عوامل موثر بر عرضه و تقاضا


Qd x = 10 - 4 P x

مدیریتی

تقاضا :تعريف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغيير تقاضا،حالتهاي خاص
عرضه:تعريف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغيير عرضه ،حالتهاي خاص
تعادل :تعريف تعادل ،شرط تعادل،تغيير در نقطه ي تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه توليد کننده،انواع
تعادل،قيمت هاي سقف وکف،اثر ماليات بر هر واحدتوليد بر تعادل وتعيين سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از ماليات

:اکنون به توضيح هر کدام از موضوعات بالا به صورت نکته مي پردازيم

:تعريف تقاضا
تقاضا مقدار کالا يا خدمتي است که با توجه به قيمت و ساير عوامل در هر دوره خريداري مي کنيم .مثلا در هفته 2 کيلو سيب خريداري مي کنيم .بنابر اين گفته مي شودکه تقاضاي سيب در هفته دو کيلو است بايد توجه داشته باشيد که "تقاضا " با نياز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زيادي نياز داريم ولي ممکن است تقاضا نکنيم به عنوان مثال همه ما به يک هليکوپتر نيازمنديم ولي تقاضا نمي کنيم بعضي نيازهاي ما با توجه به .قيمت و در آمد و. تبديل يه تقاضا نمي شوند

:عوامل موثر بر تقاضا
مقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگي به قيمت کالا, در آمد, قيمت ساير کالاها,تبليغات ,و بسياري عوامل ديگر دارد که مي توان به صورت زير نوشت :
Qdx = F ( Px1 , I,Py1,A ,E. )
انتظارات E و تبليغات A قيمت ساير کالاها Py درآمد، I ، X قيمت کالاي Px ، X مقدارتقاضا ازکالاي Qdx که
نسبت به آينده مي باشد .

:تابع تقاضا
اگر در رابطه ي (1-1) به جز قيمت،بقيه ي عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه داريم،مي توان نوشت:
Qdx = f(Px) (2-1)
به رابطه ي (1-2) تابع تقاضا مي گويند.پس تابع تقاضا تابعي است، که رابطه ي قيمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقيه عوامل نشان مي دهد.تابع فوق را ميتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نيز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالي از اين موارد ارائه مي شود.

Px Q
0 10
1 8
2 6
3 4
4 2
5 0

Qd x = 10 - 4 P x

معادله ي منحني جدول تقاضا

(توجه(1
رابطه قيمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه اي معکوس مي باشد.به عبارت ديگرشيب منحني تقاضامنحني است که به قانون منفي بودن شيب منحني تقاضا،نيز معروف است.

(توجه(2
. تابع معکوس تقاضا يا تابع قيمت مي گويند. P=5- (1/2) Qx به تابع

:تغيير تقاضا
:دو نوع تغيير تقاضا داريم
1. تغييردر مقدار تقاضا که به علت تغيير در قيمت کالا به وجود مي آيدوبا حرکت روي منحني تقاضا نشان داده مي شود.مثلأدر جدول بالا اگر قيمت از 4 ب ه3 کاهش يابد مقدار تقاضا از 2 به 4 افزايش مي يابد.
2. تغييردر تقاضا که به علت تغيير در عوامل موثر بر تقاضا به جزعامل قيمت صورت مي گيرد.مثل تغيير در درآمد،تغييردر قيمت ساير کالاها.

به عبارت ديگراگر عواملي که در تابع تقاضا;ثابت فرض کرده ايم تغيير کنند باعث جابه جايي منحني تقاضا مي شود وبه اين جابه جايي تغييردر تقاضا گفته مي شود که به بررسي آنها مي پردازيم
: الف.اثر تغيير در درآمد بر منحني تقاضا
قبل از بررسي اين مسأله به تقسيم بندي کالاها بر اساس درآمد توجه کنيد
< مي باشد. X مقدار تقاضا يا مصرف کالاي Qdx درآمدو I >

.کالا مستقل از در آمد است

به عبارت ديگراگر تغييرات درآمد ومصرف هم جهت باشد، کالا عادي ،اگر بر خلاف هم ديگر باشد،کالا پست،واگر ارتباطي با هم ديگر نداشته باشد ، کالا مستقل از در آمد نام دارد. منحني که رابطه مصرف ودر آمد را با فرض ثا بت بودن سايرعوامل نشان مي دهد،منحني "انگل" نام داردکه براي کالاي عادي،پست ومستقل از در آمد،به صورت زيرخواهد بود:

(منحني انگل کالاي عادي) (منحني انگل کالاي پست) ( منحني انگل کالاي مستقل از درآمد)

:اکنون مي توان اثر تغيير در،درآمد را برانتقال منحني تقاضا را به صورت زير بيان کرد

:اگر در آمد افزايش يابد ::

منحني تقاضا به سمت راست انتقال مي يابد --------------------- » وکالا عادي باشد
منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي ي ابد ------------------------ » وکالا پست باشد
وکالا مستقل از در آمد باشد --------------------------------------- » منحني تقاضا تغيير نمي کند

