دانش مالی در بازارهای مالی


دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختار یافته واژه ای است که طیف وسیعی از محصولات و مبادلات بازارهای مالی را در بر می گیرد. اگر چه مرسوم است که دانش مالی ساختار یافته را مترادف با تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن در نظر می گیرند ..

دانش مالی ساختار یافته

دانش مالی ساختار یافته واژه ای است که طیف وسیعی از محصولات و مبادلات بازارهای مالی را در بر می گیرد. اگر چه مرسوم است که دانش مالی ساختار یافته را مترادف با تکنیک تبدیل به اوراق بهادار کردن در نظر می گیرند .

فهرست مطالب :

پیشگفتار
فصل اول : مقدمه
1-1 : تعریف دانش مالی ساختار یافته
2-1 : تعاریف دیگر دانش مالی ساختار یافته
1-2-1 : تعاریف مفهومی پایه ای
2-2-1 : ابزارها و تکنیک ها
3-2-1 : چه موقع و در چه جایی از دانش مالی ساختار یافته استفاده می شود
4-2-1 : مزایای دانش مالی ساختار یافته
5-2-1 : تبدیل به اوراق بهادار کردن
6-2-1 : تعاریف گسترده تر
3-1 : مطالعه ی موردی : سقوط انرون چگونه مرزهای دانش مالی ساختار یافته را تحت تأثیر قرار داد ؟
1-3-1 : پیش زمینه
2-3-1 : تأثیر بر تأمین مالی سنتی پروژه
3-3-1 : تأمین مالی ساختار یافته ی پروژه
4-3-1 : شخصیت های حقوقی مستقل
5-3-1 : منابع جریان نقدی آزاد
6-3-1 : منافع تضمین
7-3-1 : شرکت ها چگونه واکنش نشان داده اند
8-3-1 : افزایش شفافیت در افشای اطلاعات
9-3-1 : مباحث و موضوعات قانونی
10-3-1 : سایر درس هایی که آموخته شد
4-1 : نتیجه گیری
فصل دوم : ابزارهای مشتقه ی نرخ بهره
1-2 : قراردادهای آتی و پیمان های آتی نرخ بهره
2-2 : قراردادهای آتی
1-2-2 : قراردادهای آتی گواهی سپرده دلار اروپایی
2-2-2 : قراردادهای آتی اوراق قرضه خزانه و اسناد خزانه
3-2 : تاخت های نرخ بهره
1-3-2 : تعبیر و تفسیر موقعیت یک تاخت
1-1-3-2 : مجموعه پیمان های آتی
2-1-3-2 : مجموعه ابزارهای بازار نقدی
2-3-2 : واژگان ، کنوانسیون ها و مظنه ی قیمت بازار
3-3-2 : کاربرد تاخت نرخ بهره : ایجاد اوراق بهادار ترکیبی با نرخ ثابت یا شناور
4-3-2 : تاخت های نرخ بهره ی غیر عمومی ( خاص )
5-3-2 : تاخت با سر رسید ثابت
6-3-2 : تاخت های به هم پیوسته ( افزایشی ) و تاخت های مستهلک شونده
7-3-2 : تاخت مبنا
8-3-2 : اختیار معامله ی تاخت
4-2 : اختیار معامله
1-4-2 : ویژگی های ریسک و بازده اختیار معامله ها
2-4-2 : اختیار معامله های قابل مبادله در بورس و فرابورس
3-4-2 : ارزش گذاری اختیار معامله
4-4-2 : اختیار معامله های نرخ بهره فرابورسی
5-2 : سقف و کف نرخ بهره
1-5-2 : سقف های نرخ بهره
2-5-2 : کف های نرخ بهره
3-5-2 : کولارهای نرخ بهره
فصل سوم : ابزارهای مشتقه دانش مالی در بازارهای مالی ی اعتباری
1-3 : مستند سازی و ضوابط ابزارهای مشتقه ی اعتباری
1-1-3 : نهاد مرجع و تعهد مرجع
2-1-3 : رویدادهای اعتباری
2-3 : تاخت های نکول اعتباری
3-3 : شاخص تاخت نکول اعتباری
4-3 : تاخت نکول مجموعه
1-4-3 : تاخت های N امین نکول
2-4-3 : تاخت های نکول مجموعه ی مؤخر
3-4-3 : تاخت های نکول مجموعه ی مقدم
4-4-3 : مقایسه میزان ریسک انواع تاخت های نکول
5-3 : تاخت های دارایی
1-5-3 : تاخت دارایی ساختار یافته سرمایه گذار
