اين سهمِ تو از سيب‌زميني، سهم ما از دموكراسي يادت نرود». ديگر هرگز صداي او را نشنيدم. او رفته بود با صدايش، تا آرمانش بازگردد و من ديگر او را نديدم تا سهمش را از دموكراسي باز پس دهم.

افزایش قیمت طلا و کاهش نرخ دلار آزاد/ قیمت دلار، سکه و طلا ۶ مرداد ۱۴۰۱

دلار

قیمت‌ دلار امروز پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ کاهشی و قیمت طلا افزایشی بود. سکه نیز به مرز ۱۵ میلیون تومان نزدیک شد اما در نهایت از آن عقب‌ نشست. نوسانات و سیگنال‌های موثر بر بازار دلار، طلا و سکه را بخوانید.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار، طلا و سکه امروز در بازارهای مختلف نوساناتی داشت. قیمت دلار در صرافی ملی بدون تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته، ۲۷۷۹۸ تومان اعلام شد.

اما دلار در بازار آزاد بر اساس گزارش بعضی کانال‌های تلگرامی، روند کاهشی دارد. ارز آمریکایی که روز گذشته به سمت کانال جدید در حال حرکت بود، امروز اندکی عقب‌نشینی کرده است. البته برخی منابع نیز معتقدند کانال‌های تلگرامی قیمت‌ها را بیشتر از رقم واقعی اعلام می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، قیمت دلار نیمایی امروز با ۰٫۳۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۲۶۳۰۷ تومان رسیده است.

همچنین قیمت ارز آمریکایی در سامانه متشکل ارز نیز با ۰٫۱ کاهش به ۲۷۶۶۰ تومان رسیده عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر است.

سامانه سنا نیز قیمت آن را با افزایش نسبت به روز گذشته برای فروش ۲۷۷۹۸ تومان اعلام کرده است.

نوسانات قیمت طلا و سکه

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز در بازار طلا و سکه نوساناتی وجود داشت. سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا را در لحظه تنظیم این خبر افزایشی اعلام کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۷۸۵ تومان داد و ستد می‌شود. این نرخ نسبت به روز گذشته در همین ساعات افزایشی است.

اما قیمت سکه طرح جدید در این لحظه روند کاهشی دارد و به قیمت ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. دیروز نرخ سکه تا ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نیز داد و ستد می‌شد. در روزهای پیش از آن، نرخ سکه تا ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان هم کاهش یافته بود.

قیمت سکه طرح قدیم نیز اکنون روند نزولی دارد و به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این نرخ حدود ۵۰ هزار تومان از روز گذشته در همین ساعات کمتر است.

نرخ اونس جهانی نیز در لحظه تنظیم این خبر افزایشی است و با قیمت ۱۷۴۳ دلار معامله می‌شود.

سیگنال‌های موثر بر بازارهای مالی

به گزارش تجارت‌نیوز، در مدت اخیر بازارهای مالی از جمله دلار، تحت تاثیر مذاکرات وین و اخبار سیاسی قرار داشتند. امروز نرخ دلار کاهشی بود.

در این روزها نیز سیگنال‌هایی از مذاکرات هسته ای برای بازار دلار و به دنبال آن طلا و سکه ارسال شده است.

یک مقام ارشد کاخ سفید مدعی شد: مذاکرات برای حصول یک توافق جدید با ایران تقریبا کامل شده است اما این، مسئولیت ایران است که توافق را بپذیرد یا نه!

به نقل از ایسنا، برت مک گورک، هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا مدعی شده است، ایالات متحده باور ندارد که توافق هسته‌ای با ایران در حال حاضر احیا شود.

این در حالی است که برخی دیگر از مقامات آمریکایی به‌طور مکرر ادعا می‌کنند که توافق جدید با ایران روی میز قرار دارد و این جمهوری اسلامی است که باید تصمیم بگیرد این توافق را می‌پذیرد، یا نه.

استقبال ایران از تداوم مسیر دیپلماسی و مذاکره

از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.

او افزود: اگر آمریکا با واقع‌بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد، توافق خوب قابل دسترس همه طرف‌ها خواهد بود.

امیرعبداللهیان با اشاره به متن ارائه شده اخیر از سوی بورل، تاکید کرد: ایران از تداوم مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال می‌کند (ایسنا).

قیمت دلار، طلا و سکه به چه سمتی می‌رود؟

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی معتقد است، قیمت دلار، طلا و سکه در کوتاه‌مدت احتمالا نوسان اندکی داشته باشد و تغییرات شدید کاهشی و افزایشی آنها به انتشار اخبار مثبت یا منفی در مورد برجام بستگی دارد.

به گفته او، اکنون قیمت‌ها در محدوده ثابتی گرفتار شده‌اند؛ در نتیجه کف‌های آنها فرصت خرید و سقف‌ها، فرصت فروش هستند.

کنترل بازارها با ارزپاشی و سرکوب قیمتی

پیش از این، علی طباطبائی، کارشناس بازارهای مالی به تجارت‌نیوز گفته بود: اکنون یکی از عوامل کنترل قیمت ارز در بازار آزاد یا توافقی، ارزپاشی بانک مرکزی است و ارتباطی با روند طبیعی بازار ندارد. بازارساز با روش کنترل عرضه و تقاضا، تنها به صورت موقت می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

او افزود: سیاستگذار تا زمانی می‌تواند به سرکوب قیمتی ادامه دهد که منابع کافی را برای ارزپاشی در اختیار داشته باشد. نهایتا دو تا سه ماه دیگر چنین امکانی وجود دارد.