:اگر در آمد کاهش يابد ::

وکالا عادي باشد ----------------------------------- » منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي يابد
وکالا پست باشد ----------------------------------- » منحني تقاضا به سمت راست انتقال مي يابد
وکالا مستقل از درآمد باشد --------------------- » منحني تقاضا تغيير نمي کن

(توجه(3
اصطلاحات منحني تقاضا به سمت پايين منحني تقاضا به سمت چپ ومنحني تقاضابه سمت داخل مترادف مي باشد.وهمچنين اصطلاحات
منحني تقاضا به سمت بالا؛منحني تقاضا به سمت راست ومنحني تقاضا به سمت بيرون مترادف مي باشد
:ب.اثرتغيير درقيمت ساير کالاهابرمنحني تقاضا
قبل از بررسي اين مسأله مي يابد با تقسيم بندي کالاها بر
Q dy و Q dx قيمت آنها و Py و Px را در نظر بگيريد ؛ y و X اساس رابطه با يکديگر آشنا شويم،دو کالاي
مقدارتقاضاي آنها مي باشد؛تقسيم بندي کالاها براساس رابطه ي با يکديگربه صورت زير مي باشد

.دو کالا جانشين يکديگر هستنئد

.دو کالا مکمل از يکديگر هستند

. دو کالا مستقل از يکديگر مي باشند

هم جهت باشند،دو کالا جانشين مي باشند ؛مثل گوشت مرغ وگوشت QX و Px به عبارت ديگر اگر تغييرات
خلاف جهت هم ديگر باشد،دو کالا مکمل يکديگرمي باشند،مثل بنزين و QX و Py گوسفند اگر تغييرات
.نگذارد دو کالا مستقل از يکديگر مي باشند QX اثري بر Py اگر تغييرات
:اکنون مي توان به بررسي اثر تغييرات قيمت کالاهاي ديگر بر تقاضا پرداخت

اگر قيمت کالاي مکمل افزايش يا بد ------------------------- » منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي يا بد
اگر قيمت کالاي مکمل کاهش يابد -------------------------- » منحني تقاضابه سمت راست انتقال مي يا بد
اگر قيمت کالاي جانشين افزايش ياب د ----------------------- » منحني تقاضا به سمت راست انتقال مي يابد
اگر قيمت کالاي جانشين کاهش يا بد ----------------------- » منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي يا بد
اگر قيمت کالاي مستقل تغيير يا بد ------------------------- » بر منحني تقاضا تأ ثيري نخواهد گذاشت

سايرعواملي که برتقاضا موثر مي باشند؛ولي ما آنها را ثابت نگه داشته ايم نيز باعث تغييرو انتقا ل تقاضا مي گردند،به عنوان مثال اگر تبليغات
مثبت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا براي کالايي صورت گيرد،تقاضا به سمت راست؛واگرتبليغات منفي براي کالايي صورت گيرد،تقاضا به سمت چپ انتقال مي يابد.اگر مصرف نندگان انتظار کاهش قيمت در آينده را داشته باشند؛منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي يابد.

:حالت هاي خاص
منحني تقاضا ممکن است ؛عمودي ،افقي،شيب مثبت يا حالتهاي مختلف به خود گيرد.اگر کالايي اصلأ جانشين نداشته باشد ممکن است،در
دامنه اي از قيمت ها ،منحني تقاضاي آن عمودي باشد.منحني تقاضا براي بنگاه رقابت کامل،افقي،واگر کالا گيفن باشد،منحني تقاضا شيب
.مثبت پيدا مي کند ؛که در فصول آينده توضيح بيشتر ارايه مي شود

فرآیند عرضه گردشگری و عوامل موثر بر آن

محمدرضا گوهری / کارشناس‌ارشد اکوتوریسم از دانشگاه ایالتی وِستِرن استرالیا «عرضه گردشگری» هم به‌علت ماهیت محصولات و خدمات گردشگری و هم فرآیند تحویل و ارائه آن، یکی از مباحث مهم و پیچیده در مطالعات گردشگری است. تعاریف بسیاری از عرضه گردشگری ارائه شده که معمولا به‌دو دسته تعریف‌های مبتنی بر تقاضا و تعریف‌های مبتنی بر اصل عرضه تقسیم می‌شوند. در رویکرد مبتنی بر تقاضا، عرضه گردشگری شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در راستای برآورده ساختن تقاضای گردشگری، در راستای تهیه و ارائه محصولات گردشگری صورت می‌گیرد. با این حال، باید به این نکته اشاره داشت که عرضه گردشگری لزوما به‌معنای مجموع ارزش خدمات فروخته شده به گردشگران نیست؛ چراکه به‌عنوان مثال، گردشگران برای استفاده از جاده‌ها به‌عنوان نمونه‌ای از خدمات زیرساختی یا سواحل و چشم‌اندازها به‌عنوان نمونه‌ای از جاذبه‌های طبیعی، مبلغی پرداخت نمی‌کنند. علاوه‌براین در تعاریف مدرن، حفاظت، مدیریت و ارتقای منابع و امکانات، بخشی از فرآیند عرضه گردشگری محسوب می‌شود که گردشگران به‌طور مستقیم هزینه‌ای بابت آنها نیز پرداخت نمی‌کنند.

