تاثیر ریسک مالی بر بازار سهام


تاثیر عوامل ریسک مالی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1387-1381)

بازار سرمایه همراه با بازار پول تشکیل دهنده بازار های مالی و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد تابع آن بوده است. با توجه به اهمیت بازار سرمایه بسیاری از خانوارها در این بازار سرمایه گذاری نمی کنند، زیرا خانوارها و سرمایه گذاران دیگر، بصورت منطقی عمل می کنند و سرمایه گذاران منطقی اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و گفته می شود سرمایه گذاران ریسک گریزند. ریسک همیشه یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده و در این میان سرمایه گذارانی موفق تلقی می شوند که بتوانند سطح قابل قبولی از ریسک را بپذیرند. سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند. در این میان توجه به شاخص های عملکرد شرکت های مورد نظر، تصمیم سرمایه‏گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت ها و بالاخص عملکرد مالی موثر می باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مالی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387-1381 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک بازار. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: پاداش به نوسان پذیری بازده و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. در این پژوهش از معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) برای آزمون فرض ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که ریسک نقدینگی بر بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک بازار نیز بر بازده حقوق صاحبان سهام اثر دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی به‌همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی‌ها و نسبت بدهی‌ کوتاه‌مدت به کلِّ دارایی‌ها بررسی شده است. .

بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساختار مالی سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم در تئوری‌های مدرن مالی می‌باشد که در سال‌های اخیر مطرح نشده، بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است. منابع مختلف تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری مطلوب را ممکن ساخته و می‌توانند باعث افزایش ثروت سهامداران ‌شود؛ به همین علت شناخت منابع مختلف تأمین مالی و تأثیرات آن‌ها بر نوسانات قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تحقیق حاضر دو فرضیه تدوین گردیده است؛ اول اینکه میان شاخص کیفیت صورتهای مالی در دوره ی بعد از تدوین استانداردهای حسابداری (81 الی 86) نسبت به دوره ی پیش از آن (76 الی 80) تفاوت معنی داری ندارد. و دوم اینکه شاخص محافظه کاری در دوره ی بعد از تدوین استاند.

نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدی در رابطه با اهمیت ریسک تجاری، تأثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اگر تصمیم گیری تأمین مالی با ارزیابی، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجاری ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالی مناسب را بر مبنای ریسک تجاری خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسی نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها برای سن.

تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارشات مالی مبنای تصمیمات اقتصادی است که منافع سازمان و در نهایت مالکان را متاثر می­کند؛ با این وجود درخصوص عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی خلاء تحقیقاتی شدیدی وجود دارد. از این رو با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته شده است. چراکه در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و.

بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به ‌نظر می‌رسد. در این پژوهش عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد مالی شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونۀ پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده‌های ترکیبی طی دورۀ شش ساله مورد آزمون قرا.

ارزیابی تأثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه‌گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی‌های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده‌های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه‌سازی پورتفوی دارایی سرمایه‌گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند.
بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله‌ای انجام می‌گیرد که با توجه به ماهیت داده‌ها، مدل‌سازی در مرحله اول براساس مدل‌های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به‌کارگیری تخمین‌زن‌های اثرات ثابت و تصادفی می‌باشد. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا‌داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل‌های شرطی نشان می‌دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می‌باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا‌دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

اثر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران

Abbas, G., & McMillan, D. G. (2014). Interaction among stock prices and monetary variables in Pakistan. International Journal of Monetary Economics and Finance, 7(1), 13-27.

Abouwafia, H. E., & Chambers, M. J. (2015). Monetary policy, exchange rates, stock prices in the Middle East region. International Review of Economics and Finance, 37(3), 14-28.

Aghaei, M.; Kouhbor, M., & Ahmadinejad, H. (2018). Financial Stability and Economic Performance: The Case of OPEC Countries. Journal of Economics and Modeling, 9(2), 29-65. (in Persian)

Al-Mahmoud, A. I. (2014). Country Risk Ratings and Stock Market Movemwnts: Evidence From Emerging Economiy. International Journal of Business and Finance, 6(10), 88-96.

Ansari Samani, H.; Mahmudi, Z., & Namdari, S. (2017). The Relationship between Risk and Foreign Direct Investment in Selected Developing Countries (Dynamic Panel Data Approach). The Journal of Economic Studies and Policies, 3(2), 71-104. (in Persian)

Antonakakis, N.; Breitenlechner, M., & Scharler, J. (2015). Business cycle and financial cycle spillovers in G7 countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 58(4), 154- 162.