به گفته طباطبائی، اما در صورتی که همین روال ادامه یابد و مذاکرات هسته ای در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، حتی اگر اندکی هم به سمت و سوی عدم توافق پیش رود، دولت قیمت دلار را با سیاست ارزپاشی پایین نگه می‌دارد.

این کارشناس در مورد قیمت طلا و سکه نیز گفت: قیمت جهانی طلا احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۳ که مصادف با اوایل دی سال جاری است، دیگر ریزش سنگینی را تجربه نکند. پیش‌بینی می‌شود طلا در میان‌مدت، به خاطر تعدیل نسبی سیاست‌های انقباضی آمریکا، صعود مجددی را تجربه کند. اما در درازمدت روند طلای جهانی احتمالا نزولی خواهد بود.

او بیان می‌کند: اگر اتفاق عجیبی در بازار ارز کشور رخ ندهد و سیاست کنترل قیمتی ادامه یابد، احتمالا در میان‌مدت طلای داخلی نیز از نوسانات اونس پیروی می‌کند. به گونه‌ای که پس از ریزشی اندک، به صورت موقت در چند ماه آینده روند صعودی به خود بگیرد. اما در صورتی که اخبار منفی از مذاکرات، قیمت دلار را صعودی کند، سناریو ممکن است به صورت کامل عوض شود.

سیگنال‌های سیاسی و شاخص‌های کلان اقتصادی در بعد داخلی و بین‌المللی بر قیمت دلار اثرگذار هستند.

قیمت دلار به تماشای برجام نشست

اقتصادنیوز نوشت: قیمت دلار امروز پنجشنبه ۶ مرداد به تماشای برجام نشست و سکه‌بازان هم تا کانال ۱۵ میلیون تومان پیشروی کردند اما در نهایت این خاکریز را از دست دادند.

ارزش ذاتی سکه امروز بالای مرز ۱۳ میلیون تومان بود و حباب سکه هم تا ۱۴ درصد عقب نشینی کرد. نرخ دلار نیز امروز تقریبا ۷۰ تومان از دیروز پایین‌تر به فروش رسید. اسکناس آمریکایی در عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر بازار هرات هم قفل شد و نسبت به دیروز افت و خیز خاصی را تجربه نکرد. فاصله قیمت دلار در تهران و هرات به تقریبا ۱۰۰ تومان است.

به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید ارزی از سوی نهاد بازارساز و افزایش حجم عرضه با نرخ توافقی باعث شده که بازار آزاد کم رمق شود. البته از بازار همسایه هم امروز فرمان افت و خیزی به تهران صادر نشد.

معامله‌گران با سیگنال‌های ضد و نقیض برجامی هم جوانب احتیاط را در نظر گرفتند و بیشتر نظاره‌گر بازار شدند.

آخرین اخبار از تحولات بازارها را در صفحه گزارش بازارهای تجارت‌نیوز بخوانید.

بیماری محسن هاشمی و روزهای سختِ تهران/ گعده ناطق نوری و «مینو خالقی» پیرامون بازنگری در قانون اساسی!

بیماری محسن هاشمی و روزهای سختِ تهران/ گعده ناطق نوری و «مینو خالقی» پیرامون بازنگری در قانون اساسی!

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
بیماری محسن هاشمی.

«محسن هاشمی»، رئیس شورای شهر تهران به تازگی و در گرماگرم بحران‌های اصلاح‌طلبان شورای شهر برای انتخاب شهردار، پیرامون کناره‌گیری‌ چندباره‌اش از فهرست کاندیداهای شهرداری تهران گفته است: اجازه دهید در این مورد توضیح ندهم ولی لازم است همه بدانند اگر عضوی بخواهد از شورای شهر تهران خارج شود، نیاز به رأی اعضای شورا دارد و در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران یک رأی‌گیری مخفی و استمزاجی صورت گرفت و اعضا به این رأی دادند که بنده در شورای شهر بمانم.
وی با بیان اینکه اعضا علاقه‌مند به حضور بنده در شورا بودند نه شهرداری تهران! گفت: البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد، مثلاً بنده بگویم مریض هستم و نمی‌توانم در شورا بنشینم، ولی می‌توانم در شهر راه بروم.
هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا دیگر کاندید شهرداری تهران نمی‌شوید، گفت: تاکنون دو بار به بنده رجوع کردند و اگر برای بار سوم هم به من رجوع کنند، بنده برای خدمتگزاری حاضرم.[1]
گفتنیست، هاشمی در جمع خبرنگاران همچنین به طنز گفته است که برای حضور در فهرست کاندیداهای شهرداری حاضر به قبول «محلل» نیز هست.
*به نظر می‌رسد محسن هاشمی روزهای سختی را در شورای شهر و شاید در شهرداری تهران داشته باشد.
برخی سیاسیون می‌گویند او وارث بی‌مهری‌های اصلاح‌طلبان به مرحوم هاشمی نیز هست و همانطور که مرحوم هاشمی با تقلب جریان خاص از حضور در مجلس ششم محروم شد[2]؛ غضب این جریان دامن محسن هاشمی را نیز خواهد گرفت و شاید گرفته است.
اینکه چرا محسن هاشمی مدام از سوی اصلاح‌طلبان به فهرست کاندیداهای احراز پست شهرداری تهران حذف و اضافه می‌شود، سؤالی است که پاسخ شفاف آنرا بایستی سال‌ها بعد شنید!
گفتنیست، هاشمی به تازگی اینطور گفت که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روحانی موافق شهردار شدن اوست و از این رخداد حمایت می‌کند.[3]
شهرداری تهران هم‌اکنون با سرپرست اداره می‌شود.
(محلل به معنی مردیست که با یک زن سه طلاقه ازدواج می‌کند و او را طلاق می‌دهد تا زن بتواند با همسر اولش مجددا ازدواج کند)
***
عقب‌نشینی گام‌به‌گام روحانی؛ از برجام به حصر، از حصر به تلگرام