عناصر چهارگانه عرضه

اغلب منابع و متون گردشگری، عناصر عرضه گردشگری را به چهار بخش عمده تقسیم می‌کنند: منابع طبیعی مانند سواحل، جنگل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و عارضه‌های طبیعی و جغرافیایی؛ محیط‌زیست انسانی، زیرساخت‌ها و جاذبه‌های ساخته‌شده به‌دست بشر؛ بخش‌های اجرایی و عملیاتی شامل نهادهای دولتی و سیاست‌گذاری گردشگری، بخش‌های خصوصی و موسسه‌های غیرانتفاعی؛ روح میزبانی و منابع فرهنگی در جامعه میزبان یا میزان جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی در مقصد و نحوه کنش و واکنش شهروندان با گردشگران. از جمله ویژگی‌های مهم و مشترک عناصرعرضه گردشگری می‌توان به این موارد اشاره کرد: محصولات گردشگری قابل ذخیره کردن نیستند، به این معنا که فروش نرفتن آنها به‌منزله از دست رفتن یک فرصت است؛ خدمات و محصولات گردشگری، نامحسوس هستند و تا پیش از خرید نمی‌توان از کیفیت آن مطلع شد؛ برای دریافت و مصرف خدمات گردشگری لازم است گردشگر به محل عرضه سفر کند؛ عرضه گردشگری به میزان بسیار زیادی به غنای منابع طبیعی و ساخته دست بشر وابسته است؛ برای عرضه یک محصول گردشگری لازم است چند عنصر یا عامل عرضه در کنار یکدیگر قرار گیرند و به‌صورت هماهنگ عمل کنند به‌صورتی که می‌توان آنها را جداگانه یا در قالب یک بسته عوامل موثر بر عرضه و تقاضا خریداری کرد.

با توجه به آنچه اشاره شد، طیف وسیع فعالیت‌ها و اهداف و منافع متفاوت هرکدام از بخش‌های درگیر در فرآیند عرضه گردشگری برپیچیدگی مدیریت این بخش اساسی از سیستم گردشگری می‌افزاید و درنتیجه، ضرورت نظارت و برنامه‌ریزی در این عرصه را دوچندان می‌کند. تا یک دهه گذشته، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری با اتخاذ رویکردی واگرایانه، هر یک از عناصر و عوامل عرضه یا تقاضا را به‌صورت جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دادند. امروزه اما اعتقاد براین است که برای درک بهتر نیازهای گردشگران، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا، کنترل نوسان‌های تقاضا و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان عرضه‌کنندگان خدمات و محصولات گردشگری بهتر است تا عرضه و تقاضا به‌صورت یک مجموعه واحد و پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب می‌توان نقاط ضعف و قوت فرآیند عرضه و تقاضا را به‌گونه‌ای بسیار مؤثرتر شناسایی کرد و به نقطه اشتراکی میان منافع بخش‌های گوناگون دخیل در صنعت گردشگری رسید.

ارزیابی عرضه و تقاضا

حال پرسش این است که برای ارزیابی عرضه و تقاضا و سنجش انطباق میان آنها چه باید کرد؟ برای یافتن پاسخ نیاز است تا یک فرآیند چند مرحله‌ای را طی کنیم:

۱- شناسایی با بهره‌گیری از سیستم‌های آمارگیری دقیق و انجام مطالعات میدانی و رفتارشناختی تقاضای موجود در بازار گردشگری؛

۲- بررسی عرضه‌کنندگان گردشگری از لحاظ کمی‌و‌کیفی؛

۳- بازارهای گردشگری موجود و تمایلات اقتصادی- اجتماعی گردشگران، به‌عنوان شاخصی که همواره درحال تغییر است، مورد مطالعه قرار گیرد؛

۴- مطالعات انجام شده در مراحل قبلی، تقاضای گردشگری دربازه‌های زمانی کوتاه مدت تا بلندمدت، پیش‌بینی شود؛

۵- درنهایت، عرضه با عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تقاضای پیش‌بینی شده تطبیق داده شود.