2-5-3 : ساختار ( بسته ) تاخت داراییایجاد شده توسط معامله گر
6-3 : تاخت های بازده کل
7-3 : اقتصاد سنجی یک تاخت بازده کل
1-7-3 : تاخت بازده کل در مقایسه با تاخت نرخ بهره
2-7-3 : مثال
3-7-3 : تاخت های بازده کل شاخصی
فصل چهارم : اصول بنیادی فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن
1-4 : منظور از یک مبادله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن چیست ؟
2-4 : توصیف فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن
3-4 : چرا نهادهای تجاری ، دارایی ها را تبدیل به اوراق بهادار می کنند ؟
1-3-4 : کاهش بالقوه هزینه های تأمین مالی
2-3-4 : تنوع بخشی به منابع تأمین مالی
3-3-4 : تسریع تحقق و شناسایی درآمد با هدف گزارشگری مالی
4-4 : انگیزه ی بانک ها
1-4-4 : تأمین وجوه
2-4-4 : مدیریت سرمایه ترازنامه ای
3-4-4 : مدیریت ریسک
5-4 : مزایای تبدیل به اوراق بهادار کردن برای سرمایه گذاران
6-4 : هدف مؤسسات اعتبار سنجی از تعیین رتبه اعتباری اوراق بهادار با پشتوانه دارایی چیست ؟
1-6-4 : کیفیت اعتباری وثیقه
2-6-4 : کیفیت فروشنده / ارائه دهنده ی خدمت
3-6-4 : قدرت جریانات نقدی و ساختار پرداخت
7-4 : توصیف وثیقه
1-7-4 : ساختارهای مستهلک شونده و قابل تجدید
2-7-4 : اطلاعات مورد استفاده در فرایند تضمین فروش اوراق بهادار
1-2-7-4 : نسبت وام به ارزش دارایی
2-2-7-4 : نسبت قسط پرداختی به درآمد
3-2-7-4 : امتیاز اعتباری
3-7-4 : مشخصات مجموعه دارایی ها
1-3-7-4 : میانگین موزون نرخ قرارداد
2-3-7-4 : فزونی ما به الـــتفاوت
3-3-7-4 : میانگین موزون سررسید
8-4 : معیارهای پیش پرداخت
1-8-4 : نرخ SMM
2-8-4 : نرخ پیش پرداخت مشروط
3-8-4 : پیش پرداخت در مبادلات اوراق بهادار با پشتوانه ی وام خودرو
9-4 : نکول ها و قصورها
1-9-4 : معیارهای قصور ( کوتاهی )
2-9-4 : معیارهای نکول
3-9-4 : معیارهای شدت زیان
4-9-4 : نرخ پرداخت ماهانه برای اوراق بهادار با پشتوانه ی حساب های دریافتنی کارت اعتباری
فصل پنجم : تعهدات بدهی تضمین شده جریان نقدی
1-5 : خانواده ی تعهدات بدهی تضمین شده
2-5 : ساختار اساسی تعهدات بدهی تضمین شده جریان نقدی
1-2-5 : توزیع درآمد
2-2-5 : توزیع جریان نقدی اصل سرمایه
3-5 : تعهدات بدهی تضمین شده و انگیزه ی متصدی
1-3-5 : تعهدات بدهی تضمین شده ترازنامه ای
2-3-5 : تعهدات بدهی تضمین دانش مالی در بازارهای مالی شده آربیتراژی
4-5 : آزمون های تطبیق
1-4-5 : آزمون های کیفیت
2-4-5 : آزمون های پوشش
1-2-4-5 : آزمون های بیش وثیقه سپاری
2-2-4-5 : آزمون های پوشش بهره
فصل ششم : تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
1-6 : انگیزه های انتشار تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
2-6 : سازوکار
3-6 : سازو کار تأمین وجوه
4-6 : ریسک های سرمایه گذار در مبادلات ترکیبی
5-6 : انواع تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی
6-6 : تعهدات بدهی تضمین شده ی ترکیبی با طبقه منفرد
7-6 : چکیده مزایای ساختارهای ترکیبی
8-6 : فاکتورهای مورد ملاحظه در تجزیه و تحلیل تعهدات بدهی تضمین شده
1-8-6 : نرخ های احتمال نکول
2-8-6 : همبستگی
3-8-6 : نرخ های بازیافت
4-8-6 : مابه الـــتفاوت بازده تعهدات بدهی تضمین شده

