ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید


«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمان‌ها، ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»

رأی شماره ۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره غیرقانونی است زیرا برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌نمایند

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۳۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۳۳» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «۳۳» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، اینجانب امید محمدی درخصـوص مصـوبه شـورای شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره۳۳) راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمان‌ها، ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):

۱ـ اخذ عوارض از مودیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان‌ها و موسسات برگزارکننده مزایده، نه تولیدکننده کالا هستند و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده، خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.

۲ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده‌ها)

۳ـ ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات: اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوط را پرداخت می‌کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آنها خلاف قانون است.

۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند….. شهرداری‌ها خدمات خاص و مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برنده مزایده شده‌اند ارائه نمی‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می‌باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

۵ ـ مغایرت با آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل:

آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنها است که به میزان ۲%، ۵% و ۱۰ درصد تعیین شده‌است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص عوارض بر مزایده‌ها با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به ماد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳۳ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره:

کلیه سازمان‌ها، ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۲% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده‌است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نیست و بند ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهریار مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید

نقدینه - اوراق گواهی سپرده ویژه عام با نرخ سود 18 درصد، یکساله و معاف از مالیات، در شعب بانک کشاورزی عرضه و به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ، بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

درج اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه با نماد "مکرما42"

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه به مبلغ 2،500 میلیارد ریال با نرخ سود علی الحساب 18 درصد سالانه و معاف از مالیات و بدون جریمه، طبق مجوز شماره 00/379789 مورخ 1400/12/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین مالی طرح تکمیل فاز 1 و 2 خط 1 قطار شهری کرمانشاه، از تاریخ 1401/07/27 با .

قهر یک ماهه بانک ها با دولت؟

بانک مرکزی در این هفته اراد 112 نرخ سودی معادل با 22.29 درصد داشته و تاریخ سررسید آن تقریبا 3 ساله بوده و در مقابل اراد 117 با نرخ سود 21.8 درصدی تاریخ سررسید آن حدودا به مدت دوسال است. با این حال در این هفته به طور کلی 190 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده و مابقی به صورت پذیره نویسی بوده است. به عبارت دیگر باز هم ویژگی اوراق عرضه شده در این بازار نتوانسته مشتریان برای خرید اوراق را راغب کند و در نهایت سطح بالایی از آن به صورت پذیره نویسی فروخته شده است. کد خبر 461220 .

گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بانک مرکزی نسبت نگهداری اوراق بهادار مورد نیاز برای سپرده های ارزی (فارکس) را از 3 درصد از ماه جاری به 5 درصد افزایش داد. در سال 2023، وام دهندگانی که کمتر از نیمی از سپرده های خود را به لیر دارند، باید هفت واحد درصد دیگر اوراق قرضه را در اختیار داشته باشند، که نشان دهنده آخرین تغییر مقرراتی است که هدف از آن متوقف کردن سیاست غیرمعمول کاهش نرخ بهره در بحبوحه .

وام فوری 200 میلیونی با شرایط آسان از این بانک ها | وام فوری بدون ضامن با سود کم

. اول افرادی که مایل به دریافت وام 200 میلیونی طرح امیدآفرین هستند باید در یکی از شعب بانک کارآفرین سپرده قرض الحسنه با حداقل 25 میلیون تومان وجه داشته باشند. ضمنا افراد باید میانگین حساب مناسب ایجاد کنند و سپس برای این وام درخواست دهند. حداقل خواب سپرده برای دریافت این تسهیلات سه ماه اعلام شده است. سود این تسهیلات 18 درصد بوده و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن به 36 ماه می رسد. ضمانت اص .

رفتار محتاطانه معامله گران در بازار

عرضه و تقاضا نیز هست و رفتار معامله گران می تواند باعث شود تا خرید و فروش گواهی در نرخی کمتر یا بیشتر از ارزش بنیادی قرار گیرد. ظرف روزهای اخیر فاصله قیمتی میان نرخ معامله گواهی سکه با سکه در بازار فیزیکی به شدت کم شده است که این موضوع بیانگر غلبه احتیاط میان خریداران و فروشندگان گواهی سکه است. درواقع در شرایط کنونی پیش بینی روند بازار در میان مدت و بلندمدت دشوار شده است .

چرا استقبال از اوراق اسلامی صکوک اندک است؟ + صوت

. شرایط تأمین مالی در ایران سیف با اشاره به شرایط نظام تأمین مالی در ایران گفت: شرایط خاصی بر نظام تأمین مالی ایران حاکم است، چون تأمین مالی ها عمدتاً بانک محور هستند و شاید بیش از 90 درصد تأمین مالی ها از طریق بانک ها انجام می شود و این مسئله ریشه در آن دارد که در ایران بازار اوراق وجود ندارد، زیرا بازار اوراق بر مبنای سود و بهره کار می کند و به دلیل ماهیت غیراسلامی بودنش ضرورتی .

چتر حمایتی دولت چطور گسترده تر می شود؟

کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسب سازی خواهد بود چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته .

خروج سهامدار عمده از شرکت قند بیستون ادامه دارد

. 5 میلیون تومان بوده پس از کسر مخارج انتقال داده شده سود 27.5 میلیارد تومانی عاید شرکت شد اما درصد مالکیت شرکت در قند بیستون به کمترین سطح خود5.060 درصد رسیده است. شرکت فرآوری غذایی و قند تربت جام پیشتر در دو مرحله از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری در سهام قند بیستون به تعداد 2,000,000 و 1.508.301 سهم مبلغ 56,581 میلیون ریال و 40.817 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. .

اوراق تبعی و مزیت انتشار آن چیست؟

کننده از محل فروش سهام پایه انجام می شود و خریدار باید سهام پایه را به شکل معامله بلوک از عرضه کننده خریداری نماید. نرخ تامین مالی یا سود خریدار فاصله بین قیمت عرضه و قیمت اعمال نرخ سود تامین مالی است. جهت طراحی فرایند تامین مالی با نرخ مشخص برای هر دو طرف معامله، نیاز است خریدار سهام پایه از امکان فروش سهم اطمینان داشته باشد و عرضه کننده نیز از امکان خرید سهام پایه مطمئن باشد. به منظور .