رئیس‌جمهور روحانی به تازگی در یک پست اینستاگرامی با اشاره تلویحی به عزم عمومی نظام برای مسدود سازی پیام‌رسان خارجی در جهت حفاظت از امنیت مردم نوشت:
«رفع انحصار و کمک به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند توأمان در شبکه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند.
دولت دوازدهم از فضای مجازی وامکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم، حراست خواهد کرد.»[4]
رسانه‌ها از این پیام رئیس جمهور با عنوان «پست اینستاگرامی روحانی در خصوص فیلتر تلگرام» یاد کرده‌اند. اشاره‌ای که البته از سوی نهاد دولت نیز تکذیب نشده است.
*این اظهارات آقای روحانی در حالی است که او در سال گذشته نیز وعده داده بود که دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
اما این وعده ناصحیح شکست و دولت مجبور شد به‌سبب ایفای نقش تلگرام در اغتشاشات دیماه 96 آنرا فیلتر کند.
اکنون نیز با توجه به عزم عمومی نظام برای حفظ امنیت اطلاعات مردم و مسدود کردن سیطره پیام‌رسان خارجی تلگرام که البته هیچ انقیادی از قوانین موضوعه کشورمان هم ندارد، به نظر می‌رسد، وعده جدید آقای روحانی نیز محقق نشود.
اینکه رئیس جمهور محترم گفته است مردم حق انتخاب دارند حرف صحیحی است اما هرگز رافع وظایف حاکمیت و عقل حکومتی نیست.
در واقع حاکمیت و مجموعه نظام موظف هستند مصلحت و امنیت و آزادی عقلانی مردم را در هر بعد و سطحی محقق کنند و مقولاتی مثل اصرار سیاسی یا مخالفت با تدبیر نظام به دلیل چیزی به اسم حمایت از مردم در این مسیر اثرگذار نخواهند بود.
در اشاره به پست اینستاگرامی رئیس‌جمهور همچنین بایستی خاطرنشان کرد که عزم جدی یک رئیس‌جمهور نیازی به مقدمه‌چینی ندارد و به سخن دیگر آنکه نامه‌هایش با علنی شدن قدرت بیشتری پیدا می‌کند کس دیگریست نه آقای روحانی.
برخی محافل تحلیلی معتقدند دولت پس از انکسار برجام و عدم تحقق وعده‌های بزرگی مثل «رفع حصر»، به خاکریز تقلا برای ممانعت از انسداد تلگرام عقب‌نشینی کرده است اما این مسئله نیز از آنجا که با خرد جمهور و بایسته‌های حکومتی تطابق ندارد، سبب‌ساز موفقیت دولت نخواهد شد و آقای رئیس‌جمهور مجبور هستند که به خاکریز دیگری کوچ کنند.
این در حالیست که به نظر می‌رسد همراهی بیشتر دولت محترم با مجموعه نظام و خرد حکومتی، موفقیت‌های بزرگی را ایجاد و از اشتباهات بزرگ جلوگیری می‌کند.
کما اینکه اگر در مسئله برجام، به خرد حکومتی توجه بیشتری شده بود، شاهد خسارت‌های دولت و مسائلی مثل عقب‌نشینی آقای روحانی نبودیم.
***
گعده ناطق نوری و «مینو خالقی» پیرامون بازنگری در قانون اساسی!

