تعیین اهداف و سرمایه گذاری


منوی اصلی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۸۸/۱ وزارت تعاون و به استناد تبصره ( ۱) بند « و» ماده ( ۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را تصویب کرده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید، صندوق از نظر مالی خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و ماموریت خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار خواهد شد .

ماده ۲ ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل می‌گردد.

ماده ۳ ـ حوزه علمیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره‌ـ صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده ۴ ـ سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق که به دوازده میلیون سهم یکصدهزار ریالی منقسم گردیده است تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت

ماده ۵ ـ هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:

الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (18) ، (19) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاون" نامیده می شوند.

ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاون .

پ ـ جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت ـ ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و خریداران.

ث ـ جلب همکاری بانک ها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه های صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون .

ج ـ همکاری و مشارکت با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ ـ به کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تاسیس آن­ها با رعایت ماده (17) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و مواد (10) و (11) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن­ها.

تبصره 1ـ پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهدبود که تعیین اهداف و سرمایه گذاری به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره 2 صندوق می تواند در هر سال مالی حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاون به بنگاه­ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص می دهد.چگونگی عملکرد این موضوع در گزارش سالیانه مجمع عمومی تصریح شود.

ماده ۶ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ دریافت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری، کمک‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.

۲ ـ سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۳ ـ درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و کارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.

۴ ـ سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۵ ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت‌شده.

۶ ـ دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.

۷ ـ سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده ۷ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.

۳ ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۴ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه‌صندوق به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که ‌از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود.

۶ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده ( ۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۷ ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.

۹ ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ صندوق توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یادشده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره ـ هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیئت­مدیره موکول به تصویب هیئت­مدیره خواهندبود.

ماده ۱۱ ـ جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

۲ ـ تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

۳- تدوین آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

۴ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۵ ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۶ ـ ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

۷ ـ ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

۸ ـ اجرای مفاد تبصره ماده ( ۳) این اساسنامه.

۹ ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.

۱۰ ـ افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک­ها در ارتباط با انجام فعالیت­های صندوق.

۱۱ ـ خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

۱۲ ـ افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن­ها با رعایت مقررات مربوط.

۱۳ ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۴ ـ بررسی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین‌ها.

۱۵ ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره می‌باشد.

تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۳ ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده ۱۴ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱ ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

۳ ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

۴ ـ انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۵ ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.

۶ ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۷ ـ ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

۸ ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۹ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۱۰ ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

۱۱ ـ سـایر وظایف و اخـتیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

تبصره ۱‌ ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی معتبر خواهدبود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

تبصره ۲ ـ استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده ( ۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهدگرفت.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی سلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده ۱۶ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده ۱۸ ـ ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد.

ماده ۱۹ ـ نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره ( ۱) تعیین اهداف و سرمایه گذاری بند «و» ماده ( ۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهدبود.

ماده 20 مواردی که در این اساسنامه پیش بینی ن شده است حسب مورد تابع ق ا نون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمت از قانون­تجارت ( مواردی که به تشخیص فقهای شورای­نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده ۲1 ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ ت ۱۰۸۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/37251 به تأیید شورای­ نگهبان رسیده است.

اصلاحات به موجب نامه شماره 95/102/2219 مورخ1395/6/17 به تائید شورای­ نگهبان رسیده است.

مدیریت سرمایه چیست؟ ارتباط مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه را به روش‌های مختلفی می‌توان معنی کرد، سرمایه‌گذاری‌های شخصی، سرمایه‌گذاری‌های درون سازمانی یا برون‌سازمانی، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و… روش‌های مختلفی برای حفظ ارزش پول و سودآوری هستند که همگی به مدیریت نیاز دارند.

رابرت کیوساکی در کتاب مشهور «پدر پولدار و پدر بی‌پول» چهار ربع نقدینگی کارمندی، کسب و کار کوچک، کارآفرین و سرمایه‌گذار را معرفی می‌کند و در تعریف سرمایه‌گذار می‌گوید این افراد کسانی هستند که پولشان برایشان کار می‌کند. درست است که هر شخصی در یکی از این چهار ربع نقدینگی قرار دارد، اما به نظر من همه افراد فارغ از اینکه در کدام ربع هستند، باید شمّ سرمایه‌گذاری و مدیریت آن را داشته باشند.

