نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای


اگر قصد «ضامن شدن و ضمانت کردن» دارید به این نکات توجه کنید

کمک به همنوع و انجام کار خير بارها در دين ما توصيه شده و ضمانت براي گرفتن وام يکي از اين کمک ها به شمار مي رود. اما افراد زيادي هستند که با ضامن شدن به دردسر مي‌افتند و همان کسي که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتي يا اقساط وام را نمي‌دهد و يا خود را از صحنه روزگارمحو مي کند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی مصون بدارد «آشنایی با حقوق متقابل افرادبا یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری کردن از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، «تابناک» سعی دارد مطالبی را با محوریت موضوعات حقوقی و آشنایی با قانون به مخاطبان خود عرضه دارد. امروز تلاش داریم تا موضوع «بايدها و نبايدهاي ضمانت» را بررسی نماییم.

به گزارش «تابناک»؛ کمک به همنوع و انجام کار خير بارها در دين ما توصيه شده است و ضمانت براي گرفتن وام يکي از اين کمک ها به شمار مي رود. اما افراد زيادي هستند که با ضامن شدن به دردسر مي‌افتند و همان کسي که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتي يا اقساط وام را نمي‌دهد و يا خود را از صحنه روزگارمحو مي کند.

ضامن هم که مي خواسته ثوابي کند، کباب مي‌شود. پس اگر شما هم دچار اين مشکلات شده‌ايد و يا قصد داريد ضمانت وام کسي را به عهده بگيريد، قبل از هر اقدامي اين گزارش را بخوانيد:

مالداري شرط ضمانت نيست

طبق قانون مدني، ضامن نبايد شخص مالداري باشد و مي تواند شخصي با وضعيت مالي متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقي "مفلس" بودن و نداري ضامن، عقد ضمان را باطل نمي‌کند؛ بنابراين، مالدار بودن شرط صحت ضمان نيست اما اگر فرد طلبکار، براي مثال بانک، نداند که ضامن هنگامي که داشته عقد ضمان را منعقد مي کرده، ورشکسته و مفلس و ندار بوده است، مي‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقي که در اين شرايط براي طلبکار ايجاد مي شود، فسخ قرارداد است و غير ازاين کاري از دست او برنمي‌آيد.

از مقدار دين مطلع شويد

از آنجا که ضمان عقدي است که از گذشته تاکنون مبتني بر احسان است، اينکه ضامن حتما نبايد از تمامي شرايط بدهي و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نيست. منتهي اين اصل از باب حقوقي است و شما بعد از اينکه ضامن شخصي شديد نمي‌توانيد ادعا کنيد که از مقدار قرارداد ويا پرداخت ماهيانه اقساط اطلاعي نداشته‌ايد اين امر، باعث بطلان عقد ضمان نمي شود زيرا ما ماده اي صريح در قانون مدني داريم که اگر ضامن نداند مقدار ديني که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالي در قرارداد ايجاد نمي‌شود.

پس قبل از ضمانت، مقدار دين و شرايط آن را بدانيد چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمي‌توانيد روي صحت ضمان دست بگذاريد و بگوييد که ما اطلاع نداشتيم و اشتباه کرديم و اشتباه هم در قانون مدني باعث بطلان است و اين دفاع را نمي توانيد از خودتان بعمل بياوريد. شرط عقل اين است که قبل از انجام هرکاري در مورد آن اطلاعات کامل داشته باشيد.

نوع معامله را مطرح کنيد

شرايط عمومي ضامن طبق قواعد عمومي قانون مدني اين است که اهليت داشته باشد، يعني به سن بلوغ و رشد رسيده و همه شرايط صحت قراردادها را دارا باشد. زيرا فرد ضامن در حقيقت با ضمانت خود نوعي تصرف مالي مي کند. قانون مدني در ارتباط با خصوصيات شخص ضامن حرف خاصي نزده اما نکته بسيار مهم اين است که ممکن است به دو صورت شما ضامن کسي شويد؛ اولين حالت اين است که شما به نحوي ضامن مي‌شويد که ديگر بانک، وام گيرنده را نمي‌شناسد و فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار مي شويد. اين نوع ضمانت را "ضمان نقل ذمه به ذمه" گويند نوع ديگر ضمانت که در واقع حالت معمول در جامعه است، بانک يا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلي مراجعه کند و اگر او بدهي خود را پرداخت نکرد ضامن بايد بدهي را بپردازد.

به اين نوع ضمانت " ضم ذمه به ذمه" گفته مي‌شود. ذمه به معناي دين است. يعني شخصي مديون بوده و هست و حالا شخص ديگري به عنوان مديون به اين قرارداد ضميمه مي‌شود تا خيال طلبکار را راحت کند و طلبکار بداند تا ديروز 1بدهکار داشته اما امروز 2 بدهکاردارد. اگر اولين بدهکار پولش را نداد مي تواند براي گرفتن طلب خود به شخص دوم يا همان ضامن رجوع کند. اما اين ضمانت شرطي دارد: وقتي که شما ضامن کسي مي‌شويد بايد قيد کنيد که اين نحو ضمانت مي‌کنيد . يعني به نحو ضم ذمه به ذمه و اگر اين موضوع را نگوييد اصل بر ضمانت نوع اول است. در فقه شيعه اين اعتقاد وجود دارد که دو طرف قرارداد مي‌توانند توافق کنند که شخص به صورت ضم ذمه ضامن شود منتهي بايد اين موضوع از طرف ضامن مطرح و گفته شود، در غير اين صورت معامله براي او بسيار خطرناک است.