نویسنده: فرانک فابوزی /هنری دیویس/مراد چودری
ترجمه : میثم احمد وند / جواد میثاقی فاروجی
نوبت چاپ: اول، تابستان ۱۳۹۱
شابک: ۴-۵۱-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
ناشر: چالش

دانش مالی در بازارهای مالی

این دوره مناسب افرادی است که در دوره‌ی تحلیل تکنیکال شرکت کرده‌اند و یا از قبل با بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال آشنایی دارند و به دنبال بهینه‌سازی روش تحلیل خود و بازدهی معاملاتی و فردی هستند. شروع مباحث با آموزش شناخت نواحی مهم بازار و معرفی یک سیستم بسیار کاربردی به نام ایچی‌موکو است و در انتهای دوره به مباحث تکمیلی نظیر آموزش الگوهای کندلی پیشرفته، نحوه‌ی سیستم‌سازی براساس دوره‌ی معاملاتی و مدیریت سرمایه‌ی پیشرفته پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

یکی از بهترین‌ راه‌های کسب درآمد از بازارهای مالی برای ما به عنوان افرادی که سهم بسیار کوچکی از نقدینگی داخل بازار را داریم، استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناخت جهت حرکت بازار و کسب سود از جابجایی ارزش اقلام معاملاتی است و خبر خوب اینجاست که بهترین بازارهای دنیا که در آن می‌توان به راحتی به استقلال مالی دست پیدا کرد و تصاعد درآمدی را تجربه کرد، بازارهای مالی نظیر سهام، فلزات گرانبها، ارزهای بانکی (فارکس)، ارزهای دیجیتال و بازارهای مشابه هستند.

روانشناسی بازار فارکس

هر کسی که با بازارهای مالی آشنا باشد و در آنها تجربه‌ای هر چند کوتاه کسب کرده باشد می‌داند که یکی از مهمترین اصول موفقیت در کار معامله‌گری، تسلط بر بخش روانشناسی کار است. اما متأسفانه نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران و حتی مدرسان بازارهای مالی (چه در بخش روانشناسی و چه در بخش آموزش تحلیل) از آن غافل هستند این است که روانشناسی معمولی که در دانشگاه‌ها تدریس و توسط مشاوران، روانشناسان و روانکاوان عزیز ارائه می‌شود به مقدار بسیار کمی برای معامله‌گران مفید و اثربخش است و این موضوع دلایل بسیار متعددی دارد.

در وبینار « دانش مالی و نهایی کردن بازار سرمایه در جامعه» عنوان شد: شرایط ناپایدار بورس اقتصاد کشور را آسیب پذیر و مردم را دلسرد می کند

در وبینار « دانش مالی و نهایی کردن بازار سرمایه در جامعه» عنوان شد: شرایط ناپایدار بورس اقتصاد کشور را آسیب پذیر و مردم را دلسرد می کند

نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نوسانات و وضعیت ناپایدار حاکم بر بورس گفت: این شرایط اقتصاد کشور را آسیب پذیر و مردم را از بورس دلسرد می کند.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجتبی کاروان در وبینار این کمیسیون با موضوع "دانش مالی و نهایی کردن بازار سرمایه در جامعه" افزود: برخی در این شرایط ناپایدار به دنبال آن هستند که بورس را ناکارآمد جلوه دهند و آنان را از این بازار دلسرد کنند؛ از این رو ما معتقدیم بازار بورس باید به ثبات خود بازگردد تا مردم اعتماد کرده و در آن سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: برخی اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولان که در بازار بورس نیز تاثیر گذاشته است، مردم را به این بازار بی اعتماد می کند.

کاروان با بیان اینکه مدیران بورس طی چند سال گذشته بحث آموزش را رها کرده اند، گفت: نوسانات امروز بازار بورس ناشی از تصمیمات خلق الساعه در دولت است.

وی همچنین پیشنهاد ارایه طرحی درخصوص عرضه سهام به صورت نقد و اقساط به وزارت اقتصاد و دارایی را مطرح نمود.

واقعیت و ذات بورس، نوسان است

حاج محمد معتضدی، مسئول کمیته بورس و سرمایه گذاری ذیل کمیسیون نیز گفت: اینکه با یکی دو هفته نوسان و ناپایداری بورس، نگران بیرون آوردن سرمایه ها از این بازار باشیم درست نیست؛ بلکه این فرصتی برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار است.

وی تصریح کرد: نقدشوندگی پول در این شرایط نگران کننده بوده و حتی شاهد هستیم سیاست دولت در قبال بورس در این شرایط تغییر نکرده است.

معتضدی افزود: خرید و فروش های آنی مردم نیز از این بازار طبیعی است و در این شرایط خروج نقدینگی از بازار محسوب نمی شود و حتی لازم است تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس نیز حفظ شود.

اکنون یک انقلاب در بازار سرمایه اتفاق افتاده است و باید آن را به خوبی مدیریت کنیم

علیرضا عسگری مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز گفت: شرایط بازار بورس دانش مالی در بازارهای مالی استثنایی است؛ زیرا بالاترین مقامات کشور در این خصوص تصمیم گرفته اند و اینک نیز این دارایی هشت هزار هزار میلیارد تومان است و باید قبول کنیم که این دارایی چه مستقیم و غیرمستقیم از مردم بوده و هر افت و خیز بازار، در این دارایی تاثیرگذار است؛ پس در این شرایط باید کاری کنیم که مردم قدر دارایی خود را بدانند، از آن مراقبت کنند و با آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را رقم بزنند.