«فیاض زاهد»، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، از دیدار خود و جمعی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب با حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری در روز پنجشنبه گذشته خبر داده است.
بر اساس گفته‌های او مینو خالقی، محمدجواد حق‌شناس، یاشار سلطانی، غلامعلی رجایی و فؤاد صادقی از جمله سایر حاضرین در این جلسه بوده‌اند.
این فعال اصلاح‌طلب همچنین درباره اظهارات ناطق نوری در این جلسه گفته است: قانون اساسی و ضرورت توجه به ظرفیت‌های آن و همچنین بازنگری آن از جمله محورهایی بود که آقای ناطق نوری به آن اشاره کردند و نگران هستند که برخی از مسئولیت‌ها حوزه‌هایش در قانون اساسی به روشنی تفکیک نشده و تکالیف مشخص نیست که این مسئله موجب سردرگمی در پیگیری مطالبات شده است .
زاهد در ادامه با بیان اینکه آقای ناطق نوری در این دیدار از ملاقات خود با حسن روحانی به همراه سیدمحمد خاتمی و اسحاق جهانگیری خبر داد، بیان کرد:
آقای ناطق نوری گفتند در این دیدار دغدغه‌هایی که به ایشان ارجاع شده است را به آقای روحانی گفته‌اند و همچنین نگرانی خود را نسبت به تیم اقتصادی دولت و همچنین وعده‌هایی که دولت باید محقق کند و افزایش کارآمدی دولت در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی را به رئیس جمهور یادآور شود.[5]
*اینکه آقای ناطق نوری دغدغه خود پیرامون بازنگری در قانون اساسی را با اشخاصی مثل خانم مینو خالقی و یاشار سلطانی یا فؤاد صادقی که جملگی سابقه حواشی سیاسی، رد صلاحیت و دستگیری و بازداشت دارند را مطرح کرده‌اند، جای سؤال دارد.
در واقع توجیه این مسئله به هیچ‌وجه روشن نیست. البته اگر توجیهی وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد نزدیک شدن بیش از اندازه آقای ناطق به اصلاح‌طلبان به معنی عبرت نگرفتن از کارنامه سیاسی و البته از رفتارهای این جریان خاص با مرحوم هاشمی است.
***
1_ http://fna.ir/blyqiw
2_ https://www.isna.ir/news/91101006039/
3_ http://www.asriran.com/fa/print/605186
4_ http://www.rouydad24.ir/fa/news/119798
5_ https://tnews.ir/news/7247109618188.html

ترفند جالب سردار حاج قاسم سلیمانی برای حفظ تنگه ابوقریب

ترفند جالب سردار حاج قاسم سلیمانی برای حفظ تنگه ابوقریب

سردار سلیمانی به دستور شهید حسن باقری مأمور می‌شود با نیروهایش تنگه ابوقریب را حفظ کند. سردار سلیمانی که تنها صد نفر نیرو در اختیار دارد تصمیم می‌گیرد با تعدادی کمپرسی خالی در دل شب و با چراغ روشن جلوی چشم دشمن حرکت کند!

به گزارش برنا؛ شهید سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده بی‌بدیل جبهه مقاومت پیشینه‌ای طولانی در دفاع مقدس دارد. این شهید عزیز، همه تجربیات گران‌سنگش را به کار گرفت تا در جبهه وسیع‌تری علیه کفر حقانیت اسلام را اثبات کند. برای همین ضروری است که نگاهی به حضور شهید سردار سلیمانی در سال‌های دفاع مقدس داشته باشیم.

متن زیر بخش‌هایی از کتاب «ذوالفقار» که در آن خاطرات شفاهی شهید حاج قاسم سلیمانی گردآوری شده است که قسمت سوم آن را در ادامه می‌خوانید:

بستن تنگه ابوغریب

«عملیات فتح‌المبین ده روزی طول کشید. ما با عراقی‌ها در دشت‌عباس درگیر بودیم. کمرسرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امام‌زاده زده بودیم کنترل منطقه را در دست داشتیم. عراقی‌ها هم به سمت تنگه ابوغریب عقب نشینی کردند. از نیرو‌های ما هم یک گروهان مانده بود. بیشتر افراد یا زخمی بودند یا به شهادت رسیده بودند. بعد از چندین روز نبرد، در روز هفتم جنگ به شدت زخمی بودیم. دیگر نای حرکت نداشتیم.

هفت روز جنگ با زرهی و کاتیوشا‌های دشمن با امکانات محدود در حالی که ما فقط یک آتش‌بار توپخانه مأمور از آتش داشتیم که در چاه‌نفت مستقر بود و بردش به تنگه ابوغریب نمی‎رسید. جنگ با دشمن مسلح حسابی ما را خسته کرده بود. تمام گردن بچه‌ها طوقی از باروت نشسته بود. در گره‌های پیشانی و در پیچ و خم گردن بچه‌ها طوق سیاه باروت نشسته بود. ساعت دوازده شب، دیگر نمی‌توانستم از خستگی تکان بخورم.

پشت سنگر تدارکات برای لحظاتی خوابیده بودم که ساعت یک و نیم شب، برادرمان آقای غلامحسین بشردوست از راه رسید و بیدارم کرد. مدتی جستجو کرده بود برای پیدا کردن من. حسن باقری کنار جاده دشت‌آباد منتظرم بود. خدا رحمت کند حسن را. نقش ارزش‌مندی در عملیات‌هایی که انجام گرفت خصوصا طریق القدس، ثامن الائمه و بیت المقدس داشت. به تعبیر من، حسن، بهشتی جنگ بود. به تعبیر درست‌تر امام خمینی (ره) جنگ بود.

حسن داخل ماشین نشسته بود. محمدعلی ایرانمنش هم بود. به من گفت: آقای محسن رضایی گفته که امشب باید حتما تنگه ابوغریب را ببندید.

نقشه‌ای از تنگه ابوغریب داشتند تا مرا توجیه کنند که تنگه را ببندیم و از ورود دشمن به منطقه فتح‌المبین جلوگیری کنیم. احتمال داشت عراقی‌ها با عبور از رودخانه دویرج از طریق دشت چم‌سری به سوی ارتفاعات تینه و ارتفاعات رقابیه و ارتفاعات عین‌خوش بیایند و همه زحمات ما هدر برود. ساعت تقریبا یک بامداد بود و ما هیچ امکاناتی نداشتیم. سه گردانی که تقریبا یک هفته کامل درگیر بودند دیگر توان نداشتند. با وجود این، باید تنگه ابوغریب را می‌بستیم تا هم راه فرار بسته شود و هم نتواند با آوردن نیرو، قوایش را تقویت کند.