اذن بدهکار را بگيريد

موارد زيادي پيش آمده که شخصي از روي دوستي و رودربايستي ضمانتي را که مبتني بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه اي است، قبول مي‌کند. حال اگر شخصي که ضامن او شده‌ايد بدهي خود را پرداخت نکند، در اين مورد شما حق و حقوقي داريد که بايد آنها را بدانيد. در اين مورد ضامن نمي تواند ادعا کند که از روي لطف اين کار را انجام داده است و حال نمي تواند جوربدهکار را بکشد . زيرا در صورت عدم پرداخت بدهي از طرف بدهکار، در واقع ضامن بايد جور او را بکشد و او با علم به اين موضوع ضمانت کرده است که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهي را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.

اما حق ضامن در اين مورد اين است که ؛ مي تواند دادخواستي عليه بدهکار بدهد و پولي را که به طلبکار و يا بانک مي دهد بعدها از بدهکار و يا مضمون عنه (ضمانت شده از وي) پس بگيريد.

اما در اين مورد هم شرطي وجود دارد: از آنجا که عقد ضمان مابين 2نفر(ضامن و طلبکار) است و به اراده بدهکار براي انعقاد قرارداد نيازي نيست، در صورتي ضامن نمي تواند عليه بدهکار دادخواست دهد که ضامن از روي دوستي ضمانت را پذيرفته باشد و بدهکارهم اطلاعي از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در اين صورت نمي تواند ادعا کند که بدهکار پولش را پس بدهد زيرا اصل عقد ضمان مبتني بر اذن بدهکار نبوده است. اراده بدهکار براي انعقاد عقد لازم نيست و فقط اذن بدهکار براي اين موضوع نياز است که وقتي ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بدهکار پس بگيرد و در غير اينصورت هيچ کاري از دستش بر نمي آيد. اشخاصي که ضامن ديگران مي‌شوند و نيت خير دارند بايد آگاه باشند که در ضمانتشان حتما بايد اذن بدهکار را بگيرند.

اگر ضامن فوت کند

در صورتي که خدايي ناکرده ضامن فوت شد، بدهي از روي ترکه او برداشته مي شود. براي مثال اگر شخصي 100ميليون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200ميليون باشد، اين شخص به غير از بانک که از او طلبکار است و مي تواند بدهي اش را از ترکه بردارد، اشخاص ديگري هم به عنوان وراث دارد. اما هرچقدر هم که وراث داشته باشد بايد کناري بايستند و کساني که طلب آنها وثيقه دارد، براي دريافت طلب خود مقدم مي‌شوند.

اگر بانک از شخصي وثيقه عيني مانند سند خانه دريافت کند و آن شخص فوت کند . هر چند خانه اش جزو ترکه است‌، به وراث نمي رسد و به بانک مي‌رسد. صاحب وثيقه عيني بر همه و حتي بر وراث هم مقدم است. اما بانکي که ضمانت یک نفر را پذيرفته است به اين دليل که ضمانت وثيقه عيني نيست و شخصي است، نمي‌تواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد. در اين مورد بانک يا طلبکار در صفي به نام غرما قرار مي گيرد که افراد طلبکار در آن قرار مي گيرند و به نسبت طلبشان از روي ترکه بر مي‌دارند. زيرا ممکن است به همان اندازه که اين بانک از متوفي طلبکار است، افراد ديگري هم طلبکار باشند. اگر ترکه کافي بود موضوع تمام است اما اگر ترکه کافي نبود ديگر چاره‌اي نيست و مي‌گويند" المفلس في امان الله " و وراث از جيب خود و شخصا جور او را نمي‌کشند. اگر هم بعد از اينکه طلبکارها طلب خود را گرفتند چيزي از ترکه باقي ماند، قهرا به وراث منتقل مي‌شود. فوت ضامن هيچ تأثيري در پرداخت دينش ندارد. در اين ميان فوت بدهکار هم تاثيري ندارد، زيرا طلبکار، اول به بدهکار و بعد به ضامن مراجعه مي‌کند.

احساسات و رودربايستي را کنار بگذاريد و با بدبيني تمام ضمانت کنيد. بدبيني در مورد اين که ممکن است، شخصي که ضمانتش را مي‌کنيد در آينده مفلس شود و نتواند بدهي خود را بپردازد. در اين صورت شما بايد بدهي را بدهيد. آيا از عهده اين کار بر مي‌آييد؟

تا جايي که مي‌توانيد بابت ضمان، وثيقه عيني ندهيد؛ يعني خانه‌اي که بازحمت زياد خريداري کرده‌ايد و امثال آن را در رهن بانک نگذاريد و با علم به اين کار را انجام دهيد که ممکن است وثيقه‌تان را از دست بدهيد. شرايط پرداخت دين را به خوبي مطالعه کنيد و به سادگي ضامن کسي نشويد. ميزان دين را بدانيد و شرايط پرداخت آن را بررسي کنيد. در نهايت از بدهکار هم ضمانتي مانند چک يا سفته و . براي خود بگيريد تا اگر روزي بدهي‌اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شديد، بتوانيد مبلغ را از او پس بگيريد.

شرایط دریافت وام در کانادا

شرایط دریافت وام در کانادا

همان‌طور که می‌دانید دریافت وام به این علت است که کالا یا خدمتی را امروز دریافت کنید و پول آن را به مرور زمان و در آینده بپردازید.