وی تاکید کرد: تمام هم و غم ما باید این باشد که به دانش مالی تمام کسانی که سهام ریز و درشت خریداری نموده اند، از طریق آموزش در اتاق های بازرگانی و آموزش و پرورش و حتی مساجد افزوده شود چون در اینصورت واکنش ها در بازار با دانش همراه خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در شرایط کنونی یک انقلاب در بازار سرمایه اتفاق افتاده و باید بتوانیم آن را به خوبی مدیریت کنیم .

وی با تاکید بر بازنگری قوانین و دستورالعمل ها متناسب با انقلاب سرمایه گذاری، گفت: در شرایطی که مردم به دنبال سرمایه گذاری در تولید و صنعت هستند؛ وجود شفافیت و قیمت های عادلانه ضروری است.

دانلود رایگان کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه pdf و جزوه

معرفی بسته طلایی علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

شاید شما هم جزء داوطلبانی باشید که قصد دارید در آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی شرکت کنید اما در قدم اول باید مرجع و منبع های اصلی این آزمون را بشناسید تا بتوانید با موفقیت آن را پشت سر بگذارید.

لازم است بدانید منبع اصلی آزمون های استخدامی بانک ها، کتاب های دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه می باشد پس لازمه موفقیت در این آزمون تسلط و مرور کافی بر مفاهیم این کتاب است.

اگر بخواهیم اطلاعات کلی درباره مفاهیم و بخش های این کتاب بگوییم به طور کلی در رابطه با بانکداری و تقسیم بندی های داخلی و خارجی است و همچنین به موضاعات مختلفی در این باره می پردازد که لازمه ی دانستن هر یک از متقاضیان شغل های بانکی می باشد.

در ادامه قصد داریم بیشتر در رابطه با نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه و همچنین تعدادی از مفاهیم آن بپردازیم.

دانلود رایگان کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

اهمیت آشنایی با دانش علوم بانکی، بازار مالی و سرمایه و اهمیت و تاثیر آشنایی با آن

دانش علوم بانکی یک مجموعه ای است که شامل مفاهیم بانک و بانکداری، وظایف و نحوه استفاده از پول و سرویس های بانکی و چگونگی به کارگیری ابزار و تکنولوژی هایی است که حتما باید شناخت و دانش کافی نسبت به آنها داشت و هم چنین تمام مفاهیم و ابزاری که با آنها سرو کار دارید.

قطعا شما هم می دانید که علم اقتصاد و مفاهیم مالی دارای پیچیدگی ها و گستردگی هایی می باشد که جامعه خاص خود را دارند اما مهم تراین نکته نحوه انتقال این اطلاعات به شماست که چگونه آن را درک کنید که این مجوعه در تلاش است با بیانی ساده و به دور از پیچیدگی آن ها را به شما منتقل کند.

شاید به دلیل گستردگی اصطلاحات در دانش علوم بانکی و بازار سرمایه که میتواند شامل: بازار پول، بازار بورس، بازار طلا و مسکن بورس اوراق بهادر و بورس کالا به نظر مفاهیم را سخت و پیچیده جلوه دهد، اما هدف از این جزوات و سوالات دقیقا انتقال راحت و روان این مفاهیم است که هرکسی به راحتی بتواند تمام اطلاعات را درک کند.

بانک های خصوصی و اداری ب دلیل رعایت استاندارد های کنترل ریسک و از سوی دیگر به دلیل توانایی مدیریت صحیح و درست نیازمند افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در این مجموعه داشته باشند. به این دلیل که آنها با گرفتن نیرویی که اطلاعات ناقصی از مفاهیم علوم بانکی و بازار های مالی و سرمایه دارند به راحتی می توانند افت کنند و شاهد ضرر و زیان های فراوانی باشند.

چهار رکن اصلی و اساسی در بانک های سرمایه، تجهیزات و امکانات و نیروی کار و دانش آن ها مباشد. پس به همین جهت نیروی انسانی و کارکنان دانشی نقش مهمی در پیشرفت یک بانک دارد.

پس قطعا شما هم تا این قسمت از مقاله متوجه شده اید که استخدام یک شخص چه تاثیری می تواند داشته باشد و چه اندازه دانش شما می تواند در استخدام شما اهمیت داشته باشد.

فراموش نکنید برای کسب دانش مورد نیاز و موفقیت در این آزمون و رسیدن به هدف خود چهقدر باید هوشمندانه عمل کنید که هم دانش و اطلاعات خود را افزایش دهید و هم در این رقابت تنگاتنگ بتوانید همان موفقیتی که خواهان آن هستید را کسب کنید.

پیشنهاد ما به شما استفاده از جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه است که با تجربه ای که ما کسب کردیم و موفقیت هایی که شاهد آن بودیم با اطمینان به شما معرفی می کنیم تا در برداشتن هر گام به سوی هدف خود آگاهانه تصمیم بگیرید قطعا هدف ما فقط رسیدن به موقعیت دلخواهتان و هم چنین ساده کردن مسیر برای شما می باشد.