متاسفانه فقدان داده‌های ضروری و دقیق برای بررسی تقاضا همچون شمار دقیق گردشگران، مدت زمان اقامت و نوع اقامتگاه مورد استفاده گردشگران و همچنین میزان هزینه‌های انجام شده از سوی آنان، همچنین نبود هماهنگی میان عرضه‌کنندگان گردشگری، ضعف نظارت بر تورها و فعالیت بدون مجوز برخی از راهنماهای گردشگری و عوامل بسیار دیگر، موجب شده ابزار ضروری برای انجام مطالعه و ارزیابی عرضه و تقاضا در کشور وجود نداشته باشد. این درحالی است که برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری، بدون انجام صحیح این دست از مطالعات در عمل فاقد کارآیی لازم خواهد بود. درهمین راستا، یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت صنعت گردشگری در کشور و وجود نوسان در میزان گردشگران ورودی، نادیده انگاشتن اهمیت برخی عوامل واسطه‌ای است که به‌عنوان پلی میان عرضه و تقاضای گردشگری عمل می‌کنند. از جمله مهم‌ترین عوامل واسطه‌ای می‌توان به بخش حمل‌و‌نقل، تورگردان‌ها، تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بازاریابی موثر اشاره کرد. در انتها باید به‌خاطر داشت آنچه عرضه‌کنندگان در سطوح گوناگون گردشگری در یک منطقه تهیه و آن را به مشتریان ارائه می‌کنند، تجربه گردشگران را شکل می‌دهد. بنابراین به هرمیزان که عرضه خدمات و محصولات، هدفمندتر و دسترس‌پذیرتر باشد و باکیفیتی مناسب، سطح بیشتری از نیازهای انواع عوامل موثر بر عرضه و تقاضا گردشگران را پوشش دهد شانس دستیابی به موفقیت در عرصه توسعه پایدار گردشگری نیز بیشتر خواهد شد.

با شناخت 10 مورد از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال، بازار را پیش بینی کنید

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال همواره نقش مهمی را در بازار کریپتو ایفا می‌کنند. هنگامی که قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 افزایش یافت، علاقه عموم مردم هم به ارزهای دیجیتال بیشتر شد. جستجوهای اینترنتی برای بیت کوین، ارزهای دیجیتال و قیمت کریپتو به شدت بالا رفت. بسیاری از مردم نمی‌توانستند در برابر ترس جا ماندن از بازار از دست دادن موقعیت‌های کسب سود مقاومت کنند، چون قیمت رمز ارزها به سرعت افزایش پیدا می‌کرد.

هنگامی که اصلاح اجتناب‌ناپذیر رخ داد و قیمت ارزهای دیجیتال کاهش یافت، کسانی که در پایان دوره صعودی خرید کردند بلافاصله ارزش دارایی‌های‌شان از دست رفت. ناامیدی و ناراحتی به دنبال این کاهش قیمت‌ها پیش آمد، اما شور و شوق جامعه ارزهای دیجیتال هنوز از بین نرفته است.

افزایش شدید و کاهش غیرمنتظره قیمت ارزهای دیجیتال، چیزی که از آن به عنوان نوسانات شدید این بازار یاد می‌کنیم، بسیار رایج است.

در این مقاله، عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم تا با شناخت آنها بتوانید بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در معاملات خود انجام دهید. اگر دوست دارید که با عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال آشنا شوید، با ما همراه شوید.

شناخت عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال چه فایده‌ای دارد؟

اگر عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال را بشناسیم، درک درستی از شرایط رمز ارزها و بازار کریپتو خواهیم داشت. بنابراین لازم است تا رمز ارزها را از پایه بررسی کنیم و عوامل موثر بر بازار ارز دیجیتال و شرایط قیمت‌گذاری آنها را بشناسیم. شرایط ارزهای دیجیتال متفاوت است و روند حرکت قیمت آنها اصول مشخصی دارد.

تجزیه و تحلیل قیمت ارز دیجیتال مستلزم آن است که شناخت کافی نسبت به آنها داشته باشید، سپس در این بازار سرمایه‌گذاری کنید. در اینجا شناخت عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت پیدا می‌کند و به کمک آن می‌توانید تغییرات قیمت رمز ارزها را درک کنید و تحلیل درستی از بازار داشته باشید، درنتیجه سرمایه‌گذاری موفق‌تری خواهید داشت.

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال

10 عامل فوق العاده تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال

قیمت کریپتو به عوامل مختلفی بستگی دارد. در هر زمان، قیمت ارزهای دیجیتال تحت تأثیر چندین عنصر بازاری و غیر بازاری قرار می‌گیرد. این عوامل ممکن است از عرضه و تقاضا گرفته تا فناوری پروژه و الگوریتم اجماع و کاربردهای آن مثل ابزار تبادل، سکه حریم خصوصی و حتی جنون اخیر رسانه‌های اجتماعی را شامل شود. در این بخش برخی از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال را بیان کرده ایم:

1- عرضه و تقاضا

کسانی که با علم اقتصاد آشنایی دارند از قانون عرضه و تقاضا آگاه هستند. با این حال، اگر با این مفهوم آشنا نیستید، اجازه دهید به شما در درک آن کمک کنیم. طبق این قانون، نیروهای عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت بازار و مقدار یک کالای خاص با یکدیگر همکاری می‌کنند. به عنوان مثال، تقاضا برای یک کالای اقتصادی با افزایش قیمت آن کالا، کاهش می‌یابد و یا برعکس.