ما تنگه ابوغریب را هم ندیده بودیم. حسن روی نقشه تنگه ابوغریب را نشان داد. نیرو‌های ما آن‌موقع روی ارتفاعات ۲۰۲ بودند و از آن‌جا تا تنگه ابوغریب دوازده کیلومتر فاصله بود؛ یعنی در یک محلی ارتفاعات تینه و عین خوش به هم می‌رسند و جاده آسفالت از میان آن‌ها عبور می‌کند. به طرف دشت چم‌سری و از رودخانه دویرج عبور می‌کند و به طرف خاک عراق می‌رفت. به این نقطه تنگه ابوغریب می‌گفتند. من روی ارتفاع ۲۰۲ نزد بچه‌ها رفتم. از گردانی که روز اول آ‌ن‌جا وارد عمل شده بود، از سیصد نفر فقط صد نفر باقی مانده بودند. دویست نفر یا شهید یا زخمی شده و یا به هر طریقی از صحنه خارج شده بودند و ما ماندیم که برای حمله به دشمن چه بکنیم؟

با این صد نفر نمی‌شد به دشمن مسلح آماده حمله کرد. دست به یک ترفند زدیم. ترفندمان این بود که به بچه‌های ستادمان، که آن‌موقع ستادی هم نداشتیم، به همان بچه‌هایی که کار‌های ستادی را انجام می‌دادند، گفتیم هر چه ماشین دارید جمع کنید تا با چراغ روشن از چاه‌نفت بروند به طرف دشمن. آن‌جا تعدادی از ماشین‌های جهاد سازندگی و کمک‌های مردمی هم بود و آقای ترکان، استاندار آن‌موقع ایلام که مسئول زدن خاکریز در دشت‌عباس برای ما بود، تعدادی ماشین داشت.

ده یا دوازده کمپرسی همه را با چراغ روشن راه انداختیم طرف دشمن. یعنی تظاهر به آوردن نیرو و تجهیزات کردیم. صف طویلی از ماشین‌ها بود که وقتی حرکت کردند دشمن گمان کرد نیروی تازه نفسی به سویش می‌آید و تزلزلی در روحیه عراقی‌ها ایجاد می‌کرد. این عملیات باعث ترس عراقی‌ها می‌شد، یا فرار می‌کردند یا دست از مقاومت برمی‌داشتند. ثانیا قرار شد شهید حمید عرب‌نژاد با لودر جلودار ما شود و اولین درگیری را او بوجود آورد.

آن شب، با فاصله حدود بیست متر در پی هم بودیم. صبح ساعت هشت و نیم حرکت‌مان به سوی عراقی‌ها شروع شد، اما اثری از آن‌ها نبود. اول شب یک تیراندازی بین عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر ما و آن‌ها شد و کم‌کم تیراندازی جای خود را به سکوت داد. صبح زود دیدیم سر و صدایی نیست. رفتیم روی تپه و دیدیم عراقی‌ها نیستند.

حمید عرب‌نژاد که در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسید و آدم متخصصی بود و برای حفظ و تثبیت شهر مهاباد زحمت زیادی کشید، با یک دستگاه لودر جلو حرکت کرد؛ چون ممکن بود عراقی‌ها در تپه کناری کمین کرده باشند و غافل‌گیر شویم، حمید را با لودر جلو فرستادم و بچه‌ها پشت سر حرکت کردند. عراقی‌ها کالیبر و آرپی‌جی داشتند و کار عرب‌نژاد خیلی خطرناک بود. قرار شد حمید چریک و تهامی با گرون بعدی پشت سر حمید عرب‌نژاد حرکت کنند. با این طرح، لااقل لودر زده می‌شد و بقیه می‌توانستیم آرایش دفاعی بگیریم و درگیر شویم. لودر رفت و ما پشت سرش حرکت کردیم. هر چه رفتیم، دیدیم عراقی‌ها نیستند.»

قالیباف: قوانین مالیاتی اصلاح عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر می شوند – بولتن نیوز

امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش ها و برنامه ریزی های مسوولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن مجاهدت های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری …

، توزیعی و خدماتی همان مردانگی های دوران دفاع مقدس را تکرار کردند. قالیباف با بیان اینکه در دهه 60 شما از ما رزمندگان در جبهه و خط مقدم حمایت و پشتیبانی کردید و امروز جای من و شما عوض شده است گفت: معتقدیم که امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است و اکنون شما رزمنده ما در این جنگ هستید و مطمئن باشید که ما در مجلس از شما و هرکس که در جنگ اقتصادی رزمنده ملت ایران است پشتیبانی و پادویی می کنیم و نیز …

بی آینده گی، بن بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش ها و برنامه ریزی های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. امید؛ درس مهم شهیدان ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و بیان داشتند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان …

…> شهید چمران با همه نبوغ و ویژگی های علمی که داشت، در فعالیت های جهادی در کنار امام موسی صدر یکی از خطرناکترین دوران زندگی خویش را سپری کرد و امروز ظهور نیرو های توانمند حزب الله لبنان ثمره تلاش های این مرد آسمانی است. پس از آغاز جنگ تحمیلی در حالی که خیلی از نخبگان به بهانه تحصیل از کشور خارج و به کشور های اروپایی رفتند، وی به ایران برگشت و در کنار حضرت امام خمینی (ره) مسئولیت های مختلفی از …