در این پست با ما باشید که از اطلاعات بیشتر نسبت به جزوه دانش علوم بانکی و بازار مالی و سرمایه آشنا بشوید.

هدف از انتخاب جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه چیست؟

افراد زیادی هستند که به منظور شرکت در آزمون های استخدامی در بانک های دولتی و خصوصی با سردرگمی عظیمی در پیدا کردن جزوه مناسب و منابع کاربردی رو به رو هستند.

در قسمت های قبل با اهمیت میزان تسلطتان بر مفاهیم علوم بانکی و بازار های مالی سرمایه و نقشی که در کسب نتیجه رضایت بخش برای شما در آزمون ها دارند آشنا شدید. شاید شما هم ازآن دسته افرادی هستید که نمی دانید چگونه و با چه گام های شروع کنید که در این راه به هدف خود دست یابید و با کمترین زمان و با کمترین هزینه به هدف خود دست یابید.

با توجه به صحبت‌هایی که با داوطلبان شده و نتیجه‌ای که به دست آمده پی بردیم که زمان و هزینه فاکتورهای بسیار ارزشمندی هستند که به آنها توجه می‌کنید.

و در واقع مشغله هایی هستند که امروز همه ما با آنها به گونه‌ای مواجه هستیم و با هر یک به نحوی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

با این که کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه ممکن است حجم زیادی را نداشته باشد و با کمترین حجم اما شامل مفاهیم پیچیده‌ای است که درک و به خاطر سپردن آنها برای متقاضیان آن را مورد قبول واقع نمی کند.

برای رفع این مشکل و جهت آسان نمودن کار با صرف کمترین هزینه و کمترین زمان و انرژی، تصمیم ما بر آن شد تا سوالاتی را و جزوه هایی را تهیه کنیم که کار را برای شما راحت تر و نتیجه را مطلوب می کند.

همانطور که در قسمت های بالا گفته شد در این مقاله سعی داریم با بیانی ساده و روان به منظور صرفه جویی در زمان و عملکرد بهتر آن را در اختیار شما قرار دهیم.

و هدف طراحی ای سوالات در جزوه، تمرکز برآنها و آشنا شدن با نحوه سوالات است که می توتند کمک عظیمی باشد در پاسخگویی با سرعت بهتر و حجم بیشتری از سوالات .

جزوه ای که در اختیار شما قرار داده ایم تا به امروز یکی از کامل ترین منابع اطلاعاتی است که به منظور تهسیل در کار شما عزیزان فراهم شده، دانش مالی در بازارهای مالی تا هم از درک درستی از مفاهیم آشنا شوید و هم آزمون استخدامی خود را به خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارید.

پیشنهاد ما به شما متقاضی عزیز درابتدا مطاله و درک درست مفاهیم است و سپس تمرکز بر سوالات و تسلط کامل برآنهاست. امیدواریم با استفاده از جزوه و سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه بهترین نتیجه را در آزمون های استخدامی گرفته و سبب شود که ما را به دوستان و همکارانی که نیازمند هستند، و دغدغه اصلی آن ها در این روزهاست معرفی کنید.