بسیاری از افرادی که به کانادا سفر کردند و اقامت کانادا را دارند یا افرادی که برای مهاجرت تحصیلی به این کشور رفتند نیز می‌توانند برای خرید ملک، ادامه تحصیل، خرید ماشین، کارت اعتباری و خط اعتبار از وام استفاده کنند.

شرایط دریافت وام در کانادا برای هر یک از گزینه‌های گفته شده متفاوت است. برای این که بتوانید وام بگیرید باید سابقه اعتباری خوبی داشته باشید. سابقه اعتباری افرادی که قبلا وام گرفتند و نحوه پرداخت قسط‌های این وام نیز اهمیت دارد و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوابق اعتباری افراد توسط یکی از شرکت‌های بزرگ تعیین کننده اعتبار مشخص می‌گردد و در آن‌جا نگهداری می‌‌شود. این شرکت‌ها با توجه به عملکرد شما در بازپرداخت وام‌های قبلی برای شما یک نمره اعتباری در نظر می‌گیرند.

موارد زیادی روی نمره اعتباری تاثیر می‌گذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • چند وقت یک بار برای دریافت وام اقدام می‌کنید.
 • میزان مبلغ درخواستی برای دریافت وام چقدر است.
 • بازپرداخت‌های وام‌های قبلی شما چگونه بوده است؟ آیا در پرداخت آن‌ها تاخیر وجود داشته است یا خیر.

موسسات و بانک‌هایی که وام می‌دهند با نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای توجه به سوابق اعتباری شما و گزارش‌هایی که شرکت‌های تعیین کننده اعتبار ارائه می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که وامی به شما تعلق می‌گیرد یا نه.

در ادامه قصد داریم تا شرایط دریافت وام در کانادا را برای شما توضیح دهیم. بنابراین تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

شرایط دریافت وام مسکن در کانادا

موجودی حساب بیشتر افرادی که قصد دارند در کانادا خانه بخرند بسیار کمتر از حد نیاز است. به همین دلیل این افراد مجبورند یا وام دریافت کنند یا از افراد دیگر پول قرض بگیرند.

دریافت وام مسکن در کانادا شرایط سختی دارد، اما افراد می‌توانند با داشتن این شرایط به‌راحتی وام مسکن خود را دریافت کنند. برای بازگرداندن این وام به بانک یا موسسه‌های مالی و اعتباری باید سود آن را نیز پرداخت کرد.

در کانادا وام‌های مختلف با شرایط متفاوتی برای خرید مسکن ارائه می‌شود. افراد نیز برای دریافت این وام‌ها باید شرایط خود را مورد بررسی قرار دهند و طبق آن وام مورد نظر را انتخاب و برای دریافت آن اقدام کنند.

در مرحله اول دریافت وام شما باید مشخص کنید که می‌خواهید سود وام‌تان ثابت یا متغیر باشد. معمولا نرخ سود ثابت بیشتر از سود متغیر است. وقتی صحبت از سود متغیر می‌شود یعنی سودی که باید پرداخت کنید وابستگی زیادی به نوسانات بازار دارد.

برای مثال ممکن است این ماه سود کمی پرداخت کنید، ولی ماه بعدی بازار دچار نوسان شود و میزان سود پرداختی شما نیز چندین برابر افزایش پیدا کند.

البته باید گفت که تعدادی از وام دهندگان نیز شرایط ترکیبی را پیشنهاد می‌کنند. این شرایط به این شکل است که افرادی که وام می‌خواهند باید سود را به شکل ترکیبی پرداخت کنند، یعنی میزانی از سود را به شکل متغیر و مابقی آن را به‌صورت ثابت بپردازند.

مدت زمان بازگرداندن قسط‌های وام

یکی از شرایط دریافت وام در کانادا مشخص کردن مدت زمان بازگرداندن وام است. فردی که قصد دارد وام بگیرد باید زمان پرداخت بدهی خود را مشخص کند. به همین دلیل باید برای مشخص کردن این زمان به‌صورت صحیح برنامه‌ریزی کرد.
برای بازگرداندن وام می‌توانید قسط‌های خود را در قالب هفتگی، میان هفتگی، ماهانه و میان ماهانه پرداخت کنید.

برای بازپرداخت قسط‌های اصلی وام به همراه سود آن زمانی بین 10 تا 25 سال در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل مبلغ قسط‌های پرداختی به این مدت زمان بستگی دارد.

به عنوان مثال در صورتی که مدت بازگرداندن اقساط وام کوتاه مدت باشد، تعداد قسط‌های ماهیانه کمتر می‌شود ولی سود بیشتری باید پرداخت کرد.

برای برگرداندن قسط‌های وام باید در 5 سال اول تمام مبلغ اصلی وام بدون سود را به بانک یا موسسات مالی برگردانید و در سال‌های بعدی سود آن را پرداخت کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام

یکی از شرایط دریافت وام در کانادا ارائه مدارک مورد نیاز است. در صورتی که قصد گرفتن وام دارید باید قبل از آن یک پیش تایید دریافت کنید. افرادی که قصد خرید خانه در کانادا دارند برای این امر ابتدا باید پیش تایید بگیرند.

