خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟


مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت

برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم وببینیم به طور کلی، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.

الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛ یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).

الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛ یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).

شخص حقیقی و حقوقی در معاملات ملکی

سند ملک مشاع به چه معناست و چه ویژگی هایی دارد؟

پیش از قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هایی شود.

ما نیز تلاش بر این داریم تا شما را با مسائل حقوقی ملکی آشنا کنیم

بررسی طرف قرارداد

پیش از قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هایی شود.

برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است

و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

بدیهی است اگر طرف قرارداد ما یک شرکت معتبر و بزرگ دولتی یا خصوصی باشد

پاره ای از احتیاط هایی که خواهیم گفت شاید لازم نباشد.

با این همه در مورد شرکت های خصوصی معتبر به هر تقدیر باید وضعیت مالی آنها

پیش از عقدقرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

به ویژه وقتی که مبلغ قرارداد زیاد و رقم پیش پرداخت بالا باشد.

بررسی های مشترک درباره اشخاص حقیقی و حقوقی

خواه طرف شخص حقیقی باشد و خواه حقوقی پیش از عقد قرارداد باید بررسی و روشن کرد.

که آیا طرفی که قصد انجام امری را بر عهده گیرد توانایی آن را از جهت تجهیزات و مواد اولیه و وضعیت مالی دارد یا خیر؟

بررسی های مختص اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی بررسی های ذیل باید انجام گیرد:

بررسی هویت سهامداران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل

باید توجه داشت که بررسی هویت سهامداران در شرکت های سهامی خاص و عام،

در بیشتر موارد عملا میسر نیست

چون تعداد سهامداران زیاد و نقل انتقال سهام ،

در بسیاری از موارد، غیرقابل کنترل است.

اما در شرکت های با مسئولیت محدود معمولا این بررسی را می توان انجام داد.

همچنین هویت اعضا هیات مدیره را هم معمولا می توان بررسی کرد.

هدف از این بررسی ها این است که اگر احیانا اعضا هیات مدیره از افراد به اصطلاح مسئله دار شناخته شده

یا احیانا ممنوع المعامله هستند یا اموالشان مصادره شده،

آثار این حالات قبل از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین هرگاه شخص حقیقی و حقوقی که از جانب او اقدام می شود دولت یا شرکت دولتی خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ باشد

این بررسی ها امکان شمول قانون مشهور به “منع مداخله” را نسبت به مورد منتفی خواهد کرد.

بررسی آخرین تغییرات شرکت

این اطلاعات را از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکتها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی می توان استخراج کرد.

روزنامه رسمی روزنامه ای است که دولت انتشار می دهد و نشر قوانین در آن حجت است،

و پاره ای از آگهی ها در آن منتشر می شود.

در حال حاضر روزنامه رسمی کشور تحت نظر قوه قضاییه منتشر می شود؛

و حاوی تغییرات شرکت یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات شرکت ها است.

هدف از این بررسی آن است که روشن شود ،

آیا کس یا کسانی که قرارداد را امضا خواهند کرد،

صاحب یا صاحبان امضائات مجاز و تعهد آور شرکت هستند یا خیر؟

سایت روزنامه رسمی می تواند در مورد تغییرات شرکت و اطلاعات هویتی مدیران شرکت و سمت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی اساسنامه شرکت و اصطلاحات آن

هدف از بررسی اساسنامه این است که حدود اختیارات مدیران و محدودیت های این اختیارات و احیانا تشریفات خاصی که ممکن است

اساسنامه برای معاملات خاص پیش بینی کرده باشد، روشن شود.

مثلا ممکن است به موجب اساسنامه شرکت اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ باشد.

و یا اختیارات مدیران در موارد خاصی به نوعی محدود یا مشروط شده باشد.