 • دانش علوم بانکی
 • دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • دانش علوم بانکی بازارهای مالی و سرمایه مباحث بازاریابی
 • دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • تست دانش علوم بانکی
 • سوالات دانش علوم بانکی
 • سوالات دانش علوم بانکی تضمین قبولی سایت estekhdam.in
 • دانش علوم بانکی+pdf
 • دانش علوم بانکی pdf
 • سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • نمونه سوال دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • سوالات استخدامی دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • دانلود جزوه دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • علوم بانکی بانک مرکزی
 • دانلود جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای سرمایه
 • کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای سرمایه
 • تست دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • کتاب تست دانش علوم بانکی
 • دانلود سوالات دانش علوم بانکی
 • مجموعه سوالات دانش علوم بانکی
 • سوالات تستی دانش علوم بانکی
 • دانلود سوالات استخدامی دانش علوم بانکی
 • نمونه سوالات دانش علوم بانکی
 • سوالات استخدامی دانش علوم بانکی
 • علوم بانکی+pdf
 • دانلود کتاب دانش علوم بانکی
 • نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • نمونه سوالات استخدامی دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود جزوه دانش علوم بانکی
 • جزوه دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • جزوه دانش علوم بانکی
 • جزوه علوم بانکی بانک مرکزی
 • پژوهشکده علوم بانکی بانک مرکزی
 • جزوه علوم بانکداری بانک مرکزی
 • علوم بانکی
 • سایت علوم بانکی
 • کتاب دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • موسسه علوم بانکی بانک مرکزی
 • کتاب دانش علوم بانکی
 • دانلود سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود نمونه سوال دانش علوم بانکی
 • نمونه سوال استخدامی دانش علوم بانکی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات دانش علوم بانکی
 • نمونه سوالات استخدامی دانش علوم بانکی
 • دانلود کتاب دانش علوم بانکی بانک مرکزی
 • دانلود کتاب دانش علوم بانکی ویژه آزمونهای استخدامی بانک
 • دانلود جزوه درس دانش علوم بانکی
 • خلاصه جزوه دانش علوم بانکی
 • خرید کتاب دانش علوم بانکی
 • کتاب برای دانش علوم بانکی
 • علوم بانکی جدید
 • علوم بانکی چیست
 • علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • علوم بانکی مشهد
 • جزوه علوم بانکی
 • سایت گلستان موسسه علوم بانکی
 • کتاب دانش علوم بانکی برای ازمون استخدامی
 • کتاب دانش علوم بانکی استخدامی
 • خلاصه کتاب دانش علوم بانکی
 • پی دی اف کتاب دانش علوم بانکی
 • دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی
 • کتاب علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • جزوه علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • سوالات علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • موسسه علوم بانکی مشهد
 • موسسه علوم بانکی واحد مشهد
 • جزوه علوم بانکی بانک ملی
 • جزوات علوم بانکی
 • جزوه علوم بانکداری
 • جزوه خلاصه علوم بانکی
 • ۶۰۰ تست علوم بانکی
 • دانلود کتاب بازارهای مالی و سرمایه برای استخدامی
 • نکات مهم دانش علوم بانکی
 • تست بازارهای مالی و سرمایه
 • جزوه بازارهای مالی و سرمایه برای استخدامی بانک
 • کتاب بازارهای مالی و سرمایه برای استخدامی
 • کتاب بازارهای مالی و سرمایه pdf
 • دانلود نمونه سوالات تستی بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود جزوه بازارهای مالی و سرمایه
 • جزوه علوم بانکداری مرکزی
 • دانلود جزوه بازارهای مالی و سرمایه و بازاریابی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود کتاب بازارهای مالی و سرمایه برای استخدامی
 • جزوه اطلاعات عمومی بانکی

دانلود رایگان نمونه سوالات بازارهای مالی و سرمایه

نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه

دانلود نمونه سوالات استخدامی مباحث بازاریابی

دانلود نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایهسوالات متداول :

⭐️دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه⭐️

موارد کاربرد دروس و سرفصل های دانش علوم بانکی و بازارهای مالی در چه آزمون هایی بیشتر است ؟

دروس کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه یکی از مهمترین منابع آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی می باشد که برای موفقیت در این آزمون ها مطالعه این کتاب الزامی می باشد.

⭐️تهیه این جزوه برای چه کسانی مناسب است؟⭐️

دانشجویان عزیز که در حال تحصیل در رشته مدیریت امور بانکی می باشند و یا داوطلب آزمون های استخدامی بانک ها می توانند از جزوه ارائه شده در وب سایت استفاده نمایند.

همچنین آن دسته از داوطلبین و دانشجویانی که برای امتحانات اعم از آزمون های استخدامی بانکی و یا ازمون های دانشگاهی نیازمند جزوه روان که تمامی مفاهیم کتاب را در عین پوشش تمامی مطالب با زبان ساه بیان کند، می باشند می توانند با خیال راحت به هیه این جزوه بپردازند.

⭐️چرا استفاده از جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه مهم است ؟⭐️

زیرا به دلیل حجم بالا و پیچیدگی در بیان مفاهیم کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه اکثر دانشجویان و داوطلبان دچار چالش می باشند و وقت و انرژی زیادی را صرف مطالعه کرده و نتیجه مطلوب را نمی یابندو به همین دلیل کارشناسان ما به تهیه و ارائه جزه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه برای سهولت کار شما عزیزان و صرف کمترین هزینه، زمان و انرژی از سمت شما، پرداخته اند.

⭐️نحوه مطالعه جزوه و نمونه سوالات بهتر است به چه صورتی باشد؟⭐️

برای کسب نتیجه هرچه بهتر در آزمون های حاوی مطالب دروس این کتاب کارشناسان ما توصیه می کنند ابتدا جزوه ارائه شده را به کرات و به دفعات مطالعه کرده و سپس به پاسخگویی نمونه سوالات ارائه شده پرداخته و آنها را مرور کنید و از کسب نتیجه موفقیت آمیز کاملا مطمئن باشید.

⭐️چگونه جزوه دانش علوم بانکی و بازرهای مالی را تهیه نماییم ؟⭐️

داوطلبان و دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به همین صفحه در وب سایت ما و با کلیک بر دکمه دانلود رایگان نمونه سوالات بانکی بدون صرف هیچ گونه هزینه ای نمونه سوالات را به راحتی دریافت کنند.