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه، 31 خرداد ماه 1401 در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف و در جمع نمایندگان اصناف و فعالان صنفی و بازاریان سراسر کشور گفت: مطمئن باشید که ما در مجلس از شما و هرکسی که در جنگ اقتصادی رزمنده ملت ایران است پشتیبانی و پادویی می کنیم و به شما قول شرف می دهم در حوزه مالیات کسانی که کار تولید انجام می دهند، مالیاتشان را آنقدر به حداقل برسانیم که سودشان اقتصادی شود و نسبت به کسانی که سرمایه دارند اما کاری نمی کنند و سپرده گذاری می کنند، سود بیشتری کسب کنند. …

به گزارش خبرنگار دفاع پرس از تبریز، حسن جنگجو فرزند محمد سال 1339 در محله باغمیشه تبریز متولد شد. وی با آغاز جنگ تحمیلی به همراه چند تن از دوستانش عازم دزفول شد؛ اما بعد از طی دوره آموزشی، مسئولین مربوطه به علت کوچک بودن جثه و قد وی، به تصور اینکه سن پایینی دارد، از اعزام او عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر به خط مقدم جبهه خودداری کردند؛ ولی او این آتش اشتیاق را تاب نیاورد و حضور در خط مقدم را بر اقامت در تبریز ترجیح داد و …

پیش آمد و تاکنون ما چشم برراه آمدنش هستیم از شما خواستارم دعا کنید که ان شاالله هرکسی چشمی بر در دارد ناامید نشود و برادر دیگرم اینک درحبهه ی هنر چون خودم فعالیت می کند. امیدوارم باعث شادی روح شهدا و عزیران خودمان باشیم. نام و یادشان همیشه ماندگار است که روح پاکشان تمام ارضیت زمان و مکان را درمی نوردند. آرزوی خیر برای همه ی همرزمان برادرانم و تمام رزمندگان و جانبازان عزیز را ازخداوند خواستارم. …

آرزوی طول عمر امام امت و پیروزی رزمندگان اسلام و با درود و سلام بر ارواح طیبه شهدای به خون خفته اسلام و جنگ تحیملی عراق و سلام بر امت همیشه در صحنه. من این نامه را در حالی می نویسم که زمان حمله به مزدوران عراق کم کم دارد نزدیک می شود و ما آمادگی اعزام به خط مقدم جبهه را داریم. جبهه ای که درآن علی اکبرها و قاسم ها و عباس ها و سرداران رشید اسلام در حالی ستیز با سپاه کفر هستند …

تعدادی از روحانیون و تعدادی از رزمندگان امل دیده می شوند. در این نشست چمران درباره همبستگی شیعیان و مسلمانان لبنان با ایران و ضرورت تلاش برای آزادی امام موسی صدر از چنگال قذافی با مرحوم آیت الله طالقانی سخن گفت. اقامه نماز جماعت در خط مقدم مصطفی چمران در بحبوحه جنگ در حال نماز جماعت همراه یاران خود از ستاد جنگ های نامنظم زیر آتش دشمن در روستای عباسیه نزدیک فرسیه کنار رودخانه کرخه …

خط مقدم جبهه: چمران در پشت خاکریز موقعیت دشمن را ارزیابی کرد. شدت آتش خمپاره قربانی های دیگری نیز گرفت. ساعت 11/45 ؛ چمران دستور داد رزمندگان به سرعت از کنارش متفرق شوند و از او فاصله بگیرند، ولی نگفت چرا. ساعت12، اذان ظهر، خاکریز خط مقدم؛ گلوله خمپاره دشمن شدت یافت. ناگهان در اثر انفجار خمپاره، چند ترکش مذاب سینه چمران را شکافت و در خون خود غلطید. …

…> فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان کرد: شهید چمران یک دانشمند بزرگ الکترونیک و فیزیک پلاسما بود که مدرک دکترای خود را از دانشگاه برکلی آمریکا گرفت و برای ناسا پژوهش و تحقیق می کرد اما با بازگشت به ایران به رزمنده و فرمانده ای شجاع و بی نظیر نظامی و جنگ های چریکی تبدیل شد. سردار شاهکویی افزود: بهترین شرایط رفاهی، شغلی و رفاهی در بهترین دانشگاه ها و مراکز علمی جهان برای شهید چمران فراهم …

5 سال داشتم و برادرم بعد از شهادت ایشان متولد شد. در دوران دفاع مقدس چند نفر از اعضای خانواده پدرتان رزمنده بودند؟ در دوران دفاع مقدس پدربزرگ، پدر و سه عموی دیگرم هم در جبهه حضور داشتند. پدرم اولین فردی بود که راهی جبهه شد. رزمندگان خانه مدهنی ها از همان روز های اول جنگ به صورت مستمر در جبهه حضور داشتند، مگر اینکه می خواستند برای دیدن خانواده به خرم آباد بروند و دوباره به جبهه …