غیبت یک ماهه بانک ها در حراج

مرحله از حراج اوراق مالی دولت که در 26 مهر برگزار شد، مجموعا 190 میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق اراد112 با نرخ بازدهی 29/ 22 درصد و اوراق اراد117 با نرخ بازدهی 8/ 21 درصد به فروش رسید. بانک ها در این حراج اوراق خریداری نکردند. ازطرفی خرید اوراق توسط بورسی ها نسبت به حراج قبل افزایش یافت و به میزان 190میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات بر گزاری مرحله بیست و دوم .

فرش قرمز سرمایه گذاران برای هشتمین صندوق طلا در بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF) بوده و موسسان آن، شرکت سهانی خاص سبدگردان اندیشه صبا و شرکت سهامی عام سرمایه گذاری صبا تامین است. از دیگر ارکان این صندوق می توان به شرکت سهامی خاص سبدگردان اندیشه صبا به عنوان مدیر، موسسه حسابرسی بهراد مشاور به عنوان متولی، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازارگردان و موسسه .

افزایش نرخ بهره بانکی و تاثبر منفی بر بازار سرمایه

بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد، تعمداً رشد اقتصادی را کند کرده است. این کار تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و درنتیجه قیمت های پایین تر سهام می شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می شود سرمایه داران، دارایی های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می .

افزایش امیدواری ها به گزارش های 6ماهه

؛ اما سود پایه هر سهم در فرم سود و زیان مقایسه ای برای دوره مالی منتهی به 31/ 03/ 1400 براساس سرمایه جدید به مبلغ 118تومان محاسبه و گزارش شده است. - هرگونه تغییر در نرخ فروش و میزان تولید شرکت های زیرمجموعه در صورت های مالی آنها لحاظ و صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه از طریق سامانه کدال افشا شده است. همچنین طبق صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده این شرکت میانگین افزایش نرخ فروش محصولات .

هیجان معکوس در مسکن غرب

بازار مشاهده شده است. گزارش رسانه های معتبر جهانی از وضعیت فعلی بازار مسکن آمریکا و انگلیس نشان می دهد، هیجان سمت تقاضا در دوره پیش از تغییر مثبت نرخ بهره، هم اکنون به جبهه عرضه منتقل شده است به طوری که در پی کاهش شدید میل به خرید خانه - تحت تاثیر افزایش هزینه دسترسی به وام مسکن- و شکل گیری چشم انداز کاهشی تورم در بازار مسکن، شرکت های فروش خانه های نوساز و حتی خانه های قدیمی، سرعت عرضه را .

دست ونیرو زیر سنگ اقتصاد دستوری

انداز شرایط مساعد برای وضعیت کلی بازار، وضعیت این شرکت بهتر شود. شناوری شرکت در حال حاضر حدود 29 درصد است. فعالیت شرکت شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ 31خردادماه 1375 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت از اوایل سال 1396 به شرکت هلدینگ با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها و .

پرداخت تسهیلات فرزند آوری توسط بانک ملی از مرز 55 هزار فقره عبور کرد

وام اقدام کنند. وام قرض الحسنه فرزندآوری با نرخ حداکثر کارمزد 4 درصد به صورت سالیانه صرفاً برای فرزندان متولد شده در داخل ایران و تنها یکبار به ازای هر فرزند بدون الزام به سپرده گذاری پرداخت می شود.

نتیجه بیست و دومین ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ 1401/7/27

(میلیون ریال) نرخ اسمی اوراق نرخ بهره موثر اوراق متقاضیان مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) عرضه حراج اوراق مرابحه عام اراد112 تیر1404 21.476.285 18% 22.29% بازار سرمایه 1.595.905 اراد117 تیر 1403 42.950.000 21.80% .

فروش 2.5 میلیارد تومان اوراق مالی در بیست و دومین هفته عرضه

به گزارش ایرنا از اطلاعیه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1401 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده است. برپایه این گزارش، از این طریق تا 27 مهرماه در مجموع 88 میلیارد .

با سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت آشنا شوید

صندوق ها به آن ها قدرت چانه زنی بالاتر در نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق می دهد. در نتیجه عموما بازده صندوق های درآمد ثابت بالاتر از سود بانکی است. چرا صندوق های درآمد ثابت کم ریسک هستند؟ زیرا عمده دارایی خود را در سپرده های بانکی و اوراق کم ریسک و با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند که جز کم ریسک ترین گزینه های موجود برای سرمایه گذاری است. همچنین بر خلاف سپرده های مدت دار بانکی .

نتایج معکوس ابزار بدهی در تأمین مالی دولت

به گزارش صدای بورس یکی از مشکلات اصلی که دولت در سال های اخیر با آن مواجه بوده، کسری بالای بودجه بوده است. به توصیه بسیاری از کارشناسان تنها راه امن و غیرتورمی برای تأمین این کسری استقراض مستقیم از جامعه بوده که در این راستا در سه سال گذشته با راه اندازی بازار حراج فروش هفتگی اوراق این امر به حد بالایی گسترش یافت. براساس قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است که برای تأمین مالی برخی .

صندوق سرمایه گذاری پایدار نوویرا با نماد کاج پذیره نویسی خواهد شد

هدف کسب سودی باثبات و بالاتر از نرخ بهره بانکی با توجه به عدم سرمایه گذاری در سهام است. نرخ سود پیش بینی شده این صندوق برابر با نرخ سود موثر 24 درصد سالیانه است. "کاج" یک صندوق درآمد ثابت نوع دوم از نوع قابل معامله "ETF" بوده و مدیریت آن را شرکت سبدگردان نوویرا بر عهده دارد. این صندوق پنجمین صندوق تحت مدیریت شرکت سبدگردان نوویرا پس از صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا، صندوق .