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال

رویدادی به نام هاوینگ بیت کوین که هر چهار سال اتفاق می‌افتد، بر قیمت این رمز ارز تأثیر می‌گذارد، مانند وضعیتی که در آن عرضه بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، در حالی که تقاضا برای بیت کوین افزایش می‌یابد. در نتیجه تقاضای بسیار، قیمت بیت کوین به سمت بالا حرکت خواهد کرد. گرچه هاوینگ عوامل موثر بر عرضه و تقاضا یا نصف شدن پاداش بلوک ممکن است بر قیمت بیت کوین در همان لحظه تأثیری نداشته باشد. علاوه بر این، ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را با سقف 21 میلیون سکه ایجاد کرد. با این حال، ماینرها پس از رسیدن به سقف، دیگر بیت کوین جدیدی را برای تایید تراکنش دریافت نخواهند کرد.

این کاهش عرضه، تقاضا برای رمز ارز و در نتیجه قیمت آن را افزایش می‌دهد.

2- مسائل امنیت ارز دیجیتال

یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال مسائل امنیت ارز دیجیتال است. هیچ کس به دنبال خرید ارزهای دیجیتال ناامنی نیست که بارها مورد هک و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و شبکه‌ای با امنیت پایین دارند. این خطرات می‌تواند باعث کاهش ارزش رمز ارزها و حتی صفر شدن ارزش آن شود. بنابراین اطلاع از امنیت شبکه رمز ارزها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازار ارز دیجیتال به حساب آید.

3- قوانین و محدودیت‌های دولتی

هنگامی که مقررات محدودکننده بر بازارهای ارزهای دیجیتال موج می‌زند، همواره افت شدیدی رخ می‌دهد. کشورهای چین و ایالات متحده قوانین سخت‌گیرانه‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند. اگر سرمایه‌گذار هستید، همیشه باید این آمادگی را داشته باشید که وضع قوانین و محدودیت‌های دولتی، می‌تواند رشدی را که ماه‌ها طول کشیده است، یک روزه از بین ببرد. بنابراین یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال قوانین و محدودیت‌های دولتی محسوب می‌شود.

4- رسانه‌ها و اخبار

رسانه‌ها و اخبار از دیگر عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال هستند. چندین رسانه آنلاین خبری وجود دارد که به پوشش همه تحولات ارزهای دیجیتال در کنار عوامل موثر بر عرضه و تقاضا انجمن‌های فعال اجتماعی اختصاص داده شده است و همه ویژگی‌های هر پروژه را تشریح می‌کنند. توسعه‌دهندگان در سراسر این پروژه‌ها از تأثیری که رسانه‌ها می‌توانند بر درک ارزش یک ارز دیجیتال داشته باشند، آگاه هستند.

اغلب، آنها با این رسانه‌ها هماهنگ هستند و تنها هدفشان این است که مردم را در مورد پروژه‌های خود هیجان‌زده کنند تا ارز دیجیتال بیشتری را به آنها بفروشند و باعث افزایش قیمت شوند.

5- سلبریتی‌ها و افراد تاثیرگذار اجتماعی

یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال سلبریتی‌ها و افراد مشهور اجتماعی هستند. تاثیر سلبریتی‌ها و افراد مشهور جامعه را نباید بر قیمت ارزهای دیجیتال نادیده گرفت. هنگامی که کاربران شبکه اجتماعی ردیت r/WallStreetBets سهام GME را تا 30 برابر قیمت افتتاحیه آن افزایش دادند، تاریخ‌ساز شدند. بازار کریپتو نیز از این روند مستثنی نیست، مانند حساب توییتر CryptoTwitter که فعالیت‌هایی مشابه دارد. همچنین توییت‌های ایلان ماسک، بنیانگذار تسلا و اسپیس ایکس، توانستند دوج کوین را تا 11000 درصد از ارزش اولیه‌اش بالا ببرد.

راه‌های زیادی وجود دارد که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به تعیین قیمت یک پروژه کریپتو کمک کنند. در میان این همه هرج و مرج، اطلاعاتی برای یافتن وجود دارد. از دنبال کردن سلبریتی‌ها و بررسی احساسات اجتماعی، می‌توان برای سنجش قدرت جامعه پروژه استفاده کرد.

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال

6- پامپ و دامپ و نقش نهنگ‌ها

پامپ و دامپ و نقش نهنگ‌ها یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال است. در نتیجه رابطه بین عرضه و تقاضا، قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند تا حدی دستکاری شود. تلاش هماهنگ برای مطابقت با تمام سفارش‌های باز در یک عوامل موثر بر عرضه و تقاضا رمزارز خاص در چندین صرافی، کمبود غیرواقعی ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وقتی بازار تعدیل می‌شود، قیمت بالا می‌رود. دارندگان بزرگ آن ارز دیجیتال که به آنها نهنگ گفته می‌شود، می‌توانند با فروش سکه‌های خود، سود حاصله را نقد کنند و سپس قیمت را پایین بیاورند. اگرچه صرافی‌ها در مورد این روش‌ها آگاهی دارند، اما می‌داند که متوقف کردن نهنگ‌ها به این سادگی نیست.