دریافت پیش تایید یکی از اقدامات مهم برای خرید منزل است و به شما دید وسیع‌تری درباره خرید خانه در کانادا می‌دهد. وقتی پیش تایید را دریافت کردید، می‌توانید برای گرفتن وام مسکن به بانک و موسسات مالی مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز بانک و موسسات مالی نیز به ترتیب زیر است.

 • مدارک شناسایی که توسط دولت کانادا مورد تایید قرار گرفته باشد.
 • فهرستی از دارایی‌ها و بدهی‌ها
 • مدارکی که مشخص می‌کند درآمد ماهیانه شما چقدر است.
 • تاریخ استخدام شما و اطلاعاتی درباره قرارداد کاری
 • آدرس محل سکونت

پیشینه اعتباری برای بانک یا موسسه مالی که می‌خواهید از آن وام بگیرید بسیار مهم است. وام‌دهندگان می‌توانند پیشینه و وضعیت مالی وام گیرنده را از طریق پرداخت قبض‌ها و بدهی‌ها مورد بررسی قرار دهند. به همین دلیل باید پیشینه اعتباری خوبی داشته باشید تا در دریافت وام به مشکل برخورد نکنید.

مبلغ وام پرداختی توسط وام دهنده

مبلغ پرداختی وام در کانادا برای خرید خانه حدود 80 درصد از مبلغ کل خانه است. در واقع این مورد یکی از شرایط دریافت وام در کانادا به حساب می‌‌آید. به همین دلیل برای خرید خانه در کانادا لازم است تا 20 درصد از مبلغ وام را از قبل تهیه کرده باشید و برای 80 درصد باقیمانده وام بگیرید.

در صورتی که مبلغی به اندازه 5 تا 20 درصد از کل مبلغ مسکن را به عنوان پیش پرداخت تهیه کنید، به وام با نرخ بالا نیاز پیدا خواهید کرد. به همین دلیل باید وام مسکن خود را بیمه کنید.

برای دریافت وام با نرخ بالا از بعضی از موسسات یا بانک‌ها لازم است که مبلغ بیمه را به‌صورت کامل و قبل از گرفتن وام پرداخت کرد. بعضی از بانک‌ها نیز این مبلغ بیمه را در قالب قسط‌های ماهیانه روی اقساط وام از شما دریافت می‌کنند.

نکاتی در رابطه با دریافت وام مسکن در کانادا

هر کدام از نکاتی که در ادامه توضیح می‌دهیم از جمله شرایط دریافت وام در کانادا هستند. به همین دلیل توجه به آن‌ها ضروری است.

 • قبل از دریافت وام لازم است تا واجد شرایط بودن خود را به بانک ثابت کنید.
 • پیشینه اعتباری شما در کانادا مورد بررسی قرار می‌گیرد. به همین دلیل لازم است تا پیشینه اعتباری خوبی داشته باشید. در صورتی که تازه به کانادا مهاجرت کردید و فاقد پیشینه اعتباری هستید می‌توانید وام‌هایی با مبالغ کمتر را دریافت کنید و با پرداخت به موقع اقساط آن برای خود یک پیشینه اعتباری خوب فراهم کنید.
 • افرادی که قصد گرفتن وام‌های کوچک را ندارند نیز می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده درست و مسئولانه از آن برای خود یک پیشینه اعتباری خوب بسازند.
 • برای خرید خانه و گرفتن وام مسکن باید حتما سرمایه و شغل داشته باشید.
 • در صورتی که هیچ پیشنهاد کاری از کشور کانادا دریافت نکرده باشید، وام‌دهندگان شما را وادار می‌کنند تا قسط‌های یک ساله وام را به‌صورت یکجا پرداخت کنید.

شرایط دریافت وام در کانادا برای تحصیل

بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا دارند برای پرداخت شهریه‌های خود به وام‌های تحصیلی متوسل می‌شوند. وام‌هایی که به دانشجو‌های بین‌المللی داده می‌شود وام‌های خصوصی هستند و توسط افراد خاصی ارائه می‌شوند.

دانشجویان بین‌الملل می‌توانند برای حل مشکلات مالی برای پیشرفت در تحصیل، فوق برنامه‌ها، پرداخت شهریه، خوابگاه، بیمه و غذا وام بگیرند. این دانشجویان باید طی اقساطی کل مبلغ وام را باز گردانند.

برای دریافت وام تحصیل در کانادا باید مراحل زیر طی شود.

 • در ابتدا لازم است تا بدانید محلی که در آن تحصیل می‌کنید وامی به دانشجویان ارائه می‌دهد یا خیر.
 • مدارک شما برای دریافت وام باید به‌صورت کامل باشد.
 • باید تمام سندهایی که از شما خواسته می‌شود را کامل بارگذاری گنید و به تکمیل مدارک مورد نیاز بپردازید.
 • وقتی تمام سندهای بارگذاری شده را تایید کردید، گزینه تایید نهایی را بزنید تا درخواست وام شما ارسال شود.

همان‌طور که گفتیم وام‌های دانشجویی توسط افراد خاصی ارائه می‌شود این افراد در شرکت‌هایی مانند بنیاد آموزش که خصوصی هستند کار می‌کنند. برای دریافت وام دانشجویی به هیچ نوع وثیقه نیاز نیست و دوره باز پرداخت این وام‌ها نیز 20 سال است.

حداکثر مبلغ این وام‌ها حدود 65000 دلار برای هر دانشجو است که سودی در حدود 2 درصد دارند. هزینه تحصیل دانشجویان در کشور کانادا با توجه به هزینه دوره و مکان تحصیل متفاوت است. به همین دلیل برای دریافت وام ابتدا باید تاییدیه آن را بگیرید و بعد وام خود را دریافت کنید.