Antonakakis, N., & Badinger, H. (2016). Economic growth, volatility and cross-country spillovers: New evidence for the G7 countries. Economics Modeling, 52(1), 352-365.

Asteriou D., & Sarantidis, A. (2016). Political instability and stock market returns: Evidence from OECD countries. Economics and Business Letters, 5(4),113-124, 2016

Beaulieu M. C.; Cosset, J. C., & Essaddam, N. (2005).The Impact of Political Risk on the Volatility of Stock Returns: The Case of Canada.Journal of International Business Studies, 36(6), 701-718

Ben Ghozzi, B., & Chaibi, H. (2021), Political risks and financial markets: emerging vs developed economies, EuroMed Journal of Business. https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2020-0123

Bhuiyan, E.M., & Chowdhury M. (2019). Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: Asymmetric Dynamics in the US and Canada, Quarterly Review of Economics and Finance doi: https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.10.005

Chau, F.; Deesomsak, R., & Wang, J. (2014). Political uncertainty and stock market volatility in the Middle East and North African (MENA) countries, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28(C), 1-19.

Chen Z.; Lu Andrea Y., & Yang Z. (2017). Growing Pains: International Instability and Equity Market Returns. Financial Management, Financial Management Association International, 46(1), 59-87.

Cooley, T.F., & Leroy, S.F. (1985). A Theoretical Macroeconomics: A Critique. Journal of Monetary Economics, 16, 283-308.

Darabi, R., & Ali Farahi, M. (2010). The effect of macroeconomic variables on risk and total stock returns with emphasis on the stock return-inflation model. Financial Accounting and Auditing Research, (7) 2, 169-141. (in Persian)

Darini, V. M.; Esmaeilpour Moghadam, H., & Vahid, D. (2016). Analyzing the Effect of Political Instability on International Business Based on Geopolitical Situation of Iran, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 6 (3) ,101-119.

Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2009). Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. The Economic Journal, 119(1), 158-171.

Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. Internation Journal of Forecasting, 28(1), 57-66.

Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2014). On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms. Journal of Econometrics, 182(1), 119- 134.

Masrizal Miftahurrahman, M.; Sri, H., & Yayan F. (202.). The effect of country risk and macroeconomic on Jakarta Islamic Index, Journal of Islamic Economics and Business, 6(1):151

Ben Moussa, F., & Talbi, M., (2019). Stock Market Reaction to Terrorist Attacks and Political Uncertainty: Empirical Evidence from the Tunisian Stock Exchange, International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals, 9(3), 48-64.

González M.; Nave J., & Rubio G. (2017). Macroeconomic determinants of stock market betas. Journal of Empirical Finance (2017), https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2017.10.003

Googerdchian, A., Fathi, S., Amiri, H., & Saeidi Varnamkhasti, N. (2015). Comparing Analysis the Effect of Political Riske on Stock Market Developing in Selected Countries. Journal of Investment Knowledge, 4(15), 135-156. (in Persian)

Guo Y.; Li J.; Li Y., & You. W. (2021) The roles of political تاثیر ریسک مالی بر بازار سهام risk and crude oil in stock market based on quantile cointegration approach: A comparative study in China and US, Energy Economics, , 97(C), 1-24

Heidari, H.; Refah-Kahriz, A., & Hashemi Berenjabadi, N. (2018). Dynamic Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Return Volatility in Tehran Stock Exchange: Multivariate MS ARMA GARCH Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 5(2), 223-250. (in Persian)

Idris Muhammed, Y. (2015). Social Instability, Policy Uncertainty, and Financial Risk Evidence from the Egyptian Exchange and Borse de Tunis, MEI WORKING PAPER 2015-02JUNE 2015

Jalaei, S.; Mir, H., & Rahimipour, A. (2015). The impact of good governance on stock returns in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(27), 1-13. (in Persian)

Jalali, O.; Ansari Samani, H., & Hatefi Madjumerd, M. (2017). The Effect of Political Risk on Foreign Direct Investment in Iran. Economic Growth and Development Research, 8(29), 157-174. (in Persian)

Kazerroni, A.; Asgharpour, H., & nafisi, M. (2019). An Investigation of the Effects of Political Stability on Economic Growth in Iran: A Quantile Resression Approach. Strategic Studies of public policy, 9(31), 39-58. (in Persian)

Keshavarz, H., & Rrezaei, M. (2022). Political, Financial and Economic Instability in the Iran Economy: Dimensions and Factors. International Political Economy Studies, 4(2), 691-724. (in Persian)

Khan Sh.; Baig N.; Usman M.; Shaique M., & Shaikh R. (2017) Stock Market Dynamics in Pakistan: What Do Political Events and Budget Announcements Disclose? Research Journal of Finance and Accounting, 8(10)-113-123.