بازار سرمایه یا بازار مالی چیست و انواع بازارهای مالی و سرمایه گذاری کدامند؟

بازار مالی چیست

علم اقتصاد با وجود تمام بزرگی و گستردگی خود و علیرغم آنچه به نظر می‌رسد علمی ساده است. بازار سرمایه (بازار مالی) مانند بازار پول، بازار بورس، بازار طلا و مسکن، بورس کالا و بورس اوراق بهادار از جمله اصطلاحات رایج در این عرصه هستند. شاید گستردگی همین اصطلاحات در اقتصاد باشد که آنرا پیچیده و سخت جلوه می‌دهد.

همه ما افرادی را می‌شناسیم یا زندگینامه افرادی شنیده یا دیده‌ایم که موفقیت‌های بزرگی در هر یک از بازارهای بزرگ اقتصادی کسب کرده‌اند و به چهره‌ای ثروتمند، موفق و شناخته شده تبدیل شده‌اند. برای موفقیت در هر یک از این بازارهای مالی ابتدا باید نسب به آنها آگاهی پیدا کرد، پس اجازه دهید در گام اول با مفهموم ابتدایی هر یک از آنها آشنا شویم.

بازار مالی یا بازار سرمایه چیست؟

بازار مالی چیست

بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می‌رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می‌گیرد یک بازار مالی محسوب می‌شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می‌شود هم بازار مالی هستند.

بازار پول چیست؟

بازار مالی چیست

یکی از بازارهای مالی، بازار پول است که در آن از هر ابزار یا دارایی با توان نقد شوندگی بالا یا ابزارها و دارایی‌های خرد برای تبادل استفاده می‌شود. این ابزارها معمولا توسط شرکت‌ها، اشخاص، بنگاه‌های تجاری و شرکت‌ها استفاده می‌شوند و در واقع نوعی جانشین پول هستند که سررسید کمتر از یک سال دارند.

عدم نیاز به هم‌زمانی دریافت پول و انجام مخارج یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اشخاص و بنگاه‌ها از بازار پولی استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای بازار پول می‌توان به سپرده‌ها، وام با وثیقه، حواله و بروات اشاره کرد.

بازار سرمایه چیست؟

بازار مالی چیست

یکی از بازارهای مالی، بازار سرمایه است که با نام بازار بورس اوراق بهادار نیز شناخته می‌شود، بازاری برای خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مالکیت است. کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پلی ارتباطی بین تامین کننده سرمایه‌های خرد و کلان، چه حقیقی و چه حقوقی و متقاضیان سرمایه مثل شرکت‌هاست.

بازار سرمایه در واقع تسهیل کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی (اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده) است. شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار اوراق مالکیت که اکثرا با نام سهام شناخته می‌شود و اوراق قرضه یا مشارکت است.

برخلاف بازار مالی پول، بازار سرمایه محلی برای عرضه و فروش سهام و اوراق قرضه برای بازه‌های زمانی بیش از یک سال است.

تفاوت‌های بازار پول و بازار سرمایه

بازار مالی چیست

برخلاف تصور بسیاری از افراد، بازار پول و بازار سرمایه یکی نیستند و تفاوت‌های اساسی و چشمگیری به عنوان بازار مالی با هم دارند. همانطور که قبل‌تر اشاره کردیم یکی از بارزترین این تفاوت‌ها این است که بازار سرمایه منحصرا به سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت (یک ساله و بیشتر) می‌پردازد و بازار پول غالبا به خرید و فروش ابزارهای مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود است.

دیگر تفاوت بزرگ بازار پول و بازار سرمایه ابزارهای مالی متفاوت آنهاست؛ در حالی که بازار پول از سپرده‌ها، وام با وثیقه، حواله و بروات استفاده می‌کند، بازار سرمایه از اوراق بهادار (سهام) و اوراق مشارکت استفاده می‌کند.

بازار سرمایه محلی برای عرضه و فروش و سهام و اوراق قرضه برای بازه‌های زمانی بیش از یک سال و سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلند مدت است، در حالی که تمرکز بازار پولی بر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت کمتر از یک ساله.

بازار طلا یا بورس طلا چیست؟

بازار مالی چیست

وقتی به نواسانات بازار سرمایه سکه و طلا بخصوص در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم و عدم وجود ثبات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی را هم چاشنی آن کنیم، تبدیل سرمایه راکد به طلا و سکه عملی عقلانی به نظر می‌رسد.

اما وقتی درباره بازار طلا و سکه و خرید و فروش آنها صحبت به میان می‌آید، اکثر ما تصویری مشخص از آن در ذهن داریم؛ مراجعه به بازار و یا صرافی‌ها برای خرید و فروش طلا و سکه.