در این مقاله ابعاد مختلف مدیریت سرمایه را بررسی می‌کنیم و شما بعد از خواندن آن متوجه خواهید شد که هر نوع سرمایه‌ای را باید چگونه مدیریت کنید.

مدیریت سرمایه چیست؟

به طور کلی مدیریت سرمایه علمی است که افراد به کمک آن یاد می‌گیرند استراتژی مناسبی برای مدیریت دارایی‌هایشان بچینند. پایه این استراتژی‌ها بر مبنای ضرب‌المثل‌های «مالت را سفت بچسب، همسایه‌ات را دزد نکن» و «پول پول می‌آورد» بنا می‌شود؛ یعنی مدیران سرمایه باید در وهله اول ارزش سرمایه‌هایشان را حفظ کنند و بعد از آن به دنبال سودآوری باشند.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیران کسب و کارها به مدیریت پول موجود در کسب و کارشان هم نیاز دارند و باید قواعد و قوانینی را در این زمینه بدانند. پول هم می‌تواند مانند الکل باشد که فرّار است، به مرور زمان می‌پرد و کم‌تر می‌شود و هم می‌تواند مثل یک بهمن باشد و با گذشت زمان بزرگ و بزرگ‌تر شود. اینکه شما سرمایه خود را به الکل تبدیل می‌کنید یا بهمن، کاملا به نحوه مدیریتتان بستگی دارد. در رابطه با تعریف مدیریت اینجا بیشتر بخوانید.

مدیریت سرمایه در شرایط کنونی کشور ما اهمیت بسیاری دارد، زیرا مرز میان کسب و کارهای سودآور و بیزینس‌های شکست خورده را مشخص تعیین اهداف و سرمایه گذاری ‌می‌کند. مدیران کسب و کارها باید بتوانند جریان مالی شرکتشان را به صورت کامل کنترل کنند، یعنی اطلاعات دقیقی از بودجه‌بندی، هزینه‌ها و سرمایه موجود در سازمانشان داشته باشند و برای رسیدن به اهداف مالی مشخصی که تعیین کرده‌اند، برنامه‌ریزی کنند.

دوره جامع آموزش مدیریت کاربردی

نحوه مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نام یک کتاب مشهور از بنت ای مکدوول است. هر معامله‌گر در بازار سرمایه یک سبک معاملاتی منحصر به فرد دارد که خودش آن را طراحی می‌کند. سبک معاملاتی هر فرد به شخصیت، میزان سرمایه، اهداف مالی و زمان تعیین شده برای رسیدن به اهداف بستگی دارد. به همین دلیل حتی اگر در دوره‌های آموزشی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی هم شرکت کرده باشید، کلیات تعیین اهداف و سرمایه گذاری طراحی سبک معاملاتی را یاد می‌گیرید و سپس باید با توجه به این فاکتورها، سبک منحصر به خودتان را ایجاد کنید.

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت صحیح پول در بازارهای مالی وجود دارد، اما یک استراتژی‌ کلی تقسیم دارایی‌ها در دو نوع سبد است:

 • سبد اول سبد امنیت است که در آن دارایی‌هایی را می‌خرید که سود کم اما تضمین‌ شده‌ای دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت جزو این دسته هستند.
 • سبد دوم رشد نام دارد. در این سبد دارایی‌هایی خریداری می‌شود که ریسک بالاتری دارند، اما در صورت رشد سود خوبی نصیب معامله‌گر می‌کنند.

افراد با توجه به سبک معاملاتی که در نظر گرفته‌اند، دارایی‌هایشان را بین دو سبد بالا تقسیم می‌کنند؛ افرادی که ریسک‌پذیرتر هستند از سبد رشد بیشتر استفاده می‌کنند و افراد محتاط به سراغ سبد امنیت می‌روند. در رابطه با مدیریت مالی در مقاله دیگر دکامی بیشتر بخوانید.

بهتر است بخشی از پول خود را نیز به سرمایه‌گذاری‌های شخصی برای رسیدن به رویاهایتان اختصاص دهید. ممکن است برای رسیدن به این رویاها نیاز باشد روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید و آموزش ببینید یا پولتان را ذخیره کنید و به مرور زمان بودجه مورد نیاز برای رسیدن به آن را به دست آورید.