دانشجویان نیمه وقت می‌تواننند تا 10 هزار دلار کانادا درخواست وام دانشجویی کنند. در صورتی که مقداری از این وام را پرداخت کردید، می‌توانید دوباره برای دریافت وام تا سقف 10 هزار دلار کانادا درخواست دهید.

سخن نهایی

کانادا یکی از کشورهای مهاجرپذیر است. به همین دلیل افراد زیادی تمایل دارند تا اقامت کانادا را دریافت کرده و در این کشور زندگی کنند. سیستم آموزش کانادا نیز جزو بهترین سیستم‌های آموزشی است، در نتیجه سالانه افراد زیادی برای ادامه تحصیل به این کشور سفر می‌کنند.

افراد برای تامین مخارج تحصیل، خرید خانه و دیگر کارها با پول نیاز دارند. بنابراین به گرفتن وام رو می‌آورند. در این مطلب سعی کردیم تا شرایط دریافت وام در کانادا برای خرید خانه و وام تحصیلی را برای شما توضیح دهیم.

در صورتی که در کشور کانادا نیاز به دریافت وام داشتید باید تمام شرایط گفته شده را از قبل فراهم کنید تا در حین دریافت وام به مشکل برخورد نکنید.

ابطال سند رسمی چگونه است؟

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی چیست؟ دعوای حقوقی مربوط به آن چیست؟ چگونه میتوان سند رسمی را باطل کرد؟ استناد به گواهی گواهان در این دعوا تا چه حد معتبر است؟ آیا با اثبات جعل یک سند میتوان آن را باطل نمود؟ وکیل دعاوی حقوقی مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد.

ابطال سند رسمی

اهداف نگارش این مقاله چیست؟ در این مقاله میخواهیم به موضوع مهم و حائز اهمیت ابطال سند رسمی بپردازیم. شاید با شنیدن این کلام اولین سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که چگونه ممکن است ابطال سند رسمی امکان پذیر باشد. وکیل متخصص در این زمینه به بررسی علل و عوامل آن خواهد پرداخت. که باعث به وجود آمدن این شرایط میشود. همانطور که میدانید سند رسمی سندی است که از طریق ماموران دولت و بسته به اختیاراتشان با انجام تمامی مراحل مشخص شده در قانون نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای صادر میگردد.

حال سوال اینجاست که اگر اسناد رسمی از چنین گذرگاهی عبور میکنند، پس چطور میشود که در خاتمه امور دادرسی با حکم ابطال سند رسمی روبه رو میشوند؟ و سوالاتی از این قبیل که ذهن هر خواننده ای را میتواند به خود مشغول کند. در همراهی در خواندن ادامه این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع یعنی ابطال سند رسمی خواهیم پرداخت.

دعوای ابطال سند رسمی چگونه دعوایی است؟

وکیل متخصص در امور ابطال سند رسمی پاسخ میدهد، این دعوا دعوایی است که در روند آن اشخاص برای بی اثر بودن و در نتیجه ابطال اسناد رسمی اقامه دعوا میکنند. دلایل متعددی برای این دعوا برشمرده میشود. اما شاید شایع ترین آن در دعاوی فروش ملک و املاک به چند نفر رویت میشود. یا اینکه سند رسمی صادر شده مطابق مقررات و تشریفاتی که برای صدور آن در قانون در نظر گرفته شده است صادر نشده باشد. هرگاه اشخاص برای دلایل فوق الذکر به محاکم مراجعه کنند دادگاه ها مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی درباره موضوع خواهند بود.

همانطور که بیان گردید اسناد رسمی دارای نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای اعتبار قانونی میباشند. چرا که به واسطه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز همچنین قانون تهیه، تنظیم و و در نهایت صادر میگردند. اما با توجه به تمامی این نکات در پاره ای از مواقع این اسناد باطل میشوند. یعنی حکم به ابطال سند رسمی صادر میگردد. این امر میتواند مثلا به درخواست صاحب سند باشد. یا حکم دادگاه پس از بررسی به دلیل انتقال مالکیت .

مواردی که موجب درخواست ابطال سند رسمی میشود چیست؟

وکیل ابطال سند رسمی پاسخ میدهد که عواملی همچون اسناد غیر واقعی و صوری، سندهایی که از طرق کلاهبرداری حاصل شده اند، اسنادی که در جهت تضمین به مالک سند سپرده یا منتقل میشود، اسناد مجعول و اسناد مالکیت معارض را نام برد. که به تشریح مختصری از آنها میپردازیم که هر یک چگونه و به چه نحوی موجبات ابطال سند رسمی را فراهم می آورد.

اسناد مالکیت معارض:

سندی است که تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت قرار دارد. این امر میتواند شامل حقوق ارتفاقی نیز گردد. در حالت کلی سند مالکیت موخر نسبت به مقدم را سند معارض میگویند. حال زمانیکه حجیت و اعتبار هریک از اسناد مذکور احراز و اثبات گردد، حکم مبنی بر ابطال سند دیگر صادر و اعلام میگردد.