7- حجم معاملات و ارزش بازار

یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال حجم معاملات است. با بررسی حجم معاملات در سایت www.Coinmarketcap.com می‌توانید اطلاعات لازم را به دست آورید.

ارزش بازار هم در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال نقش دارد. ارزش بازار یا همان مارکت کپ، ساده‌ترین شاخص ارزش یک رمز ارز در بازار است. ارزش بازار با ضرب مجموع عرضه سکه در قیمت هر سکه محاسبه می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که شاخص مارکت کپ، تکنیک بهتری برای نشان دادن قیمت یا ارزش واقعی یک ارز دیجیتال است.

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال

8- فناوری و کاربردها

فناوری پشت یک پروژه و کاربردهای آن از دیگر عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال هستند که باید در نظر گرفته شوند. اگر می‌خواهید بدانید که آیا یک رمز ارز ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر، این سوال را بپرسید: پروژه و رمز اصلی آن چه مشکلی را در دنیای واقعی حل می‌کند؟ اگر کوین یا توکن فناوری محکمی را به عنوان داشته باشد، می‌تواند مردم را برای خرید جذب ‌کند و در نتیجه تقاضا و به دنبال آن قیمت را افزایش می‌دهد.

9- شرایط استخراج و پاداش

یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال سختی استخراج است. ماینینگ فرآیند اعتبارسنجی تراکنش‌ها و افزودن آنها به بلاک چین است. به عنوان مثال فرآیند استخراج بیت کوین را در نظر بگیرید. در این مقطع زمانی استخراج بیت کوین بسیار دشوار است، همچنین ممکن است مانند گذشته سودآور نباشد. به این دلیل که در حال حاضر چندین استخر ماینینگ وجود دارد که به استخراج بیت کوین باقی‌مانده اختصاص داده شده‌اند و هر چه تعداد ماینرهای بیشتری وجود داشته باشد، استخراج به صورت فردی دشوارتر است و در نتیجه قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود.

10- نوسانات بیت کوین

بازار ارزهای دیجیتال جدید است و بسیاری از مردم هنوز با این صنعت آشنا نیستند. بازارهای جدید ویژگی‌هایی دارند که آنها را نوسانی می‌کند. بیت کوین چون اولین ارز دیجیتال بازار بود، می‌تواند روند این بازار را در کنترل خود داشته باشد. با تغییر قیمت این ارز دیجیتال، دیگر رمز ارزها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند، بنابراین بیت کوین می‌تواند از عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارز دیجیتال باشد.

عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال

در یک نگاه

ما در این راهنما سعی کردیم مرتبط‌ترین عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال را فهرست کنیم، اما این لیست با توسعه بازار در این صنعت پرسرعت، بیشتر خواهد شد. بهتر است قبل از شروع به سرمایه‌گذاری و یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال، رمز ارزهای مورد نظر خود و همچنین عوامل موثر بر بازار ارز دیجیتال را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم‌گیری بهتری در این زمینه داشته باشید و زمان مناسبی را برای معامله انتخاب کنید.

عوامل موثر بر قیمت فولاد کدامند؟

فولاد یکی از اصلی ترین عناصر و مواد اولیه برای صنایع مختلف می باشد.

پس می توان حدس زد قیمت فولاد به خصوص برای کشورهای توسعه یافته بسیار مهم می باشد.

قیمت فولاد تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند تغییر کند.

این عوامل را با هم در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

پس تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

عوامل موثر بر قیمت فولاد : 1- قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ آهن از آن جایی اهمیت پیدا می کند، که فولاد از سنگ آهن به دست می آید.

پس هر چه قیمت سنگ آهن بیشتر باشد، قیمت فولاد حاصل شده هم بیشتر خواهد شد.

عوامل موثر بر قیمت فولاد : 2- قیمت دلار

از آن جایی که برای ساخت فولاد به برخی مواد اولیه نیاز است که این مواد از کشورهای خارجی به کشورمان وارد می شود، پس طبیعی است که با افزایش نرخ ارز قیمت فولاد نیز بیشتر می شود.

عوامل موثر بر قیمت فولاد : 3- قیمت نفت و قیمت حمل و نقل

قیمت نفت و قیمت فولاد با هم رابطه مستقیم دارند.

یعنی اگر قیمت نفت بالا برود، قیمت فولاد هم تحت تاثیر آن بالا می رود.

علاوه بر این با افزایش قیمت نفت، قیمت حمل و نقل نفت نیز بیشتر می گردد.

که این نیز خود باعث افزایش عوامل موثر بر عرضه و تقاضا بیشتر قیمت فولاد خواهد گشت.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت فولاد : 3- میزان عرضه و تقاضا

هر چه میزان عرضه فولاد در بازار زیاد باشد و تقاضا هم کم باشد، قیمت فولاد در بازار کاهش خواهد یافت.

و بر عکس این قضیه هم صادق است.

یعنی هر چه عرضه فولاد در بازار کم باشد و تقاضا برای خرید فولاد زیاد باشد، قیمت فولاد افزایش پیدا خواهد کرد.