شورای نگهبان با کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه از 4 به یک درصد موافقت کرد

دولت که به قانون تبدیل شده، قانون بودجه سال جاری را اصلاح می کند و حقوق گمرکی را از 4 به یک درصد کاهش می دهد. براساس این گزارش، مجلس 18 مهر با لایحه الحاق یک جزء به بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال جاری موافقت کرد که طبق آن نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد تقلیل می یابد و دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 28 هزار میلیارد تومان اقدام کند. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام .

سخنگوی شورای نگهبان: نرخ حقوق گمرکی یک درصد شد

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد. به گزارش بازار، هادی طحان نظیف گفت: این لایحه درباره کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد بود که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت. طحان نظیف افزود که حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که پیشتر با مصوبه دولت، سود بازرگانی .

جزئیات عرضه اولیه فسوژ | عرضه اولیه فسوژ برای عموم سهامداران است؟

به گزارش بورس تابناک ، در حالی حدود دو هفته آخرین عرضه اولیه سال جاری یعنی عرضه اولیه 20 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی در نماد “وطوبی ” می گذرد که سیزدهمین عرضه اولیه سال نیز مشخص شد. فرابورس ایران طی اطلاعیه ای از عرضه اولیه 10 درصدی سهام شرکت سوژمیران در نماد “فسوژ” روز شنبه هفته آینده مورخ 30 مهر ماه 1401 به سرمایه گذاران واجد شرایط شامل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و .

پذیره نویسی هشتمین صندوق طلای بازار سرمایه در بورس کالا/ سرمایه گذاری نفیس از جنس طلا

به گزارش می متالز، واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا براساس مجوز سازمان بورس و مشخصات اعلامیه پذیره نویسی از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بورس کالای ایران پذیره نویسی می شود. صندوق سرمایه گذاری طلای صبا از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF) بوده و موسسان آن، شرکت سهانی خاص سبدگردان اندیشه .

وام فوری با شرایط باورنکردنی برای کارگران | وام فوری 12 میلیونی بدون ضامن برای این افراد

میلیون تومان تسهیلات با سود 10 درصد دریافت کنید. این وام 200 میلیونی به افرادی پرداخت می شود که در یکی از شعب بانک صادرات سپرده قرض الحسنه داشته باشند. مدت زمان مناسب خواب سپرده برای دریافت تسهیلات مذکور دو ماه اعلام شده است. سود این تسهیلات 10 درصد بوده و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن به 60 ماه می رسد. در این طرح می توانید تا 100٪ میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید. این وام به ضام .

اخبار مهم کدال سه شنبه 26 مهر 1401

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس ، امروز سه شنبه 26 مهر 1401 اطلاعیه های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه ها خواهیم پرداخت. عملکرد 6 ماهه شبریز شرکت شبریز در 6 ماه منتهی به 1401.6.31؛ سود خالص هر سهم 1,857 ریال که نسبت به مدت مشابه 22 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 153 درصدی 75,808,178 میلیون ریال می باشد. سود خالص .

کاهش حاشیه سود فسازان زیر سایه رکود

. پیش بینی تحلیلگر دنیای اقتصاد نشان می دهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و سرکوب نرخ ارز نیمایی، حاشیه سود این شرکت در سال های آینده با چالش هایی روبه رو خواهد شد. شرکت غلتک سازان سپاهان در تاریخ 25/ 10/ 1385 به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره ثبت استان اصفهان به ثبت رسید. این شرکت در آبان 1397 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در دی ماه همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته .

عوامل عقبگرد شاخص

به گزارش می متالز، در چرایی تضعیف قیمت اکثر سهام دلایل گوناگونی وجود دارد، با این حال اکثر تحلیل ها بر اثرگذاری موضوعاتی همچون حواشی افزایش نرخ سود بانکی، قیمت گذاری دستوری و دخالت نابجا در سازوکار بازار که منجر به افزایش بی اعتمادی سرمایه گذاران و درنهایت سقوط این بازارشده تاکید می کند. شاید بد نباشد اتفاقات هیجان انگیز بورس در نیمه نخست سال99 را مرور کنیم. حافظه اهالی بازارسرمایه به سختی روز های یادشده را فراموش خواهد کرد. در کمتر از 5 ماه میانگین وزنی قیمت اکثر سهام بیش از 300 درصد رشد کرد؛ به طوری که برخی از سهام طی 92 روز کاری بال .

کسب و کار زعفران بازاری از جنس خلاقیت

کسب و کار زعفران بازاری از جنس خلاقیت

کسب و کار زعفران یکی از بهترین حوزه‌های کار و شغل در ایران است که می‌توانید ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید وارد آن شده و شروع به فعالیت کنید. شما می‌توانید از اولین نقطه این چرخه یعنی کاشت زعفران تا قسمت‌های نهایی آن یعنی فروش زعفران فعالیت کنید .

بهترین کار این است که این چرخه را در مقابل خود بگذارید و محل‌هایی و خدماتی را که احتمال می‌دهید بتوانید وارد شوید را انتخاب کرده و روی آن متمرکز شوید. نکته مهم در انتخاب این است که پیش از ورود به یک حوزه حتما با متخصصان آن حوزه مشورت کنید تا از تمام چالش‌ها و مشکلات احتمالی با خبر باشید .

بسیاری از این موارد که ذکر خواهیم کرد حاصل سال‌ها تجربه در حوزه زعفران است و در برخی از قسمت‌ها مثال‌هایی واقعی از افرادی که وارد کسب و کارها شدند آورده شده است. همچنین لازم به ذکر است که بازار زعفران چنان پتانسیل شگفت‌انگیزی دارد که می‌تواند به تنهایی و در بدبینانه‌ترین حالت 10 درصد کل درآمد ارزی ایران را تامین کند پس به این زودی‌ها اشباع نخواهد شد .