اسناد صوری و غیر واقعی:

این حالت زمانی اتفاق می افتد که متعاقدین تصمیمی برای انتقال مالکیت نداشته و یا این امر را برای مصادیق خاصی مثل فرار از دین و غیره تحقق میبخشند. در بیان ساده تر این نوع عملیات فاقد ارزش حقوقی است. زیرا به صورت غیر واقعی تنظیم میگردد. که در اصطلاح به آن قراردادهای صوری گفته میشود. لذا استناد به صوری بودن معامله یا قرارداد میتواند موجبات طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را فراهم سازد.

استناد به اسناد مجعول برای طرح دعوای ابطال سند رسمی:

همانطور که از نام این اسناد پیداست به اسنادی اطلاق میشود که از طریق جعل و به صورت غیر قانونی برای اهدافی همچون تحصیل مال و کلاهبرداری تنظیم و مورد سوء استفاده قرار میگیرند. افراد در مواجه با این طیف اسناد، ابطال آن را از دادگاه درخواست مینمایند.

اسنادی که از طریق کلاهبرداری حاصل شده:

در رابطه با این اسناد واضح است که این اسناد توسط نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای فریب دادن افراد مالک به دست آمده است. پس شخصی که از آن استفاده میکند مجرم و در صورت انتقال این طیف سند ها آنان باطل خواهند شد. آنچه که در رویه عملی محاکم مرسوم است، استناد به رایی است که از محکمه کیفری صادر گردیده است. با استناد به حکم مذکور در دعوای حقوقی به خواسته ابطال سند رسمی کمک شایانی به حصول نتیجه نموده ایم.

اسنادی که جهت تضمین به دارنده سپرده شده:

این امر زمانی حادث میشود که افراد برای گرفتن وام یا مضاربه نزد دیگران مراجعه میکنند. وام دهندگان برای تضمین بازگشت وجه خود از وام گیرنده اسنادی را دریافت میکند که در حکم ضمانت است. حال این موضوع گاهی با تقویم قولنامه ای عادی و گاهی با انتقال سند مالکیت بصورت رسمی محقق میشود. اما در نهایت و پس از باز گرداندن وجه توسط وام گیرنده، وام دهنده از باز گرداندن اسناد خودداری میکند. پس برای این امر باید به دادگاه مراجعه شود. حال اگر دارنده آن قولنامه عادی با سوء استفاده از آن نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت به نام خویش اقدام کند، باب طرح دعوای حقوقی به خواسته ابطال سند رسمی گشوده میشود.

نکته: با ابطال سند رسمی تمامی آثار و ارزش و اعتبار آن از بین میرود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

آیا ابطال سند رسمی با شهادت شهود امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال وکیل متخصص پاسخ میدهد که از دیر باز شهادت شهود جزء ادله محکمی برای محاکم به شمار میرفته است و با این شهادت میتوان موضوع را اثبات کرد. برای مثال برای این امر میتوان شهادت در دعوای ابطال اسناد مغایر وقف اشاره نمود. پس با شهادت شهود میتوان ابطال سند رسمی را خواستار شد.

مرجع صالح برای رسیدگی در دعوای ابطال سند رسمی کجاست؟

در پاسخ به این سوال وکیل متخصص ابطال سند پاسخ میدهد که مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا دادگاه حقوقی میباشد. البته لازم بذکر است در دعوایی که موضوع آن فروش ملک است دادگاه محل وقوع ملک یا زمین صالح به رسیدگی می باشد. گاهی دیده میشود که دادگاه های کیفری نیز بسته به جرائم انجامی ابطال سند رسمی را خواستار میشوند. که این امر توسط طرح دعوای جدا در دادگاه حقوقی تحقق می یابد.

نحوه ابطال سند رسمی در ثبت چگونه است؟

از آنجایی که اسناد رسمی دارای درجه اعتبار و ارزش بالاتری نسبت به سایر اسناد هستند بنابراین باطل کردن آنها فقط توسط دادگاه ها و محاکم قضایی صورت میپذیرد. خواسته متقاضیان که ابطال سند رسمی است پس از ثبت و رسیدگی در محاکم برای انجام اقدامات مقتضی بعدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک ارجاع میشود. این سازمان پس از انجام بررسی های لازمه، مدارک را همراه با دیگر مشخصات موجود مثل پرونده ثبتی به قسمت بایگانی ارجاع مینماید.

در این زمان پرونده ای تحت عنوان ابطال سند رسمی تشکیل میشود و مورد بررسی دقیق قرار میگیرد. پس از انجام مراحل مربوط و نبود هیچ گونه ایراد و مشکل ثبت مبادرت به تهیه پیش نویس سند رسمی میکند. در این پیش نویس شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز قید میشود.

نکات مهم حقوقی درباره اسناد

۱ . دعوای ابطال سند رسمی، دعوای غیر مالی محسوب میشود.

۲ . بخش عمده ای از اسناد در چهارچوب یک قرارداد تهیه و تنظیم نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای میشوند. پس گاهی میشود سند رسمی باشد اما قرارداد خیر.

۳ . دادگاه صالح برای اقامه و طرح دعوا در این زمینه دادگاه محل تنظیم سند رسمی است.

۴ . سندی رسمی تلقی میشود که توسط مامورین دولتی و مراجع قضایی و سایر ارگان ها با توجه به حوزه اختیارتشان صادر گردیده باشد که در آن تمامی نکات قانونی لحاظ شده باشد. لذا اثبات فقدان اعتبار یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی را نمیتوان در قالب دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی مطرح نمود.