راهنمای جامع نوشتن برنامه فروش

طراحی برنامه فروش، یک عملکرد کلیدی در فرآیند مدیریت فروش است. برای افزایش فروش یک کسب و کار اصول و تکنیک های برنامه ریزی فروش باید مورد توجه قرار بگیرند که در ادامه مطلب، به تفصیل شرح داده شده است بهمراه دانلود نمونه فایل برنامه فروش که بصورت pdf قرار داده شده است.

برنامه ریزی فروش چیست؟

فرایند برنامه ریزی فروش روشی مؤثر است که شامل پیش بینی فروش، مدیریت درخواست، تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای مکتوب یک برنامه ریزی افزایش فروش است. برنامه ریزی فروش و بازاریابی، فرایند سازماندهی فعالیت هایی هستند که برای دستیابی به اهداف کسب و کار الزامی است. برنامه فروش شامل یک سند استراتژیک است که اهداف کسب و کار و منابع مختلف را شناسایی و تعیین می کند.

اهمیت برنامه ریزی فروش

 • مجموعه ای از اهداف فروش را برای کسب و کار خود تعریف کنید.
 • استراتژی های فروشی را انتخاب کنید که متناسب با بازار هدف شما باشد.
 • تاکتیک های فروش را برای تیم فروش خود مشخص کنید.
 • تیم فروش خود را فعال و پر انگیزه کرده و بر روی فعالیت های تیم متمرکز باشید.
 • مراحل دستیابی به اهداف تیم فروش را تعیین و بودجه لازم را مشخص کنید.
 • اهداف فروش خود را به طور دوره ای مرور کنید و رویکردهای خود را برای فروش بهبود ببخشید.

چرا داشتن برنامه فروش به افزایش فروش منجر ‌می‌شود؟

با داشتن برنامه فروش، شما و مشتریان و در حالت کلی تما‌می‌ افرادی که به نوعی در فرایند خرید مشارکت دارند از انجام درست و به موقع فرایند معامله اطمینان پیدا خواهند کرد. همچنین هرچه کاری بزرگ‌تر باشد احتمال اشتباه انجام دادن آن نیز بیشتر ‌می‌شود. با کمک برنامه فروش فرایند فروش به اجزای کوچک‌تر و قابل کنترل‌تری تبدیل ‌می‌شود. در نتیجه امکان رخداد خطا در آن نیز به حداقل خواهد رسید و فرایند فروش به بهترین شکل مدیریت خواهد شد.

برخی مواقع معرفی کالا‌های جدید و یا فروش کالا‌های همیشگی یک مجموعه برای برخی از افراد به چالشی بزرگ تبدیل ‌می‌شود. تا این حد که گروهی از افراد ترجیح ‌می‌دهند که چنین اقدام بزرگی را انجام ندهند. اما با داشتن برنامه فروش ابزاری جهت مدیریت این شرایط در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت.

برنامه فروش به منزله چشم اندازی از سرمایه گذاری به شمار ‌می‌رود. با داشتن این چشم انداز افراد تمایل بیشتری برای حرکت رو به جلو دارند و از انفعال دست بر‌می‌دارند. فروشندگان ‌می‌توانند با کمک برنامه فروش محصول خود را به بهترین شکل عرضه کنند و فعالیت فروش را سرعت ببخشند. این کار به افزایش فروش مجموعه منجر خواهد شد.

از طرف دیگر، با داشتن برنامه‌ فروش نقاط ضعف موجود در فرایند فروش به خوبی شناسایی خواهند شد. با شناسایی نقطه ضعف‌ها ‌می‌توان جهت برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد. این سیکل که به صورت تکرار شونده انجام ‌می‌شود باعث بهبود مستمر برنامه فروش ‌می‌شود. در نتیجه با داشتن برنامه فروش بهبود یافته ‌می‌توان از افزایش فروش لذت برد.

نکته قابل توجه در این مورد اهداف و چشم انداز‌هایی است که هر مجموعه برای خود در نظر گرفته است. لازم است تا در کنار بهبود ویژگی‌های کالا، افزایش ارزش و کاربری برنامه فروش مجموعه را نیز در نظر گرفت. لازم است تا ضعف‌های برنامه فروش شناخته شود و با افراد کارشناس در خصوص برطرف کردن آن‌ها مشورت شود.