کاشت زعفران

کاشت زعفران یکی از اولین گام‌های چرخه کسب و کار زعفران است که می‌توانید ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید نسبت به انجام آن اقدام کنید. کاشت زعفران خود به 2 شکل کاشت زعفران گلخانه‌ای و کاشت زعفران خاکی انجام می‌شود. بهترین راه برای این که وارد حوزه کاشت زعفران بشوید این است که از تجربیات دیگر افراد با سابقه در این حوزه استفاده کنید .

خوشبختانه در زمانه‌ای قرار داریم که می‌توانید از طریق بستر اینترنت به شرکت‌های خدماتی حوزه کشت زعفران دسترسی پیدا کرده و اقدام به کاشت زعفران در زمین خود بکنید. ماه چین یکی از همین شرکت‌های خدماتی حوزه کشت زعفران است که می‌تواند از صفر تا صد کاشت زعفران همراه شما باشد .

برای کاشت زعفران ابتدا باید زمین خود را آماده کنید و پس از استعلام قیمت پیاز زعفران اقدام به خریداری و ضد عفونی آن بکنید. پیشنهاد ما برای شروع کشت زعفران کشت زعفران خاکی است. این نوع از کشت دارای ریسک و دردسر کمتری است و سود قابل توجه‌ای نیز دارد .

کسب و کار زعفران بازاری از جنس خلاقیت

کاشت زعفران در خارج از خراسان

کشت زعفران در مناطقی که در آن‌ها زعفران کشت نمی‌شود ولی به شدت مستعد کشت زعفران هستند و زعفران در آن‌جا بازدهی خوبی دارد و می‌تواند سودده باشد. در مناطق زعفران خیز همچون خراسان مشکلاتی همچون کمبود آب، کمبود نیروی کار در فصل برداشت، کمبود زمین مناسب به منظور کاشت زعفران و مشکلاتی از این دست مشاهده می‌شود .

اما در استان‌های خارج از خراسان و استان‌های نوار غربی کشور شرایط بهتری برای کاشت زعفران وجود دارد. هم‌اکنون کشت زعفران در بسیاری از استان‌ها آزمایش شده و نتایج بسیار خوبی داشته است. مناطق غربی ایران دارای آب بیشتر، نیروی کار مناسب‌تر و زمین‌های زراعی فراوان‌تری برای کاشت زعفران هستند .

برخی از استان‌های مناسب کشت زعفران شامل همدان، اصفهان، یزد، قم، کرمان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بروجرد، مرکزی، تبریز و ارومیه و اردبیل می‌باشند .

فروش زعفران بسته‌بندی شده

درصد قابل توجهی است زعفران تولید شده در ایران در خود کشور بسته‌بندی شده و مصرف می‌شود. شما نیز می‌توانید با یک ایده خوب و بازاریابی متفاوت نسبت به دیگر رقبا اقدام به فروش زعفران بسته‌بندی شده بکنید .

البته این بازار شدیدا تحت تاثیر غول‌های برند قرار دارد اما بازهم می‌توان به وسیله ابزارهای جدید بازاریابی مانند شبکه‌های اجتماعی به این حوزه راه یافت و اقدام به فروش زعفران نمود. بسیاری از افراد زعفران کار هستند که زعفران خود را به صورت مستقیم بر روی شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسانند .

خلاقیت و نوآوری می‌تواند به شما در این مسیر کمک کند. به طور مثال دوستی را می‌شناختم که بر روی ساخت یک برند محلی در شهر و استان خودش تمرکز کرده بود و با این تکنیک توانسته بود زعفران را مستقیما به مصرف‌کنندگان خانگی و فروشگاه‌ها بفروشد .

کسب و کار زعفران بازاری از جنس خلاقیت

صادرات زعفران

تولید سالیانه زعفران ایران چیزی نزدیک به 500 تن هست که کمتر از 100 تن آن در داخل کشور مصرف می‌شود و باقی آن صادر می‌شود. این صادرات به شکل‌های مختلف و در قالب‌های مختلفی انجام می‌شود. گاهی صادرات چمدانی رونق دارد و گاهی صادرات بسته‌بندی شده و این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد .

شما نیز می‌توانید وارد حوزه صادرات زعفران بشوید و اقدام به شروع فعالیت بکنید. بر خلاف دیگر بخش‌های کسب و کار زعفران در این حوزه باید تلاش بیشتری انجام بدهید و با چالش‌ها و مسائل جدی‌تری مقابله کنید .

اما اگر توانستید از این هفت خوان رد بشوید بدانید که اوضاع برای شما تغییر خواهد کرد و به سرعت از نظر مالی و اقتصادی رشد خواهید کرد. حوزه صادرات زعفران در کسب و کار زعفران ریسک‌های مخصوص به خود را دارد و بهتر است تحقیقات کاملی داشته باشید .

همچنین شما می‌توانید اقدام به ارائه خدمات بازاریابی و تولید محتوا در زمینه صادرات زعفران کرده و از این راه درآمد خوبی را بدست آورید .

معامله زعفران در بازار و بورس کالا

مشاغل و فرصت‌های زیادی در بازار زعفران و بورس کالا وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. به طور مثال در صورتی که سرمایه مازاد دارید می‌توانید در بورس کالا از آن استفاده کرده و با افزایش علم و دانش خودتان سود قابل توجهی را کسب کنید .

همچنین هنگامی که در آبان‌ماه گل‌های زعفران از زمین خارج می‌شوند می‌توانید اقدام به خرید گل زعفران یا به طور کلی ماده خام زعفران بکنید و پس از پاک کردن و خشک کردن، آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانید .

همچنین شما می‌توانید نمایندگی‌ یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه بسته‌بندی زعفران و دیگر محصولات را بگیرید و در شهر خود اقدام به راه‌اندازی یک کسب و کار کنید. شما می‌توانید با استفاده از برند محبوب، بسیاری از کالاها را در محل کسب خود به فروش برسانید. البته فاکتورهای متعددی همچون محل احداث و نحوه تبلیغات در سودآوری این کسب و کار اهمیت دارد .