Lütkepohl, H., & Poskitt, D. S. (1991). Estimating orthogonal impulse responses via vector autoregressive models. Econometric Theory, 487-496.‏

Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Berlin, Springer. ISBN: 3540262393

Mehrara, M.; Heidari Zahiri, N., & Falahati, Z. (2014). Investigating the Relationship between Systematic Risk and Stock Returns in Tehran Stock Exchange (From 1387 to 1392) Using the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Economic Development Policy, 1(1), 67-91. doi: 10.22051/edp.2014.60. (in Persian).

Mei, J., & Guo, L. (2004). Political Uncertainty, Financial Crisis and Market Volatility, European Financial Management Association, 10(4), 639-657.

Mirabbasi, Y.; Nikoumaram, H.; Saeidi, A., & Haghshenas, F. (2018). Study of portfolio optimization based on downside risk, upside potential and behavioral variables efficiency. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(34), 305-333. (in Persian)

Mnif A. T. (2017). Political uncertainty and behavior of Tunisian stock market cycles: Structural unobserved components time series models. Research in International Business and Finance. 39, 206-214

Montes G. C., & Tiberto B. P. (2012). Macroeconomic environment, country risk and stock market performance: Evidence for Brazil. Economic Modelling, 29 , 1666–1678

Nahidi Amirkhiz, M. (2013). The Relationship between Economic Instability with Economic and Social Development in Iran. Sociological studies, 6(20), 115-128. (in Persian)

Numan Ü., & Saleh B. (2013) Country world betas: The link between the stock market beta and macroeconomic beta. Finance Research Letters. 11(1), 36-46

Ostadifar, S. (2015). The effect of macroeconomic beta on stock market beta in selected Islamic countries. Master Thesis, Faculty of Economics, University of Tabriz. (in Persian)

Qaracheh, M.; Alam Tabriz, A., & Pazaki, M. (2012). Investigating the Application of Arbitrage Pricing Theory (APT) Using Macroeconomic Variables in Tehran Stock Exchange. Financial management perspective. (4) 1, 79-59. (in Persian)

Raei, R., & Talangi, A. (2004). Advanced investment management. Tehran, The Organization for Researching and Composing University textbooks in the Humanities. (in Persian)

Rahmani, A., Peikarjoo, K., & Azizi, M. (2014). The relationships between market beta with macroeconomic variables and accounting information. Journal of Investment Knowledge, 3(10),47-66. (in Persian)

Pindyck, R. S. (1984). Risk, Inflation, and the Stock Market, The American Economic Review, 74(3) , 335-351.

Shahabadi, A.; Naziri, M. K., & Havaj, S. (2013). The Effect of Macroeconomic Variables on Systematic Risk of Tehran's Stock Exchange. Journal of Economic Research and Policies, 21 (67) , 89-104. (in Persian)

Shahabadi, A., & Bahari, Z. (2014). Effect of Political Stability and Economic Freedom on the Economic Growth in Selected Developed and Developing Countries. Economic Growth and Development Research, 4(16), 53-72. (in Persian)

Tehrani R.‌, Seyed Khosrowshahi, ‌ S. A. (2017). Transmission of volatility and the interaction of stock, currency and gold markets. Journal of Financial Management Perspective, 7(18), 9-32. (in Persian)

Wei, Y.; Songkun, Q.; Xiafei, L.; Sha, Z., & Guiwu, W., (2019). Oil price fluctuation, stock market and macroeconomic fundamentals: Evidence from China before and after the financial crisis, Finance Research Letters, doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.03.028

Zolfagari, M., & Sahabi, B. (2016). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Stock Return Risk of Mining, Automotive and Cement Index based on the Regime Transmission of Markov. Financial Engineering and Portfolio Management, 7(29), 85-106. (in Persian)

اثر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران

استادیار گروه اقتصاد، دالنشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

چکیده
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می‌گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی‌ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به‌صورت ماهانه استفاده‌شده است. داده‌های مربوط به ریسک از مجموعه داده‌ ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می‌شود، گرفته ‌شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می‌دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی‌دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد به‌طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می‌توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه­های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic, Financial and Political Risk on the Risk and Return of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • hadi keshavarz
  • Mohammad Rezaei

Assistant Prof., Department of Economics, School of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