در چه زمانی لازم است تا به طراحی برنامه فروش پرداخته شود؟

هر زمانی که مجموعه شما به تعریف فرایند فروش ‌می‌پردازد لازم است تا برنامه فروش متناسب با آن را نیز طراحی کند. این برنامه باید شامل تما‌می‌ اقلا‌می‌ باشد که برای فروش در نظر گرفته‌اید و از طرف دیگر، دامنه فعالیت‌های لازم جهت فروش را نیز بیان کند. برای طراحی برنامه فروش طرح سوال آیا قبلا مشتریان من این محصول را خریداری کرده‌اند به شما کمک زیادی خواهد کرد.

این سوال به شما بسیار کمک خواهد کرد. در صورتی که جواب آن خیر باشد لازم است تا برنامه فروش ما نحوه‌ خرید را بیان کند. برنامه فروش باید شامل نحوه انجام دادن خرید باشد. از طرف دیگر، لازم است تا مشتریان را متقاعد کنید که محصول شما بهترین گزینه جهت پاسخگویی به نیاز آن‌ها است. معرفی چندین پروژه مشابه به مشتریان معمولا به افزایش فروش مجموعه منجر خواهد شد.

در حالتی که مشتری شما از قبل با مجموعه شما آشنا باشد دیگر نیازی به طراحی برنامه فروش به صورت مفصل نیست. در این حالت مشتریان شما را ‌می‌شناسند و ‌می‌دانند که جهت خرید لازم است با چه افرادی مشارکت کنند. از طرف دیگر، آن‌ها با روند معامله نیز آشنا هستند. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مشتریان شما به تخصصتان نیاز دارند و این همان نکته مهمی است که لازم است در طراحی برنامه فروش در نظر گرفته شود.

در مواقعی که در چرخه فروش به مشکل خوردید ‌می‌توانید نتیجه بگیرید که لازم است برنامه فروش شما بهبود پیدا کند. در برخی از موارد شما با مشتریانی صحبت ‌می‌کنید که به محصول شما نیاز دارند اما به دلایلی از خرید محصول اجتناب ‌می‌کنند و یا فرایند خرید را طولانی و زمانبر ‌می‌کنند. در اینجا لازم است تا به برنامه فروش نگاه دوباره انداخت و نقاط ضعف موجود در آن را برطرف کرد. به این ترتیب از اتلاف وقت جلوگیری ‌می‌شود.

مراحل برنامه ریزی فروش

فرایند برنامه ریزی فروش شامل 10 مرحله اصلی است، که به شرح زیر می باشد:

۱. مشخص کردن هدف و چشم انداز کسب و کار

برنامه ریزی تیم فروش خود را با در نظر داشتن اهداف و چشم انداز کسب و کار خود شروع کنید. تاریخچه مختصری از کسب و کار خود بنویسید، با در نظر گرفتن این هدف کلی، در مراحل بعدی و طراحی جزئیات برنامه فروش از مسیر منحرف نخواهید شد.

۲. تیم فروش خود را تعیین کنید

ساختار تیم فروش خود را مشخص کنید و سپس توضیح دهید که چه کسانی در تیم فروش شما حضور دارند و نقش آنها چیست. شاید شما مسئولیت مدیریت 5 کارشناس فروش را بر عهده دارید یا با متخصصان فروش حرفه ای همکاری می کنید.

اگر قصد ایجاد تغییر و افزودن تعداد کارمندان، ارتقاء شغلی و یا زمان بندی شروع فعالیت آن ها را دارید، همه این موارد را در برنامه فروش درج کنید.

۳. آشنایی با بازار هدف کسب و کارتان

صرف نظر از اینکه اولین یا پانزدهمین تدوین برنامه فروش را برای کسب و کار خود انجام می دهید، شما باید با اطلاعات دموگرافیک بازار هدف خود آشنایی داشته باشید. بهترین مشتری های شما چگونه هستند؟ آیا همه آنها یک کسب و کار یکسان دارند؟ اندازه سازمان آن ها مشابه است؟ مشکلات و چالش های یکسانی دارند؟

در نظر داشته باشید که ممکن است محصولات و خدمات مختلف خریداران مختلفی داشته باشد.

این بخش از برنامه فروش شما می تواند با گذشت زمان به طرز چشمگیری با تحولات در راه حل و استراتژی های کسب و کار شما و یافتن بازار مناسب تغییر کند. در مراحل ابتدایی کسب و کار، هنگامی که محصول شما جدید و همچنین قیمت های محصولات و خدمات پایین تر بود، فروش موفقی را به استارتاپ ها داشته اید. اکنون که محصول و خدمات از ثبات بیشتری برخوردار هستند و قیمتشان نیز بالاتر است، احتمالا بازارهای میانی برای کسب و کار شما مناسبتر می باشند. به همین دلیل مهم است که به طور مداوم بازار هدف خود را مرور و به روز کنید.