دوستی را می‌شناسم که نمایندگی یک برند محبوب را گرفته و در خیابان نامناسبی از شهر مغازه گرفته است. او تنها و تنها محصولات آن برند را دارد و هیچ انعطافی را در کار خود ندارد. اگر به زودی در کار خود تغییراتی را ایجاد نکند مجبور به بستن مغازه خواهد شد .

کسب و کار زعفران بازاری از جنس خلاقیت

ارائه خدمات در حوزه زعفران

بخشی از کسب و کار زعفران به ارائه خدمات در حوزه زعفران مرتبط است. بسیاری از افراد هستند که در حوزه‌های خدماتی زیر به صورت مجزا فعالیت می‌کنند :

  • خدمات بسته‌بندی زعفران
  • فروش زعفران خشک‌کن
  • ساخت و فروش دستگاه‌های کاشت زعفران گلخانه‌ای
  • ساخت و فروش دستگاه کاشت و برداشت زعفران
  • ارائه خدمات صادرات زعفران
  • خدمات پاک کردن و خشک کردن زعفران برای کشاورزان

شما می‌توانید به عنوان یک بازاریاب و یا کاسب بین تولیدکننده این محصولات و مصرف‌کنندگان قرار بگیرید و با فروش محصولات سود خوبی را به دست آورید. دوست جوانی داشتم که تنها کاری که انجام می‌داد تبلیغ و بازاریابی دستگاه‌های کشت زعفران بود و از این طریق توانسته بود به درآمد برسد .

ساخت و تامین تجهیزات کاشت و فراوری زعفران

یکی از معضلات همیشگی و مهم زعفران کاران مسئله نیروی کار و بهره‌وری پایین در کار است. مدتی است که دستگاه‌های کاشت، برداشت، پاک کن و خشک زعفران در داخل ایران ساخته شده و به فروش می‌رسند. این دستگاه‌ها منجر به افزایش حداکثری بهره‌وری کاشت زعفران و کاهش پرتی زعفران بر سر مزرعه شده‌اند .

شما نیز می‌توانید با تولید و فروش دستگاه‌های کاشت زعفران وارد کسب و کار زعفران بشوید و اقدام به کسب درآمد بکنید .

خدمات پاک‌ کردن و خشک کردن زعفران

یکی از مشکلاتی که ممکن است کشاورزان زعفران‌کار را در فصل برداشت زعفران به دردسر بیندازد برداشت و فراوری زعفران است. شما می‌توانید به عنوان یک ایده ناب و جدید اقدام به ارائه خدمات در این حوزه بکنید. به طوریکه به شکل یک پیمان‌کار مسئولیت برداشت و فراوری کامل یک مزرعه را بر عهده بگیرید و در قبال آن هزینه‌ای دریافت کنید .

طبق پیش‌بینی‌ها بازار زعفران با نرخ بالایی در حال رشد است و در هر دو سمت بازار یعنی عرضه و تقاضا اتفاقات خوبی در حال رخ دادن هست و هر ساله افراد و ملت‌های بیشتری با زعفران و خواص آن آشنا می‌شوند. همچنین کشورهای تولید کده زعفران نیز به سرعت در حال رشد هستند.

اکنون فرصت خوبی در اختیار ما جوانان و شرکت‌های بزرگ زعفران ایرانی هست تا بتوانیم زعفران ایرانی را به جهانیان بشناسانیم. اما این فرصت اکنون و تنها در این لحظه در اخیتار ماست و شاید در آینده‌ای نزدیک دیگر اینطور نباشد.

مدیر مالی چه کاری انجام می دهد

در داخل یک شرکت، این مسئولیت ها به بخشهایی تقسیم می شوند که معمولاً به عنوان گروه کنترل کننده، خزانه داری و برنامه ریزی و تحلیل مالی شناخته می شوند.

یک مدیر ارشد مالی (CFO) دارای موقعیت استراتژیک در شرکت است. مشخصات مورد انتظار یک مدیر ارشد مالی از نظر شرایط و تجربه چگونه است؟ چه مهارت های فنی و توانایی های حرفه ای برای این شغل مورد نیاز است؟ وظایف کلیدی CFO در شرکت چیست؟ در اینجا به بررسی نقش مدیر ارشد مالی (CFO) پرداخته ایم.

مدیر ارشد مالی شرکت های بزرگ، در تماس مداوم با شرکای مختلف یک شرکت است و روابط بین آنها را هماهنگ می کند. وی بر بخشهای مختلف شرکت به طور دائم و مستمر نظارت دارد.

مدیران مالی باید خلاق باشند و بهترین شیوه ها را بشناسند.

شکی نیست که وظایف سنتی عملکرد مالی مانند دفاتر و اسناد، گزارش مالی و رعایت قوانین هنوز از اهمیت اساسی برخوردار است. این وظایف همچنان مأموریت مهمی هستند و کاملاً تحت مسئولیت تیم مالی و در نتیجه، مدیر ارشد مالی می باشد که تیم را رهبری می کند. اما در حالی که این موارد همچنان با یکدیگر مرتبط هستند، اکنون این وظایف توسط مدیران عامل بدیهی تلقی می شود. این بدان معنا نیست که آنها اهمیت کمتری دارند، فقط این است که آنها در حال حاضر به عنوان حداقل الزامات مالی مورد توجه قرار می گیرند.

با این حال، آنچه به طور قابل توجهی تغییر کرده است این است که مدیران ارشد مالی در حال حاضر و در آینده باید بتواند داده های مالی را گرفته و از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری و استراتژی عملیاتی استفاده کند. مدیران مالی باید مهارت های بسیار بیشتری نسبت به سابقه حسابداران فنی داشته باشند. مدیران مالی امروز علاوه بر نقش مالی، عملاً مدیران عامل نیز هستند. آنها شرکای تجاری مدیرعامل هستند که به راهنمایی و تأثیرگذاری در تصمیم گیری با استفاده از زمینه مالی به عنوان محرک اصلی چنین انتخاب هایی کمک می کنند.