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک ساعی، روبه روی پمپ بنزین، ساختمان شهاب، واحد 902 و 906
87724
فکس 88714008
آدرس: جاده قدیم قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان آذر، شرکت صدرا
02156233511-13
02156231204 فکس کارخانه
09124409272
09124409272

modir

Related posts

صادرات پروفیل آهنی با قیمت مناسب در ایران

صادرات پروفیل آهنی با قیمت مناسب در ایران

خرید عمده و قیمت مناسب پروفیل آهنی در بازار

خرید عمده و قیمت مناسب پروفیل آهنی در بازار

قیمت خرید آنلاین پروفیل آهنی

قیمت خرید آنلاین پروفیل آهنی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

آخرین مقالات

 • صادرات پروفیل آهنی با قیمت مناسب در ایران
 • خرید عمده و قیمت مناسب پروفیل آهنی در بازار
 • قیمت خرید آنلاین پروفیل آهنی
 • ارزانترین قیمت پروفیل آهنی
 • قیمت فروش پروفیل آهنی در بازار آهن
 • خرید و فروش قوطی پروفیل آهنی
 • وزن پروفیل آهنی
 • خرید پروفیل آهنی مرغوب

آخرین اخبار

 • صادرات پروفیل آهنی با قیمت مناسب در ایران
 • خرید عمده و قیمت مناسب پروفیل آهنی در بازار
 • قیمت خرید آنلاین پروفیل آهنی
 • ارزانترین قیمت پروفیل آهنی
 • قیمت فروش پروفیل آهنی در بازار آهن

درباره صدرا پروفیل

محصولات شرکت صدرا پروفیل تهران شامل لوله های صنعتی پروفیل های درب و پنجره، قوطی های مربع و مستطیل و چهار چوبی، نبشی، زد و مفتول نورد شده می باشد. این شرکت در سال 1389 به منظور افزایش و تنوع تولید و کسب رضایت مشتریان و عرضه محصولات به بازارهای خارجی اقدام به نصب و راه اندازی خطوط جدید نمود که در نتیجه ظرفیت تولید سالانه خود را به 180000 تن ارتقا داد.
ادامه مطلب

تماس با ما

تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک ساعی، روبه روی پمپ بنزین، ساختمان شهاب، واحد 902 و 906
87724
فکس 88714008
جاده قدیم قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان آذر، شرکت صدرا
02156233511-13
02156231204 فکس کارخانه
09124409272
09124409272

تقاضا

تقاضا

تقاضا یکی از عوامل تعیین کننده در تجارت است که می تواند بر گسترش و رشد اقتصادی آن تأثیرگذار باشد. تقاضا عاملی است که شرکتها را به روی آوردن به سمت ایده های نوآورانه تشویق می کند. ایده هایی که خود، تولید کننده تقاضاهای آتی در بازار خواهند بود. در هر تجارتی درک صحیح از تقاضا حائز اهمیت است.

در این مقاله به موضوع تقاضا و عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.

حوزه اصلی و تخصصی گروه ما ثبت شرکت در آلمان و اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت است. در این باره بیشتر بدانید.

تعریف تقاضا

تقاضا عبارت است از میل مصرف کنندگان به خرید کالا و خدماتی که حاضرند برای مالکیت آن هزینه اش را پرداخت نمایند. تقاضا یکی از اصلی ترین موضوعات در اقتصاد است. هنگامی که در مورد تقاضا صحبت می کنیم، منظور ما فقط مقدار مشخصی از یک کالا نیست، بلکه ما در مورد منحنی تقاضای یک کالا صحبت می کنیم.

تقاضا برای محصولات و خدمات تحت تأثیر تغییر قیمت است. طبق قانون عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تقاضا، در صورتی که همه عوامل ثابت باشند، با افزایش قیمت کالا تقاضای آن کاهش می یابد.

شرکت ها برای تعیین تقاضای کالا و خدمات خود هزینه های هنگفتی را صرف می کنند تا دقیقا بدانند چه تعداد از کالا را می توانند در بازار بفروش برسانند. تخمین تقاضای بازار کار مهمی است، اگر تقاضا کم باشد و یا بیش از اندازه لازم باشد می تواند به روند یک فعالیت تجاری آسییب بزند.

رابطه تنگاتنگی بین تقاضا و عرضه وجود دارد. مصرف کنندگان سعی می کنند تا حد امکان برای کالاها و خدماتی که می خواهند خریداری کنند، کمترین مبلغ را پرداخت نمایند، از طرف دیگر تأمین کنندگان می خواهند تا حد ممکن سود کسب کنند. بنابراین، شرکت ها باید در تعیین قیمت کالاها و خدمات به درستی تصمیم بگیرند تا هم تأمین کنندگان و هم مصرف کنندگان بتوانند از آن منتفع شوند.