در حالی که این کار نه تنها راه معامله و خرید و فروش طلا و سکه نیست، بلکه راه کم ریسک‌تر و مناسب‌تری هم وجود دارد. خرید طلا (صندوق طلا) در بورس یکی از راه‌ها مناسب، به صرفه و کم ریسک برای سرمایه گذاری در این بازار است.

صندوق طلا یکی دیگر از راه‌های سرمایه گذاری در بورس است

بازار مالی چیست

اما صندوق طلا چیست؟ دارایی‌های جمع آوری شده از سرمایه گذاران که در گواهی سپرده‌هایی نظیر طلا، اوراق مبتنی بر طلا و گواهی سپرده طلا سرمایه گذاری می‌کنند. صندوق طلا علاوه بر اینکه نسبت به سکه طلا از ریسک پایین‌تری برخوردار است، افراد با سرمایه به مراتب کمتری هم قادر به سرمایه گذاری در آن هستند.

گواهی سپرده طلا ورقه بهاداری است که نشان می‌دهد مالک آن مقدار معینی از سکه سپرده شده در انبار است. انباری که واقع در خزانه داری پردیس بانک رفاه است. سکه‌های مورد تائید همگی ضرب سال ۱۳۸۶ و با وزن ۸٫۱۳۳ گرم و عیار ۹۰۰ هستند.

هر شخص می‌تواند با دریافت کد بورسی از طریق بازار سرمایه، اقدام به خرید طلا، سکه و دیگر مشتقات آن بکند. سرمایه گذاری برای خرید سکه باید سفارش‌های خود را در مضرب ۱۰ وارد سامانه کند. یعنی اگر قصد خرید ۴ سکه دارد باید ۴۰ سفارش وارد سامانه کند.

معاملات در حال حاضر از ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰ انجام می‌شود. بدین صورت که تا ساعت ۱۳ مرحله پیش گشایش است که در آن قیمت تعیین می‌شود و سپس معاملات عادی تا ساعت ۱۵:۳۰ به جریان می‌افتند.

در حال حاضر چهار صندوق طلا به نام‌های طلا، گوهر، عیار و زر مشغول فعالیت هستند که اشخاص پس از دریافت کد بورس خود به راحتی می‌توانند در آنها مشغول به داد و ستد و سرمایه گذاری شوند.

با مطالعه این مطلب قدم ابتدایی برای آشنایی با بازارهای مختلف و اصطلاحات رایج در اقتصاد آشنا شدید. حالا اگر بدنبال دلیل می‌گردید یا هنوز برای حضور در دوره‌های آموزشی و سرمایه گذاری در بازار بورس شک دارید، ما با ارائه چند دلیل شک شما را برطرف می‌کنیم.

بهره‌مندی کل کشور و جامعه: بسیاری ازسهم‌ها و اوراقی که در بازارهای سرمایه و دیگر بازارها عرضه می‌شوند مربوط به طرح‌های بزرگ ملی هستند. این طرح‌ها علاوه بر درآمدزایی و اشتغال زایی، به چرخه تولید و رونق ملی هم کمک می‌کنند.

سود ده بودن نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها: ملک، خودرو، ارز، طلا و سکه و بازارهای دیگر پرنوسان و اغلب غیر قابل پیشبینی هستند. اما بازار بورس و آگاهی از چگونگی خرید و فروش سهام راهی سودبخش برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

قانونی بودن: سرمایه گذاری در بورس شیوه‌ای قانونی با قوانینی مکتوب و مشخص برای کسب سود و خرید فروش است. در نتیجه نگرانی‌های قانونی و تبصره‌های مختلف و یا قوانینی که هر روز تغییر می‌کنند در مورد آن صدق نمی‌کند.

شفاف و همواره در دسترس بودن: بازار بورس بازاری شفاف است که در هر زمان می‌توان در مورد آن اطلاعات کسب کرد. تاریخچه هر سهم و نحوه رشد و نزول آن شفاف و قابل ردگیری است.

مثل پول نقد: سهام درست مثل پول نقد است و هر روزی که اراده کنید می‌توانید آنرا تبدیل به پول کنید. برعکس بازارهای مالی مثل ارز و سکه و مسکن با رکودهای فصلی و شوک‌های ناگهانی به خواب زمستانی می‌روند.

در این مطلب با اصطلاحات و معانی بازارهای مالی مختلف به صورت سطحی آشنا شدید و همچنین بررسی کردیم که چرا بورس محلی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری دانش مالی در بازارهای مالی محسوب می‌شود.

اگر می‌خواهید به یک حرفه‌ای در بازار بورس تبدیل شوید و از مزایای آن بهره ببرید، می‌توانید با ثبت نام در دوره نوین نخبگان خانه سرمایه طی شش ماه علاوه بر فراگیری زیر و بم این بازار، در آزمون فنی شرکت کرده و مدرک معتبر بین المللی کسب کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.