۵ . در صورت حکم به ابطال سند رسمی به طریق اولی معامله بین متعاقدین نیز از بین میرود. و این یعنی بازگشت همه اجزاء آن عقد به زمان قبل از وقوع تنظیم سند.

مدارک مورد نیاز جهت اقامه دعوای ابطال سند رسمی

الف) ارائه اسناد موجود دال بر مالکیت که شامل سند مالکیت، صلح نامه، وصیت نامه و … میشود.

ب) ارائه دلایل مربوط به بی اعتباری سند مثل مجعول بودن، معارض بودن،عدم رعایت تشریفات و …

نکته: متقاضی مکلف به پرداخت هزینه صدور دفترچه سند رسمی است که توسط دادگاه تعیین گردیده است.

نکته: متقاضی باید رد نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای درخواست خود تمامی مشخصات راجع به خود و ملک را بصورت کامل قید نماید. این مشخصات شامل اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات کامل ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال مالکیت اولیه و شماره و تاریخ میباشد.

ادعای جعل نسبت به سند رسمی در دعوای ابطال سند رسمی

مطابق با مواد قانون آیین دادرسی مدنی این ادعا باید تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردد. چرا که قانون گذار این امر را اینگونه تفسیر کرده که اگر شخص نسبت به سندی این چنین ادعایی را دارد و اینکه باید در محضر دادگاه با صداقت حاضر شود. و خود را محق میداند, پس در مواجهه با آن سریعا باید اقدام به جعل راجع آن را ادعا کند. که این موضوع و زمان در نظر گرفته شده برای آن تا پایان اولین جلسه دادرسی میباشد.

حال سوالی مطرح میگردد که اگر سندی در دادگاه تجدید نظر ارائه شود حکم نسبت به آن چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اگر سندی در دادگاه تجدید نظر ارائه گردد، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر خواهد بود.


وکیل برای ابطال سند رسمی

وکیل برای ابطال سند رسمی

همانطور که میدانیم زندگی بشر مداوم در حال تغییر و تحول است و از این رو برای برآورده کردن خواسته ها و نیازهای خود دست به انجام معاملات میزند. حال این معاملات یا قراردادها در زندگی امروزه آثاری را با خود برای طرفین به بار می آورند که یکی از برجسته ترین آثار آنها انتقال مالکیت است. که مشخصه قانونی و پذیرفته شده برای آن دارا شدن سند مالکیت میباشد. سند رسمی که، به مقوله معاملات جلوه و ارزش والاتری بخشیده است.

اما گاهی همین اسناد رسمی و ارزشمند نیز با توجه به اینکه از طریق دولت و با نظارت قانون صادر میشوند، باطل شده و با ابطال خود، افراد را دچار مشکلات و سردرگمی هایی می کنند. پس توصیه میشود در انجام اموری همچون ابطال سند رسمی یا مواجه با باطل شدن اسناد رسمی بعنوان خوانده و در مقام دفاع، بهترین کار استفاده از وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در این زمینه استفاده نمایید. تا ایشان بتوانند یاری رسان شما در این مسائل و موضوعات باشند.

معرفی مراحل دعوای الزام به تنظیم سند

مراحل تنظیم سند

برای اثبات مالکیت اموال غیر منقول مانند خانه، زمین و… و همچنین برخی از اموال منقول مثل موتور سیکلت و خودرو می بایست حتما سند رسمی داشته باشید. زیرا قانونگذار تنها سند رسمی را به رسمیت می شناسد و علاوه بر آن دارا بودن این نوع سند برای مالک مزیت های زیادی را به همراه خواهد داشت.هنگامی که بعد از انعقاد قرارداد بیع و پرداخت ثمن، فروشنده به هر دلیلی از اقدام به تنظیم سند امتناع کند، قانون این حق را برای خریدار در نظر گرفته است که بتواند به طور قانونی از دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کند.

به همین خاطر در این بخش قصد داریم شما را با ساز و کارهای حقوقی این نوع دعوا ملکی بیشتر آشنا سازیم پس با ما همراه باشید.

مراحل مختلف الزام به تنظیم سند رسمی

جهت طرح دعوای مربوط به الزام به تنظیم سند می بایست یک سری از مراحل به ترتیب انجام شود. برای شرح مراحل مختلف می بایست ابتدا دو فرض مختلف را از یکدیگر تفکیک نمود:

 • صورت اول: در این فرض طرفین در مبایعه نامه تاریخ معینی را ،جهت حضور در دفترخانه جهت انجام امور مربوط به تنظیم سند رسمی مشخص نموده باشند. در این فرض خریدار باید در موقع مقرر در دفترخانه حضور پیدا کند و در صورت غیبت فروشنده گواهی عدم حضور وی را از دفترخانه درخواست می کند. تا به کمک آن بتواند سهل تر امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی را در دادگاه اثبات نماید.
 • صورت دوم: طرفین در مبایعه نامه هیچ تاریخی را جهت حضور در دفترخانه مشخص نکرده باشند. در این فرض خریدار ابتدا باید طی ارسال اظهارنامه فروشنده را در روز و ساعت مشخص به دفترخانه دعوت کند. سپس اگر فروشنده در روز تعیین شده غیبت داشته باشد، باید مانند نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای صورت اول از دفترخانه گواهی عدم حضور را دریافت کند.