۴. توصیف ابزار، نرم افزارها و منابع

همچنین باید توصیفی از منابع خود داشته باشید. قصد استفاده از کدام نرم افزار را دارید؟ آیا بودجه ای برای ایجاد کمپین های فروش و بازاریابی در نظر گرفته اید؟ آیا برنامه ای برای استفاده از نرم افزار سی آر ام دارید؟

در این مرحله از طراحی برنامه ریزی فروش محصول، مشخص می کنید که کارشناسان فروش شما از چه ابزارهایی می توانند برای موفقیت در فعالیت های خود استفاده کنند. (به عنوان مثال، آموزش، مستند سازی، ابزارهای فعال سازی فروش و غیره).

۵. موقعیت یابی کسب و کار و شناسایی رقبا

یکی از مراحل مهم و اساسی در طراحی برنامه فروش، شناسایی رقیبان می باشد. مقایسه ای از محصولات خود با محصولات شرکت رقیب را فراهم کنید و نقاط قوت آن ها را مشخص کنید و برعکس. همچنین مشخص کنید قیمت گذاری خدمات و محصولات آن ها در مقابل محصولات شما چگونه است.

همچنین باید در مورد ترند های بازار آشنایی کامل داشته باشید. اگر یک کسب و کار SaaS، هستید، باید توجه داشته باشید که محبوبیت نرم افزارهای تخصصی افزایش می یابد. اگر خدمات تبلیغاتی ارائه می دهید در نظر داشته باشید که تبلیغات برنامه نویسی موبایل فعالیتی رو به رشد است. سعی کنید پیش بینی کنید که چگونه این تغییرات بر کسب و کار شما تأثیر می گذارند.

هدف‌گذاری در زندگی تحصیلی و شغلی نوجوانان

دوران نوجوانی برای دختران و پسران جوان، دوران بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این دوران افراد خواسته یا ناخواسته مهارت‌های اجتماعی خود را تقویت کرده، نگران عملکرد تحصیلی خود بوده و چندین شغل را برای آینده‌ی خود در نظر می‌گیرند. به همین دلیل این دوران را دوران طلایی برای یادگیری مهارت هدف گذاری می‌دانند. والدین، مربیان و مشاورانی که از نزدیک با نوجوانان در تعامل هستند، می‌توانند در تعیین اهداف به آن‌ها کمک کنند تا در این زمینه موفق شوند. در واقع وقتی نوجوانان اهداف واقع بینانه‌ای تعیین می‌کنند و برای آن‌ها تلاش می‌کنند، یاد می‌گیرند که می‌تواند کارهای بزرگی را انجام دهند. ما نیز به دلیل اهمیت مهارت هدف گذاری، این مطلب را به موضوع هدف گذاری برای دانش آموزان اختصاص داده‌ایم.

انواع هدف گذاری و برنامه ریزی

هدف گذاری برای نوجوانان شامل دو دسته‌ی اهداف کوتاه مدت واهداف بلند مدت می‌شود. اهداف کوتاه مدت اهدافی هستند که در مسیر رسیدن به اهداف بلند مدت قرار دارند و برای دست‌یابی به آن‌ها نیازی به گذشت سال‌ها نیست؛ در عین حال بیشتر اوقات دستیابی به اهداف بلند مدت مستلزم تعیین هدف‌های کوتاه مدت است. تعیین اهداف بلند مدت برای نوجوانان دشوار است زیرا آینده نامعلوم است و بسیاری از آن‌ها طی چند سال، نظر خود را تغییر می‌دهند. با این حال، یک نوجوان می‌تواند با کسب مهارت هدف گذاری، یک برنامه پنج تا ده ساله ایجاد کند که شامل خواسته‌ها و انتظارات خاصش از زندگی باشد. اهداف بلند مدت باید عملی و واقع‌بینانه باشند. در ادامه ما چند مورد از مهم‌ترین هدف گذاری‌ها را شرح داده‌ایم.