دسترسی به داده های مالی به موقع و دقیق، یک عامل کلیدی برای تأمین بهره وری و پشتیبانی تصمیم است. گزارش دهی و تجزیه و تحلیل خودکار باعث می شود زمان بیشتری به پیش بینی و تجزیه و تحلیل پیش بینی اختصاص داده شود. استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای نقش مهمی را برای مدیران ارشد مالی ایفا خواهد کرد، اما اثربخشی آن به دقت، در دسترس بودن و سازگاری داده ها و زیرساخت های قوی و یکپارچه فناوری بستگی دارد. بسیاری از شرکت ها هنوز در تلاش برای ایجاد این پایه ها هستند. برای موفقیت، مدیران مالی باید قهرمان و مباشر و پیش رو در استفاده از فناوری دیجیتال باشند. مدیران ارشد مالی باید با فناوری جدید سازگار شده و در پیاده سازی نرم افزاری و راه حل های مبتنی بر سرویس های ابری پیشتاز باشند. یک اشتباه رایج که در پیاده سازی کامپیوتری در مقیاس بزرگ مشاهده می گردد این است که منابع مورد نیاز پروژه با مهارت های مناسب تامین نمی شود. اغلب، یک پروژه تلفیقی که از ادغام حسابداری و علوم کامپیوتری استفاده میگردد به عنوان فرصتی برای جایگزین کردن نقاط ضعف فعالیت های مالی در شرایط معکوس در نظر گرفته می شود بهترین و درخشان ترین تجربه های مالی باید در تیم های اجرای پروژه تلفیقی برای اطمینان از موفقیت قرار گیرد.

با توجه به تغییر نقش مدیران ارشد مالی، مهارت ها و شایستگی های کلیدی که یک مدیر ارشد مالی باید برای انجام وظیفه خود داشته باشد چیست؟ تمرکز مالی روزمره هنوز ضروری است اما متناسب با خواسته های رهبری تجاری در حال کاهش است. مهارتهای مالی اساسی هنوز در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما مهارتهای دیگری برای ارائه خدمات مورد انتظار مدیر ارشد مالی امروز و فردا ضروری است. خبرگان عرصه مالی معتقدند که مهارت های مورد نیاز یک مدیر ارشد مالی خوب که با نیاز ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید های روز مطابقت دارد بر چهار ستون زیر استوار است:

1. رهبری:

برای اینکه شریک تجاری موثری باشید، مدیر ارشد مالی امروز باید مهارت های رهبری و ارتباطی لازم را داشته باشد. آنها باید توصیه و مشورت کنند و همچنین با دلیل و استوارعمل کنند. اغلب از آنها خواسته می شود که برنامه های تحول در سراسر گروه را هدایت کنند و باید بتوانند اطلاعات دقیق را به پیام های واضح، مختصر و در دسترس ترجمه کنند. ناگفته نماند که ایجاد یک مسیر مطمئن از استعداد برتر برای اطمینان از افراد مناسب و مهارت های رهبری در عملکرد مالی نیز بسیار مهم است.

2. عملیات :

آنها باید از مدل کسب و کار و صنعت شرکت درک خوبی داشته باشند و بتوانند از این دانش برای ارائه دیدگاه مستقل و به چالش کشیدن تیم های تجاری و عملیاتی استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند که تصمیمات تجاری بر اساس معیارهای مالی محکم است. آنها باید داده های پیچیده را هدایت کنند و سناریوهای تجزیه و تحلیل و پیش بینی را ارائه دهند که عمل و تصمیم گیری را هدایت میکنند. همچنین باید فرصت هایی را برای رشد اصلی و بهبود سود، نه تنها از طریق روشهای سنتی کنترل هزینه، بلکه از طریق مثالهایی مانند تجزیه و تحلیل سودآوری خط تولید و منطقه ای و معیار سنجی در برابر همتایان صنعت شناسایی کند.

3. کنترل ها:

کنترل کردن ها در محیطی رو به رشد جهانی و بی ثبات با بارهای اضافی نظارتی، غالباً بر عهده مدیر ارشد مالی است تا از ارزیابی مناسب و کاهش ریسک و رعایت الزامات قانونی و سایر مقررات قانونی اطمینان حاصل کند. آنها باید ریسک را از نظر تجاری و همچنین از دیدگاه مالی درک کنند. بنابراین، آنها نیاز به مدیریت ریسک دارند زیرا کسب و کار استراتژی ها و ابتکارات خود را اجرا می کند و همچنین محیط کنترل داخلی قوی و فرایندهای گزارشگری مالی را حفظ می کند.

4. استراتژی:

حمایت از توسعه استراتژی و کمک به اجرای آن توسط مدیر ارشد مالی همچنین در اولویت بندی و اطمینان از بودجه استراتژی نقش دارد. مجموعه مهارت های مالی ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید برای ایجاد مدل سازی پیش بینی، تجزیه و تحلیل روند های اقتصاد کلان و ترکیب اطلاعات غیر مالی بسیار کاربرد دارد. این همچنین شامل ابلاغ استراتژی و پیشرفت در برابر آن به ذینفعان خارجی و سرمایه گذاران است.

شرح وظایف مدیر ارشد مالی

شرح وظایف مدیر ارشد مالی (CFO) باید شامل موارد زیر باشد:

ارائه رهبری، هدایت و مدیریت تیم مالی و حسابداری

ارائه توصیه های استراتژیک به مدیرعامل / رئیس جمهور و اعضای تیم مدیریت اجرایی

مدیریت فرایندهای پیش بینی مالی و بودجه و نظارت بر تهیه کلیه گزارش های مالی

مشاوره در ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید زمینه برنامه ریزی بلند مدت تجاری و مالی

ایجاد و توسعه روابط با مدیریت ارشد و شرکای خارجی و ذینفعان

بررسی کلیه روشهای مالی رسمی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات

شرایط و الزامات شغلی مدیر مالی

مدیر ارشد مالی چه کاری انجام می دهد؟

همانطور که در بالا توضیح دادیم، وظیفه مدیر مالی به سه دسته اصلی تقسیم می شود، که در زیر توضیح می دهیم :

1. گزارش دادن

گزارش دهی زمان زیادی از مدیر مالی را به خود اختصاص می دهد و این مسئولیت معمولاً در گروهی که وظایف کنترل کردن را دارند میباشد. این تیم متخصص همه گزارش های مالی تاریخی شرکت را که برای سهامداران، کارمندان، وام دهندگان، تحلیل گران، دولت ها و نهادهای نظارتی مورد نیاز است، تهیه می کند. این گروه وظیفه اطمینان از تهیه دقیق و به موقع همه گزارش ها را دارد.