نامنظم و طراحی چندین عملیات عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر در منطقه ضربات سختی به دشمن وارد آوردند. در جریان هجوم دشمن به سمت سوسنگرد رزمندگان ستاد جنگ های نامنظم دهلاویه را که روستایی در غرب سوسنگرد است خط مقدم خود قرار دادند. سرانجام بامداد 31 خرداد 1360 در حالی که شهید ایرج رستمی و همرزمانش درگیری سختی با دشمن بعثی داشتند بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن در منطقه دهلاویه به درجه رفیع شهادت نایل شد. شهید …

فریدون گنجور در سی اُمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران، در گفت وگویی صمیمی با خبرنگار ایبنا، بخش هایی از خاطرات آن سال ها که روایت گر آخرین ساعات زندگی شهید چمران بود را از صندوقچه ذهن و قلبش بیرون کشید. جلوی خط، روی جاده ای که 17 کیلومتر با سوسنگرد فاصله داشت، با دکتر چمران یک سنگر کنده بودیم. عصر که دشمن گرا می گرفت، حدس می زدم که گلوله بعدی کجا می خورد و همان می شد. از همه این صحنه ها فیلم هم گرفتم. شب که شد دشمن ما را زیر آتش گرفت، با حاج حمید در سنگر بودیم. (حمید هنرآموز از آمریکا مرید دکتر چمران می شود. از آمریکا به لبنان و بعد به ایران و جبهه می آید.) گلوله ها نز …

و تیمسار فلاحی را ملاقات کرد. برای آخرین بار یکدیگر را بوسیدند و از آنها جدا شد و در منطقه دهلاویه به قربانگاه رسید. همه رزمندگان را در کانالی پشت دهلاویه جمع کرد و با صدایی محزون و گرفته از غم فقدان رستمی گفت: خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر ما را هم دوست داشته باشد، می برد سخنش تمام شد، با همه رزمندگان خداحافظی و دیده بوسی کرد، به همه سنگرها سرکشی نمود و در خط مقدم، در …

داده اند، تصریح کرد: شهید بارها در میادین مختلف مجروح شدند اما باز خود را به خط مقدم و درگیری با دشمنان رساندند. بارها شبانه روز بی خواب بودند اما فرصتی برای خواب نداشتند و گاهی با چشمان بسته سخن می گفتند. این مسئول ادامه داد: شهید چمران با مدیریتی که داشت، در جبهه پا به پای رزمندگان در جبهه مقدم می جنگید. با توجه به همت شهید چمران وی به این جایگاه رسیدند و حتی می توانست به جایگاه …

به قم عزیمت نمود. در مدت کوتاه تحصیل در حوزه، فردی بسیار ساعی و کوشا در جهت فراگیری علوم و کسب فضائل اخلاقی بود. در بهار سال 65 مقارن با فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر حضور پرشور همه اقشار جامعه در جبهه بنا به ضرورت و تکلیف شرعی با دوستان قدیمی مسجد خود از پایگاه مقداد سپاه غرب تهران و در قالب گردان زهیر به جبهه اعزام شد. در اردیبهشت همان سال چیزی حدود 20 تا 25 روز بعد بنا …

به همراه چمران ستاد جنگ های نامنظم را در جبهه های جنوب تشکیل داد که مسئولیت آن توسط دکتر چمران بر عهده شهید ایرج رستمی گذاشته شد . شهید رستمی با شکل دهی ستاد جنگ های نامنظم و طراحی چند عملیات در منطقه ضربات سختی به دشمن وارد آوردند. در جریان هجوم دشمن به سمت سوسنگرد رزمندگان ستاد عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر عقب نشینی بورس از خاکریزی دیگر جنگ های نامنظم دهلاویه را که روستایی در غرب سوسنگرد است خط مقدم خود قرار دادند . مدافعان دهلاویه …

داشت و برد و اگر ما را هم دوست داشته باشد، می برد . شهادت سخنش تمام شد، با همه رزمندگان خداحافظی و دیده بوسی کرد. به همه سنگرها سرکشی کرد و در خط مقدم، در نزدیک ترین نقطه به دشمن، پشت خاکریزی ایستاد و به رزمندگان تأکید کرد که از این نقطه که او هست، دیگر کسی جلوتر نرود، چون دشمن به خوبی با چشم غیرمسلح دیده می شد و مطمئناً دشمن هم آنها را دیده بود. آتش خمپاره که از اولین ساعات …

تصمیم گیران برای این افراد و مثل من که سی سه سال خانواده ام آرامش و آسایش نداشتند با یک موجی همگی قرصی و عصبی شدند چه راهکاری برای جبران دارید بخدا خجالت می کشم چنین افکاری را برای مساعدت به ایثارگران مشاهده می کنم آنهایی که زمان جنگ سوراخ موش می خریدند و نمی دانند بچه های رزمنده که اسیر و جانباز و شهید شدند چه کشیده اند. این عین بی معرفتی است. هر چه به این افراد و قشر بدهید یک هزارم …

تبدیل کرده بود، تجمع دانشجویان در مقابل سازمان ملل، یکی از این دست اقدامات انقلابی و استکبار ستیزی شهید چمران در دوران تحصیل در دانشگاه بود. سال 1350، فصل آغاز خدمت شهید چمران در سنگر مبارزه نظامی با استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی بود، شهید چمران که آموزش جنگ های نا منظم را نیز به صورت کامل دیده بود، با سفر به لبنان به عنوان یکی از فرماندهان جبهه مقاومت به صف مقاومت پیوست. …