1- INTRODUCTION
One of the important factors that investors consider in their decision is the return and risk of the stock market. During the last three decades, Iran has faced تاثیر ریسک مالی بر بازار سهام many risks at the macro-level of society. Increasing economic, financial and political risk affects the level of activities and efficiency of markets. A review of studies of the influence of risk on return and risk Tehran Stock Exchange shows that a comprehensive study to investigate the effect of political, economic, and financial risk with capital markets has not been done. Therefore, this study seeks to answer the question of whether political, economic, and financial risks affect stock risk and return? Which risk has the greatest impact on stock market risk and return? This study tries to examine the effect of political, economic, and financial risks on stock risk and return.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Economic risk is a tool for assessing a country's economic strengths and weaknesses. Financial risk is a tool to assess a country's ability to pay its costs. Financial risk is a measure of a country's ability to formally finance, trade, and trade liabilities. Political risk is often defined as the undesirable risk of political events.
Increasing economic and financial risk affects the stock market through different channels: 1. Impact on investors' expectations and consequently change in the current value of investment projects, change in profit flow or change in the value of assets of firms admitted to the stock market 2. Engaging the non-productive sectors and thus changing liquidity flows 3. Changes in international financial flows affect the stock market.
Political risk can also affect the stock market through the following channels: 1. Changing economic outlook and consequently changing the trust and behavior of consumers and investors that change the demand and performance of markets 2. Political and social protests as a result of any change of government 3. Changing political parties and consequently changing policymakers' positions on legislation for working-class or upper-class voters 4. Supporting some industries or geographical areas 5. Change in foreign direct investment 6. Affecting the quality and structure of institutions causes instability in prices and market performance.
Many studies have been done in this field. For example, Heidari et al. (2015) studied macroeconomic variables affecting the volatility of stock returns on the Tehran Stock Exchange in different regimes using a nonlinear approach to change the Markov ARMA GARCH multivariate regime. Their results show that the growth rate of GDP has a significant negative effect on the volatility of stock returns. Inflation, money growth rate and exchange rate volatility have a positive and significant effect on different regimes, but oil price volatility has different effects on stock price volatility.
Zolfaghari and Sahabi (2016) investigated the effect of exchange rate fluctuations on stock return risk based on Markov regime transfers. The results showed that the industry efficiency index follows regime transitions and responds asymmetrically to external shocks. Also, the risk of return on industry indices are significantly affected by exchange rate fluctuations in the short and long term.
The difference between this study and previous studies is that, firstly, none of these studies have examined three types of risks (economic, financial, and political) on the Tehran Stock Exchange simultaneously. Second, most studies have considered the relationship between economic and financial variables and the stock market, and few studies have been conducted on financial and economic risks on the stock market.
3- METHODOLOGY
In this research, financial, political, and economic risk indicators in the framework of structural VAR for the period 2008-2019 have been used seasonally. For stock market risk in the form of conditional variance GARCH model is used. The advantage of the SVAR model, unlike the VAR model, is that it has an economic logic based on economic theories.
4- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The results of the Impulse response functions show that as the economic risk decreases, the stock return risk decreases. But the political and financial risk index has little effect on stock return risk. In other words, stock market risk is more affected by economic variables and political and financial variables have not been able to have much effect on market risk. Also, reducing financial risk has increased stock returns, but the impact of economic risk is first negative and then positive. The effect of political risk on stock market returns is volatile and negligible. The effect of stock market risk on market returns is positive. The results of analysis of variance also show that the economic risk index had the most explanations in stock market return and risk.
In general, the Tehran Stock Exchange market is more affected by economic variables and financial and political variables have little effect on this market. Therefore, macroeconomic policy-making seems necessary to reduce economic risk.

تأثیر توسعه بازارهای مالی بر ریسک بازار سهام (منتخبی از کشورهایD8)

یکی از مهم¬ترین بخش های اقتصاد هر کشور، تاثیر ریسک مالی بر بازار سهام بازار سرمایه است و آزادسازی مالی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می¬کنند. تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آن¬چنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی¬توان به رشد اقتصادی دست یافت. همچنین به¬دلیل وجود ریسک در بازار سهام و از آن¬جا که موفقیت هر اقتصاد بستگی به عملکرد بازار مالی دارد، مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک این بازار از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر توسعه بازار مالی بر ریسک بازار سهام منتخبی از کشورهای D8 (مالزی، ترکیه، مصر، ایران، اندونزی و پاکستان)، طی دوره (2015-2005) بررسی شده است. برای برآورد الگوی پژوهش از روش داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج یافته¬ها نشان می¬دهد اثر متغیرهای توسعه مالی بر ریسک بازار سهام با توجه به شاخص به-کار رفته برای نسبت سرمایه¬ای شدن بازار سهام منفی و معنادار و برای دیگر شاخص توسعه مالی مبنی بر تعداد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس مثبت و معنادار بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار و باز بودن مالی تأثیری مثبت و معناداری بر ریسک بازار سهام داشته¬اند. کلید واژه‌: ریسک، بازار سهام، توسعه بازارهای مالی، داده¬های تابلوییاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.