اهداف تحصیلی

معمولاً نوجوانان برای بهبود نمرات تحصیلی خود اهدافی را تعیین می‌کنند. خوب است بدانید که یکی از تفاوت‌های اصلی بین هدف و مقصد این است که اهداف گسترده‌تر، دقیق‌تر و قابل اندازه‌گیری هستند. به عنوان مثال شما می‌خواهید نمره ریاضی خود را بهبود ببخشید. مقصد شما این است که نمره 15 خود را به 19 برسانید؛ اما هدف‌تان این است که یک معلم خصوصی خوب پیدا کنید و زمان مطالعه‌ی ریاضی را 30 دقیقه در روز افزایش دهید.

اهداف اجتماعی و عاطفی

نوجوانان برای ایجاد روابط سالم با دیگران به مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیاز دارند. هوش هیجانی که خودآگاهی و مهارت‌های ارتباطی را شامل می‌شود، برای نوجوانانی که به دنبال تشکیل روابط باکیفیت و عمیق هستند، ضروری است. یک هدف اجتماعی و عاطفی مناسب برای شما می‌تواند یادگیری مدیریت خشم به منظور داشتن روابط بهتر با دیگران باشد.

اهداف حرفه‌ای

در دوران دبیرستان، نوجوانان اغلب مهارت هدف گذاری برای شغل خود در آینده را یاد می‌گیرند. برخی از نوجوانان به دنبال شغل پاره وقت می‌گردند تا پول بیشتری برای خرید اقلام مورد علاقه‌ی خود به دست بیاورند. این کار باعث می‌شود که آن‌ها در نوجوانی آموزش‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک نیروی کار مفید ببینند. اهداف شغلی برای شما می‌تواند یافتن فرصت‌های کارآموزی تابستانی، فرصت‌های شغلی در زمینه‌ی شغلی مورد نظرتان و یافتن یک مربی برای کمک به شما به منظور کسب دانش شغلی عملی را شامل شود. یک هدف عملی برای این اهداف، صحبت با مشاوران راهنما حداقل دو بار در ماه برای به دست آوردن اطلاعات شغلی و پیدا کردن مربی مناسب است.

اهداف فوق برنامه

تعیین هدف برای انجام سرگرمی‌ها و فعالیت‌های بدنی تلاش ارزشمندی است؛ زیرا نوجوانان نسبت به تصویر بدن خود آگاه‌تر می‌شوند و تمایل پیدا می‌کنند درباره‌ی خود و علایق شخصی‌شان بیشتر بیاموزند. اهداف فوق برنامه می‌تواند شامل بیرون رفتن با تیم ورزشی خود یا یک گشت‌وگذار با گروه دوستان المپیادی‌تان باشد. همچنین دو بار تمرین در هفته برای یک ورزش خاص و یا شرکت در یک کمپ تابستانی برای تقویت مهارت‌ها نیز جزو اهداف فوق برنامه محسوب می‌شود.

اهداف مالی

شما می‌توانید اهداف بلند مدت مالی برای خود تعیین کنید تا برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های مالی در آینده، آماده شوید. برای مثال می‌توانید یک حساب پس انداز ایجاد کنید و یا در یک برنامه‌ی پس‌اندازی سرمایه گذاری کنید. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به رضایت والدین دارند؛ بنابراین بهتر است تا زمانی که نوجوان بالغ شود، حساب‌ها با والدین مشترک باشد. والدین می‌توانند به نوجوان خود کمک کنند تا برای بودجه‌ای که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، بهترین تصمیم را بگیرد. والدین بیشترین تأثیر را بر نوجوانان در مورد پول دارند، بنابراین کمک به نوجوانان برای تعیین اهداف مالی باید یک اولویت باشد.

اصول هدف گذاری اسمارت (Smart)

 • مشخص (S: Specific): برای این‌که یک هدف مؤثر باشد، باید مشخص باشد.
 • قابل اندازه‌گیری (M: Measurable): باید بتوانید پیشرفت خود را ردیابی کنید و کمیت اهداف خود را مشخص کنید.
 • قابل دستیابی (A: Achievable): اهداف باید واقع‌بینانه باشند و انجام آن‌ها به طور منطقی امکان‌پذیر باشد.
 • مرتبط (R: Relevant): اهداف باید با امکاناتی که دارید، هم‌خوانی داشته باشند. (کسی که مشکل قلبی دارد نمی‌تواند خلبان شود.)
 • محدود به زمان (T: Time-bound): اگر می‌خواهید میزان موفقیت خود را بسنجدی، لازم است که زمان رسیدن به هدف خود را مشخص کنید.