اگر هزینه کالاها بیش از حد بالا باشد، تقاضای کالا کاهش می یابد که نهایتا منجر به کاهش میزان فروش خواهد شد و این باعث می شود تا مشتریان به سمت شرکت های رقیبی که کالای مشابه را با قیمت مناسب تر عرضه می کنند، حرکت نمایند. بر خلاف آن یک تامین کننده می تواند با پایین نگه داشتن قیمت محصول و خدمات، بسیاری از مشتریان را به خود جذب نماید. با این وجود قیمت پایین تر ممکن است که هزینه های تامین کننده را پوشش ندهد و با وجود مشتریان زیاد تامین کننده باز هم متحمل ضرر شود و یا سود بسیار کمی را بدست آورد.

از دیگر خدماتی که باید پس از ثبت شرکت در آلمان از آن بهره ببرید، خدمات حقوقی و خدمات ویرچوال آفیس در آلمان است. با کلیک بر لینک های زیر با این خدمات آشنا می شوید.

عوامل تعیین کننده تقاضا

عوامل تعیین کننده تقاضا عبارتند از:

کالا ها و خدمات

اولین و مهم ترین عامل تعیین کننده تقاضا خود محصول است. اگر کیفیت کالا و خدمات شما مناسب نباشد، نباید انتظار داشته باشید که با تقاضای زیادی روبرو شوید. اگر می خواهید مشتری را به سمت خود جلب کنید باید اطمینان حاصل نمایید که کالا و خدمات شما انتظارات آنها را برآورده می کند. از سویی قیمت گذاری بر روی کالا و خدماتی که عرضه می کنید باید به نحوی باشد که مشتریان شما از پس پرداخت آن برآیند و برای شما هم سود آوری داشته باشد.

قیمت رقبا

عامل دیگر در تعیین میزان تقاضا قیمت محصول رقبا یا محصولات جایگزین است. اگر ارزش کالاهای جایگزین از قیمت کالاهایی که توسط شما تولید می شود پایین تر باشد، مردم ترجیح می دهند کالاها را از رقیب شما خریداری نمایند که این امر منجر به از بین رفتن تجارت شما خواهد شد. بنابراین ضروری است که قیمت محصولات نزدیک به قیمت کالاهای جایگزین در بازار باشد.

درآمد مصرف کنندگان

سومین عامل تعیین کننده تقاضا درآمد مصرف کنندگان است. مردم تصمیمات مربوط به هزینه خود را بر اساس درآمدی که دارند اتخاذ می کنند. در طی بحران های اقتصادی که اشتغال و درآمد افراد تحت تأثیر قرار می گیرد، مردم هزینه کمتری را صرف خرید کالا و خدمات می عوامل موثر بر عرضه و تقاضا نمایند که تقاضا در بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

سلیقه ها و ترجیحات مصرف کنندگان

سلیقه ها و ترجیحات مصرف کنندگان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در تقاضا می باشد که خریداران بر مبنای آن تصمیم گیری می کنند. به عنوان مثال، مصرف کنندگان وگان (گیاه‌خوار) هرگز کالاهای گوشتی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شما را خریداری نمی کند و به همین دلیل کشورهایی مانند هند که در آن مصرف کنندگان گوشت گاو بسیار کم است، مقصد خوبی برای تولید فرآورده های گوشتی نخواهد بود.

انتظارات مصرف کنندگان

انتظارات مصرف کنندگان یکی از عوامل موثر بر تقاضا می باشد که بسیار بی ثبات است. انتظار مصرف کنندگان با تغییر در درآمد و وضعیت اقتصادی تغییر می کند. به عنوان مثال در شرایطی که بحران اقتصادی وجود دارد مردم تمایل به صرف هزینه کمتری دارند و زمانی که ترس از تورم وجود دارد، احتمال خرید آنها بصوت عمده برای جمع آوری کالاها برای اینده به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

تخفیف در قیمت محصولات و خدمات یک نوع استرتژی جهت افزایش ترافیک مشتریان، افزایش فروش و پاک کردن موجودی انبار و فروشگاه از کالاهای قدیمی است. در مقاله زیر به بررسی موضع "تخفیف قیمت ها" پرداخته ایم.

منحنی عرضه و تقاضا

منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه که به آن نقطه تعادل می گویند یکدیگر را قطع می کنند. این بدان معنی است که در این نقطه میزان کالای عرضه شده و میزان کالای تقاضا شده در بازار به تعادل رسیده.این نقطه تعادل فقط بصورت تئوری قابل حصول است و در دنیای واقعی قیمت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا کالا و خدمات بسته به میزان عرضه و تقاضا همواره در حال تغییر است.

در این منحنی نمودار X بیانگر مقدار کالا و نمودار Y بیانگر قیمت می باشد. نقطه تلاقی دو منحنی نشان دهنده قیمت کالا در مقدار مشخصی از محصول عرضه شده در بازار است.

در موضوع تقاضا مباحث دیگری نظیر کشش تقاضا، تقاضای کل و غیره هم وجود دارد که به دلیل گسترده بودن مباحث در مقالات آتی بصورت مجزا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از خدمات گروه ما حسابداری و مشاوره مالیاتی در آلمان است که داشتن اطلاعات در این زمینه خالی از لطف نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.