2. نقدینگی

مدیر مالی باید اطمینان حاصل کند که شرکت قادر به انجام تعهدات مالی خود و مدیریت جریان نقدینگی به کارآمدترین روش است. این مسئولیت ها معمولاً توسط گروه خزانه داری که اغلب کوچکتر از تیم گزارشگر است، انجام می شود. این گروه وظیفه مدیریت موجودی نقدی و سرمایه در گردش شرکت را دارد، مانند حساب های پرداختی، حساب های دریافتی و موجودی کالا. آنها همچنین صدور هرگونه بدهی، مدیریت سرمایه گذاری ها و سایر تصمیمات مربوط به نقدینگی را انجام می دهند.

3. بازگشت سرمایه

سومین کاری که مدیر مالی مالی انجام می دهد کمک به شرکت برای کسب بالاترین بازده دارایی و بازده سرمایه (یا بازده حقوق صاحبان سهام) با تعدیل ریسک است. این همان جایی است که تیم برنامه ریزی و تحلیل مالی ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید برای کمک به مدیر مالی پیش بینی جریان نقدی، آینده کسب و کار و سپس مقایسه نتایج واقعی با آنچه در بودجه بود را انجام می دهد. تیم تیم برنامه ریزی و تحلیل مالی نقشی اساسی در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در تجارت بازی می کند.

اگر یک شرکت تیم توسعه داشته باشد، آنها نیز در ایجاد (یا تلاش برای ایجاد) بازده سرمایه گذاری مطلوب برای کسب و کار نقش زیادی دارند.

مدیر ارشد مالی علاوه بر وظایف خود چه وظایف دیگری بر عهده دارد

CFO چه کار دیگری انجام می دهد؟

مطمئناً موارد بالا همه آنچه مدیر امور مالی انجام می دهد نیست. گرچه موارد فوق در واقع برای CFO بسیار زیاد است، اما وظایف دیگری نیز وجود دارد که شامل رهبری، ارتباط با هیئت مدیره، مذاکره با تامین کنندگان و فروشندگان و حمایت از ماموریت، چشم انداز، ارزش ها و فرهنگ شرکت است.
گروه های دیگری که ممکن است به CFO گزارش دهند شامل زنجیره تأمین، خرید، فناوری اطلاعات (IT) و تقریباً هر بخش دیگری است که بستگی به سازمان و مهارت مهارت CFO دارد.

افرادی که این نقش را دارند در سرمایه گذاری های شرکت، ساختار سرمایه و نحوه مدیریت درآمد و هزینه های شرکت نقش قابل توجهی دارند. مدیر ارشد مالی ممکن است به مدیرعامل در پیش بینی، تجزیه و تحلیل هزینه و سود و اخذ بودجه برای ابتکارات مختلف کمک کند.

CFO همچنین با سایر مدیران ارشد کار می کند و در موفقیت کلی یک شرکت نقش یک مشارکت کننده حیاتی را دارا است، به ویژه در موارد بلند مدت. به عنوان مثال، هنگامی که بخش بازاریابی می خواهد کمپین جدیدی را راه اندازی کند، CFO ممکن است به اطمینان از امکان پذیر بودن این کمپین کمک کند یا در مورد بودجه موجود برای کمپین کمک کند.

علاوه بر تخصص لازم در امور مالی، حسابداری و مالیات، و توانایی استفاده از نرم افزارهای مدیریت فناوری اطلاعات، CFO یا مدیر ارشد مالی باید دارای مهارتهای رهبری و تصمیم گیری قوی باشد. توانایی او برای تفکر در آینده و مهارتهای مذاکره محکم نیز دارایی های مهمی هستند که باید در درون هر مدیر ارشد مالی وجود داشته باشند. با داشتن مهارت های بین فردی عالی و تسلط خوب به زبان انگلیسی تجاری، او می تواند به طور مؤثر با ذینفعان شرکت ارتباط برقرار کرده و تیمی را در جهت یک هدف مشترک مانند توسعه یک طرح تجاری ایجاد کند.

مدیریت امور مالی باید در سراسر کسب و کار شما تعبیه شود و به تمام امور مالی دسترسی داشته باشد و از تصمیمات در عملکردهای کلیدی مانند موارد تجاری، عملیات، تولید پشتیبانی کند. مؤثرترین تیم های مالی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند، تجزیه و تحلیل مالی و پشتیبانی ویژه ای را به مهمترین وظایف تجاری و مالی متصل کرده اند. این باعث می شود که گفتگو بین امور مالی و عملیات باز شود و جریان بهتر داده ها بین حوزه های کسب و کار تقویت شود. این کار باعث می شود عملکردها برای معیارهای مالی خود به صورت مسؤلانه تری پاسخگو باشند و همچنین به تیم مالی اجازه می دهد تا از طریق درک بهتر از کسب و کار، تفسیرهای دقیق تری ارائه دهند. یک مدل دیگر از نوع مدیریت مدیران ارشد مالی که بهترین بازخورد ها را میتوان از آن ها برداشت کرد داشتن این شعار است که "صندوق پستی نباش"، به این معنی که صرف تهیه اسناد و مدارک فوری از وضعیت مالی شرکت برای امور مالی کافی نیست. یک مدیر ارشد مالی باید تصویر کسب و کار را ترسیم کند و داده های مالی را به تفسیرها، روندها و اقدامات معنی دار تبدیل کند و بتواند راه تجاری یک شرکت را هموار کند.