اهمیت کسب مهارت هدف گذاری

دوران نوجوانی زمان ایده‌آلی برای انسان است تا اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را برای آینده خود ایجاد کند. یک نوجوان ممکن است اهدافی مانند خوردن وعده‌های غذایی مغذی، چند بار ورزش در هفته، درگیر شدن در بازی‌های رایانه‌ای که ذهن او را به چالش می‌کشد و خواب کافی برای خود تعیین کند. خوب است بدانید که اهداف کوتاه مدت به محض این‌که تبدیل به عادت شوند، اغلب به اهداف بلند مدت تبدیل می‌شوند. همین امر سبب شده است تا والدین به همراه نوجوانان خود به دنبال یادگیری مهارت هدف گذاری باشند تا بتوانند آینده‌ای درخشان را رقم بزنند.

تعیین اهداف و سرمایه گذاری

اهداف راهبردی شرکت بیمه اتکائی امین:
اهداف راهبردی شرکت برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جایگاه شرکت در بازارهای بیمه داخلی و خارجی تعیین شده است که عبارتند از:

1- تلاش در جهت حفاظت از سرمایه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با اتخاذ تدابیر مناسب
2- حمایت و پشتیبانی از صنعت بیمه و کمک به توسعه اقتصادی کشور
3- تلاش و مشارکت در افزایش پرتفوی و بهینه کردن میزان نگهداری در بازار داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور
4- برقراری ارتباط مفید و موثر و سودآور در بازارهای بین‌المللی بیمه‌های اتکائی
5- سرمایه گذاری با توجه به آئین نامه های مصوب با هدف سودآوری و کمک به اقتصاد کشور تعیین اهداف و سرمایه گذاری
6- برقراری ارتباط مناسب با شرکت‌های بیمه سهامدار و سایر شرکت‌های بیمه داخلی
7- تلاش برای استفاده از نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی به سایر شرکتها

اهداف کمی در برنامه های آینده:

1- افزایش میزان قبولی اتکائی قراردادی و اختیاری داخلی
2- ایجاد مقدمات ورود به بازارهای خارجی و پذیرش ریسک‌های قراردادی و اختیاری
3- افزایش سرمایه که منجر به توسعه ظرفیت قبولی شرکت در پذیرش ریسک با اخذ مناسب ترین پوشش اتکائی
4- حفظ و گسترش ارتباط و همکاری مناسب با بیمه‌گران معتبر خارجی
5- تشکیل شورای سرمایه‌گذاری به جهت استفاده بهینه از منابع شرکت
6- تغییر نوع قرارداد واگذاری شرکت از مشارکت به مازاد خسارت به منظور افزایش سهم نگهداری
7- پیش بینی افزایش سود فنی و مالی شرکت
8- برقراری ارتباط مستحکم با بازار بیمه خارجی
9- تاسیس دفتر یا شعبه در خارج از کشور و یا خرید سهام یک شرکت بیمه اتکائی خارجی
10- افزایش سهم واگذاری اتکایی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های متبوع
11- تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری جهت مدیریت سرمایه‌گذاری به منظور کسب سود بیشتر
12- تغییر دفتر اصلی شرکت از جزیره کیش به تهران

اهداف کیفی در برنامه های آینده:

1- ارتقاء در بخش انفورماتیک و فناوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار های متناسب با فعالیت‌های مالی و فنی شرکت
2- گسترش همکاری با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه داخلی در زمینه های فنی تخصصی و آموزشی
3- تغییر چارت سازمانی به منظور تخصص گرائی بیشتر در عملیات فنی و مالی شرکت
4- اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی خارجی و استفاده از دوره های آموزشی داخلی به منظور ارتقاء دانش و بهره گیری از دانش حرفه ای روزصنعت بیمه در دنیا
5- برگزاری سمینارهای تخصصی اتکائی به منظور بازاریابی از شرکت‌های بازار هدف و بوجود آوردن زمینه همکاری های بیشتر با دیگر شرکت‌های بیمه مستقیم داخلی و خارجی
6- تلاش برای کسب رتبه (Rate) بین‌المللی
7- حضور در سمینارها و کنفرانسهای بین‌المللی در جهت شناخت هر چه بیشتر بازار بیمه اتکایی و معرفی شرکت

چشم انداز:

رسیدن به جایگاه یک بیمه اتکایی توانمند، حرفه‌ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه‌ای و شناخته شده در بازار بین‌المللیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.