همه ی آحاد ملّت ایران، از جمله در عشایر، بیش از همه چیز به کار فرهنگی احتیاج داریم. دشمن ملّت ایران، دشمن اسلام، دشمن کشور، دشمن جمهوری اسلامی، تکیه اش امروز به جنگ نرم است که حالا من بعداً شاید یک اشاره ای کردم. غرض، دوستانی که دست اندرکار مسائل این جور بزرگداشتها هستند و به کار فرهنگی هم توجّه دارند، به این نکته ای که عرض کردیم توجّه داشته باشند: بازخورد کار شما چه شد؟ خروجی کار شماها چه شد …

رفتند تانک های دشمن را یکی دو تا سه تا با آرپی جی می زدند. چند نفر هم کلاشینکف به دست، این ها را حفاظت می کردند؛ رفتم دیدم عجب دنیای جدیدی است.(دیدار با طلاب و روحانیون عازم جبهه 1366/8/26) تشکیل ستاد جنگ های نامنظم چمران در ادامه با آموزش گروهی از رزمندگان داوطلب که گرد او جمع شده بودند، ستاد جنگ های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. از دیگر اقدامات شهید چمران در اهواز، ایجاد …

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: محورهای بیانات امام خامنه ای مدظله العالی در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای جامعه عشایری کشور (1401/3/22): 1. جوری عمل کنید که کار فرهنگی تان به نتیجه برسد. 1/1. امام فرمودند عشایر ذخایر انقلابند، ذخایر کشورند. مردم نباید فراموش کنند که ما یک مجموعه های باارزش از عشایر داریم که اینها ذخیره ی کشورند؛ این باید دائماً به یاد مردم بیاید. 2/1. در کار فرهنگی، وقتی شما کتاب یا فیلمی تهیّه کردید؛ خروجی این کتاب یا فیلم شما چه می شود؟ مشکل کار فرهنگی همین است که شما با کمّیّت و با …

31 خردادماه شب بسیار سختی بود و نیروهای زرهی به منطقه حمله کردند و نیروهای ما تا صبح در حال جنگ بودند، گفت: در آن شرایط موفق به دریافت کمک از توپخانه ارتش نشدیم و با تلاش رزمندگان و فرمانده این عملیات، سحرگاهان، دشمن بدون اینکه بتواند قدمی بردارد، عقب نشینی کرد. وی با اشاره به اینکه شهید چمران صبحگاه آن روز از این حادثه بسیار ناراحت شد، گفت: شهید رستمی در این روز به شهادت رسید و دکتر …

به گزارش ایسنا، امروز 31 خرداد، چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران در جبهه دهلاویه – سوسنگرد در سال 1360 است. مصطفی دهم مهر 1311 در محله سرپولک تهران متولد شد. پدرش حسن اهل روستای چمران از دهات های ساوه بود که در جوانی به محله بازار آهنگرهای تهران نقل مکان کرد. روستای چمران یکی از 29 پارچه آبادی دهستان آق کهریز از ده ها دهستان استان مرکزی است که در بخش نوبران شهرستان ساوه واقع است که اهالیش به زبان ترکی صحبت می …

فرمانده منطقه دهلاویه به شهادت رسید و شهید چمران به شدت از این حادثه افسرده و ناراحت بود. غمی مرموز همه رزمندگان ستاد، بخصوص رزمندگان و دوستان رستمی را فرا گرفته بود. دسته ای از دوستان صمیمی او می گریستند و گروهی دیگر مبهوت فقط به هم می نگریستند. از در و دیوار، از جبهه و شهر، بوی مرگ و نسیم شهادت می وزید و گویی همه در سکوتی مرگبار منتظر حادثه ای بزرگ و زلزله ای وحشتناک بودند. …

امپراتوری ها و مقابله با امپراتوری های روم به این دنیا آمد. او جان خود را کف دستش گرفت و زندگی خود را فدای مبارزه با امپراتوری روم کرد. اگر از مسیحیت ادعایی داشته باشیم، خصلت ضدامپریالیستی و حقیقت طلبی و عدالت خواهی آن در برابر ستمگران است. من هم هیچ شکی ندارم که اگر حضرت مسیح امروز در بین ما بود، در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم و استعمار و تمام اشکال ستم قرار می گرفت. * جناب عالی در دوران ریاست …

، ساخت سردیس شهید، تبلیغات محیطی و… از دیگر برنامه های مهم در دست اقدام است. دبیر ستاد یادواره شهدای کارگری و کارفرمایی استان بیان کرد: باید بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر شهدای قشر زحمتکش کارگر را به جامعه کارگری و مردم معرفی نماییم، شهدا و ایثارگرانی که هم در هشت سال دفاع مقدس در خط اول مقدم بودن و هم در جنگ نابرابر اقتصادی امروز گوش به فرمان ولایت ایستاده اند . برمر فرمانده ناحیه …

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا ، حجت الاسلام رستمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مراسم بزرگداشت روز بسیج اساتید، گفت: بی نظیرترین هجمه های همه تاریخ علیه ملت ایران در حالی انجام شده که ملت ایران از مسیر نورانی خود بازگردد، بر این اساس، مأموریت اساتید به عنوان فرماندهان جبهه جنگ نرم مأموریت خطیری است. وی ادامه داد: مأموریت اول، خودسازی است، زیرا خودسازی …اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.