اقدامات لازم برای طرح دعوا

بعد از آشنایی با این دو فرض بهتر است به بیان مراحل الزام به تنظیم سند بپردازیم:

 1. در مرحله نخست باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید، و از این طریق دادخواست خود را در سامانه ثنا به همراه مدارک مورد نظر مانند مبایعه نامه، گواهی عدم حضور و… را ثبت نمایید.
 2. در مرحله بعد دادگاه بعد از بررسی مدارک توسط مدیر دفتر وقت رسیدگی را تعیین می کند، شما می بایست در روز و ساعت تعیین شده به همراه وکیل خود در دادگاه حضور داشته باشید.
 3. بعد از رسیدگی توسط دادگاه و صدور رای، اگر به رای اعتراض داشته باشید می توانید ظرف مواعد مقرر شده در قانون به آن اعتراض نمایید.

بعد از اتمام قطعی شدن رای صادره، فروشنده ظرف مدت 10 روز ملزم به حضور در دفترخانه است. در غیر این صورت دادگاه نماینده قانونی خود را جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه خواهد فرستاد.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مراحل مهم در نوشتن دادخواست

امروزه ثبت دادخواست همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، توسط دفتر خدمات نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای الکترونیک قضایی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که تهیه و تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید توسط افراد متخصص و وکلا خبره صورت بگیرد. زیرا نوشتن متن های حقوقی مانند دادخواست و لایحه نیازمند دانش حقوقی و آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به آن است. بنابراین اگر بدون اطلاع کافی از قانون اقدام به نوشتن دادخواست نمایید ممکن است مشکلات بیشتری به وجود آورید.

نکته مهم در هنگام تنظیم دادخواست، توجه به مطالبه خسارت است. هرگاه در متن قرارداد خسارتی ذکر شده باشد، می بایست در دادخواست آن خسارت نیز مورد مطالبه قرار بگیرد.

اگر دادخواست ثبت شده در برخی موارد نقص داشته باشد، مدیر دفتر دادگاه قرار رفع نقص صادر می کند، که شما باید طی 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کنید در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

اگر برای انجام امور مربوط به دعوای الزام به تنظیم سند از بهترین وکیل تنظیم سند در تهران و با تجربه کمک بگیرید ، دیگر نگران روند رسیدگی نخواهید بود زیرا وکیل خبره با مهارتی که دارد تمامی مراحل و نکات را در نظر خواهد گرفت.

سوالات متداول در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند

سوالات متداول الزام به تنظیم سند

این سوالات عبارت اند از:

 • سوال: آیا برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید حتما سند تک برگ باشد یا خیر؟

پاسخ: خیر سند تک برگ موضوعیت ندارد و می توان با سندهای دفترچه ای نیز این دعوای ملکی را در دادگاه صالح طرح نمود.

 • سوال: نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای برای الزام به تنظیم سند ملکی که سند ندارد باید چه اقدامی انجام داد؟

پاسخ: فروشنده در تمامی حالات ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد اما در فرضی که ملک به عنوان یک ملک دارای سند به خریدار فروخته شده باشد و بعد از منعقد نمودن قرارداد مشخص شود که ملک مذکور فاقد سند است، خریدار می تواند معامله را فسخ کند به عبارت دیگر خریدار در چنین شرایطی حق فسخ دارد.

 • سوال: اگر در مبایعه نامه خسارت عدم تادیه مشخص نشده باشد، آیا خریدار می تواند در صورت ورود ضرر مطالبه خسارت را از دادگاه درخواست کند؟

پاسخ: بله در این مواقع تعیین میزان خسارت بر عهده کارشناس دادگستری خواهد بود که بعد از انجام بررسی های لازم مبلغی را به عنوان خسارت مشخص خواهد نمود.

 • سوال: اگر قبل از تنظیم سند رسمی، فروشنده فوت کند باز هم می توان الزام به تنظیم سند را از دادگاه درخواست نمود؟

پاسخ: بله خریدار باید دعوای خود را به طرفیت ورثه متوفی طرح کند.

پاسخ: در این مواقع ورثه خریدار می توانند علیه فروشنده طرح دعوا نمایند.

مضاربه بانکی در واردات کالا

epl Online

با سلام ..
شرکت ما در سال 1383 اقدام به واردات کردیم و در همان زمان اقدام ه دریافت مضاربه از بانک حهت واردات اتصالات .
ولی بعد ار ان از مخل مضاربه جهت خرید داخلی استفاده کردیم
سال قبل مضاربه را تسویه کردیم . ولی بانک سند را ازاد نمیکند و ترخیص سند که مالک آن ربطی به شرکت ندارد و فقط برای مضاربه تعهد کرده بود را به ارایه اصل برگه سبز گمرکی در سال 1384مینماید ایا چنین چیزی قانونی است ؟

سلام.
در مضاربه بانکها یک نرخ سود بانکی تعیین شده است که اصل وام + سود به بانک پرداخت می شود.خیلی از قراردادهای مضاربه ای بانکی جنبه صوری دارند.
در هر حال بانک تنها برای وارداتی که بانک نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای نقش متعهد و یا تامین کننده ارز را دارد می تواند سند گمرکی را بخواهد . حتی ما برات بانکی داریم که بانک هیچ گونه تعهد پرداخت هم نمی دهد و اگر کالا وارد شد پروانه گمرکی نیز مطالبه نمی کند.
ما قرارداد مضاربه شما را نمی دانیم چه چیزی قید شده است اما تنها در موارد بالا پروانه گمرکی لازم است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.