چگونه می توانید یک مدیر ارشد مالی شوید؟

چگونه می توانید مدیر ارشد مالی (CFO) شوید؟

به طور کلی، موقعیت ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید CFO مختص متخصصان بسیار باتجربه است که سابقه کار در زمینه خود دارند. CFO ها عموماً دارای مؤسسات آموزشی پیشرفته ای هستند، مانند تعیین کارشناسی ارشد امور مالی یا تحلیلگران مالی مجاز (CFA). بسیاری از CFO ها دارای زمینه های حرفه ای در زمینه هایی مانند حسابداری، بانکداری سرمایه گذاری یا تجزیه و تحلیل مالی هستند. برای متخصصان مالی، CFO یکی از معتبرترین و پردرآمدترین موقعیت های موجود در یک شرکت است.

اکثر مدیران مالی تجربه کار و فعالیت در رشته هایی مانند برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی، کنترل و خزانه داری را دارند. این امر را می توان از طریق برنامه های آموزشی با یک شرکت قبل از ایفای نقش های فزاینده مدیران ارشد مالی در یک شرکت بزرگ یا کار کردن یا حتی کار آموزی در یک شرکت حسابداری قبل از رفتن به صنعت های بزرگ به دست آورد.

در پایان با توجه به وظایف گسترده و حیاتی مدیر ارشد برای سازمان ها و شرکت ها نحوه تعامل و همچنین به کارگیری افراد متخصص و با تجربه در حوزه خدمات مالی جهت پیشرفت و آینده سازمان بسیار لازم میباشد.

مدیر مالی و مدیریت مالی

مدیر مالی کسی است که مدیریت و تصمیم گیری در مورد مسائلی مالی را انجام می دهد . کاری که یک مدیر مالی انجام می دهد مدیریت مالی است. مدیریت مالی یعنی مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه به طوری که ثروت سهامداران بیشتر شود. مدیریت مالی از طرفی مدیریت بر منابعی است که شرکت به کار گرفته است و این منابع ار روش های متفاوتی به دست می آید مانند وجوهی که سهامداران به صورت سرمایه به شرکت می آورند یا وام و بدهی هایی که شرکت در اختیار خود دارد. از طرف دیگر مدیریت بر مصارف است که از محل این منابع مالی فراهم شده است یعنی اقلام سمت چپ ترازنامه است. مصارف سمت راست ترازنامه هم دارایی های جاری و ثابت و سرمایه گذاری و. است.

هدف مدیریت مالی چیست؟ همانطور که گفتیم هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران و کسب سود است. ثروت سهامداران توسط دو عامل تحت تاثیر قرار می گیرند : این دو عامل بازده و ریسک است. به این ترتیب که هرچه بازده افزایش پیدا کند ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا می کند و همچنین هرچه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران بیشتر می شود. به عبارتی همه تصمیمات مالی تحت تاثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرند.

شرکت های سهامی برای ادامه کسب و کار خود نیازمند انواع متنوعی ار دارایی های واقعی هستند بسیاری از این دارایی ها چون کارخانه و ماشین آلات در زمره دارایی های مشهود جای می گیرند. سایر دارایی ها مانند دانش تخصصی و حق الامتیازها نامشهود هستند. دقت کنید که باید برای همه این ها وجه پرداخت شود. شرکت ها برای تامین این وجوه به فروش ادعاهایی نسب به این داریی ها و جریانات نقدی عائده آنها در آینده اقدام میکنند. این ادعاها دارایی های مالی خوانده می شوند. برای مثال وقتی یک شرکت از مجموعه وام میگیرد بانک از ایشان تعهد کتبی برای بازپرداخت اصل و سود یا بهره وام دریافت می کند. در این حالت بانک وجوه نقد خود را با یک دارایی مالی معامله کرده است.

دارایی مالی فقط شامل وام بانکی نیست بلکه انواع سهام، اوراق قرضه و. هم می باشد. حالا مدیر مالی باید به دو سوال مهم پاسخ دهد: در چه دارایی ها واقعی سرمایه گذاری کند و چگونه منابع مورد نیاز برای تامین مالی این داریی ها را فراهم کند؟ همه این موارد نیاز به یک مدیر مالی دارد که امور مالی را مدیریت کند.

فروش 1/2 میلیارد دلار در بازار آزاد با کارت‌های ملی اجاره‌ای

نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

فروش 1/2 میلیارد دلار در بازار آزاد با کارت‌های ملی اجاره‌ای

نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

نشستی که در جریان آن دورنمایی از فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در مواجهه با افرادی که قصد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را دارند ارایه شد و از مدیران تشکل‌های اقتصادی خواسته شد که دامنه‌های نظارتی دقیق‌تری را برای رصد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی اعضا داشته

دادستان تهران در این نشست از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.

جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران گفت: مفسدان اقتصادی از مدارک هویتی و تجاری افراد سوءاستفاده کرده و آنها را به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه قرار داده‌اند.

سوءاستفاده متهمان از مدارک هویتی

دادستان تهران با تشریح نحوه سوءاستفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فساد‌های کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوءاستفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

او به سوءاستفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

سوءاستفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای

او سومین مصداق را سوءاستفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارز‌های دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آنها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوءاستفاده می‌کنند پر رنگ است.

وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه ریسکو سود حاصل از خرید اختیارات خرید بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کار‌ها را انجام و کالا‌ها را ترخیص و تحویل دهد؛ که در واقع ظاهر اقدامات صحیح، اما باطن آن مجرمانه است.

شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسائل و مشکلات اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد.

او اعلام کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند در سال ۱۳۹۰ کارگروه جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» (۱۶/۱۱/۱۳۹۰) ایجاد شد و دو نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و همچنین کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خلأ‌های قانونی از وظایف این کمیته است.

شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های منبعث از آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود.

در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.

اعطای چهارصد میلیون دلار به فردی کم سواد

در نهایت دولت‌آبادی در جمع‌بندی اظهاراتش از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد؛ لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است؛ بنابراین به جای سلب مسوولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.