ممکن است گفته شود ،

اگر شخص حقیقی و حقوقی بدون داشتن سمت و اختیار یا خارج از حدود اختیارات خود یا بدون توجه

به قوانین آمره (مثل قانون منع مداخله) اقدام به عقد قرارداد کنند،

مسئولیت مدنی و کیفری شخصی خواهند داشت

و چه بسا تمدید اختیارات ایشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ اشخاص ثالث قابل استناد نباشد،

پس این احتیاط ها چه لزومی دارد؟

بدیهی است که تعقیب کیفری و مجازات افراد یا طرح دعاوی حقوقی علیه آنان ،

مشکل کوتاه مدت ظرف قرارداد که به انجام مفاد آن نیاز دارد

را حل نمی کند، لذا این هم از مواردی است که

پیشگیری ، بهتر از چاره جویی بعدی است.

وقتی با دولت قراردادی منعقد می شود

در این مورد باید اطمینان حاصل شود

که اولا سازمان امضاء کننده قرارداد و شخصی که از جانب آن امضاء می کند

صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد.

ثانیا برای انجام موضوع قرارداد تامین اعتبار نیز مهم است.

لیکن ممکن است امضاء کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری،

از عدم اختیار خود آگاه نباشد.

یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن) کفایت کند.

املاک عظیمیان

املاک عظیمیان در سال ۱۳۹۵ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

این املاک دارای جامع ترین وب سایت املاک در محله های منطقه یک و همچنین بلاگ املاک عظیمیان

اقدسیه، آجودانیه، فرمانیه، اندرزگو، قیطریه، کامرانیه، نیاوران، صاحبقرانیه، لواسان، جمشیدیه، شمال کاخ نیاوران ، زعفرانیه می‌باشد.

از جمله امکانات اینترنتی املاک عظیمیان دارا بودن کامل ترین کانال تلگرام و پیج اینستاگرام است که به راحتی در دسترس هستند.

شما میتوانید در وب سایت املاک عظیمیان و بلاگ املاک عظیمیان برای درخواست ملک و یا ثبت ملک خود ( خرید . فروش . رهن . اجاره ) اقدام نمایید.

تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی چیست؟

تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی چیست؟

یکی از مهم‌ترین عواملی که افراد را تشویق به مشارکت می‌کند، دسترسی به منابع مالی، تخصصی و مهارتی بیشتر است. وقتی چند نفر باهم شراکت می‌کنند از آنجایی که مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود، موفقیتشان نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد به مراتب محسوس‌تر خواهد بود.
امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه و فروشگاه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در زمینه ساخت و سازها، نشان‌دهنده نیاز و تمایل افراد به مشارکت مدنی است. با اینحال مشارکت کاری بین دو نفر برای عده‌ای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست.
در این مطلب ابتدا به تعریف مشارکت حقوقی و مدنی پرداخته و سپس تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی را بیان می‌کنیم.

 • 1) مشارکت حقوقی چیست؟
 • 2) مشارکت مدنی به چه معناست؟
 • 3) تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در چیست؟
 • 4) سخن آخر

مشارکت حقوقی چیست؟

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک. طبق قانون، بانک‌ها از طريق مشارکت حقوقی کمبود منابع مالی مورد نیاز و سرماية شرکت‌های سهامی توليدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمين می‏کنند و در پايان هر دوره مالی همانند ديگر سهام داران به نسبت سرمايه، در سود شرکت سهيم می‏‌شوند. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌آید.

مشارکت مدنی به چه معناست؟

قرارداد مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‎الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع. به عبارتی دیگر، از طریق عقد قرارداد مشارکت مدنی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می‌گیرند.

از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید قبل از راه‌اندازی کسب‌وکارتان انجام دهید این است که دانلود نمونه قرارداد شراکت مدنی را در برنامه خود قرار دهید.

تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در چیست؟

 • اولین تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در شخصیت حقوقی آنها می‌باشد. مشارکت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی از لحظه ثبت و تابع قانون تجارت است و مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع قانون مدنی می‌باشد.
 • در مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکت‏‌های سهامی عام است مسئوليت سهام‌داران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌‏های سهامی در نظر گرفته می‏‌شود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده کلیه شرکا است.
 • مشارکت مدنی برخلاف مشارکت حقوقی که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می‌کند. تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد.
 • سرمایه مشارکت مدنی به صورت مساوی از طریق طرفین تامین می‌شود.
 • پرداخت سهم الشرکه در مشارکت مدنی به دفعات می‌تواند تأمین شود و الزامی نیست که یک مرتبه و نقداً انجام پذیرد.
 • مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکاء ، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور گردد.
 • مشارکت حقوقی تنها در مورد شرکت‌های سهامی امکان‌پذیر است و بنابراین بانک نمی‌تواند سهام متعلق به شرکت‌های دیگر را در قالب مشارکت حقوقی خریداری کند.
 • دیگر تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در این است که مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس یا توسعه امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‌‏شود.
 • در مشارکت حقوقی در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود بسته به سرمایه هر دو طرف بین آنها تقسیم خواهد شد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏‌شود. مورد نظر در مشارکت حقوقی باید بر اساس قوانینی که برای بانک‌ها تعیین می‌شود باشد.
 • در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. به این صورت که شریک متعهد می‌شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌نماید خریداری و قرارداد را تسویه نماید.
 • مشارکت مدنی باید ظرف یک سال خاتمه پذیرد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.
 • برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثائق و بهای کالا، هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن و نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایستی مشخص شود.
 • در قرارداد مشارکت مدنی طرفین مقدار سرمایه و میزان سهام را ذکر می‌کنند؛ اگر دو نفر بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود، اصل بر نصف بودن خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.
 • مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به هدف فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می‌گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می‌باشد.
 • تمدید مشارکت، دیگر تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی است. یعنی در پایان قرارداد مشارکت مدنی طرفین می‌توانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند اما در مشارکت حقوقی اغلب بانک‌ها در صورت تبدیل یا تمدید قرارداد، نقش تعیین‌کننده دارند.

اگر شما هم نیاز به یک قرارداد مشارکت مدنی کامل دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید اقدام به دانلود نمونه قرارداد مشارکت کنید تا تجربه ده‌ها قرارداد شکست‌خورده را تجربه نکنید.

سخن آخر

از آنجایی که کسب‌وکارهای نوپا و تازه تاسیس برای ادامه راه و ماندن در بازار جهت توسعه کار خود نیاز به تأمین مالی و تخصصی دارند. یکی از راه‌های تزریق کمک به این کسب و کارها مشارکت مدنی است. در این مطلب به تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی پرداختیم و حال که با تفاوت این مشارکت‌ها آشنا شدید و قصد تنظیم قرارداد مشارکت دارید بهتر است بدانید که در صورت ناآگاهی در مورد قوانین حقوقی، حتماً از وکیل و یا مشاور حقوقی استفاده کنید تا پیش از امضاء قرارداد به طور کامل نسبت به محتویات و مفاد داخل قرارداد متعهد شوید.

سرانه خرید و فروش حقیقی + فرمولها

برخلاف تصور رایج میان برخی سهامداران، خرید یا فروش حقوقی صرفاً بر مبنای کسب سود نبوده و ممکن است سیاست­‌های دیگری از جمله شاخص‌­سازی (در سهام بزرگ بازار)، حمایت، نیاز به نقدینگی برای پرداختی‌های شرکت و … داشته باشد اما سهامدران حقیقی قطعاً برای کسب سود اقدام به خرید خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ می‌کنند. صد البته که تمامی سهامداران حقیقی بر اساس تحلیل صحیح معامله نمی‌کنند و ممکن است متأثر از فضاهای کاذب یا به اصطلاح سیگنال از سوی اطرافیان باشد اما منظور این مقاله، سهامداران خُرد نبوده و حجم بسیار بالای پول و روش تشخیص آن می‌باشد. رقم‌هایی تأثیرگذار و جریان‌ساز بازار سرمایه.

یکی از ابزار بسیار مهم و شاید مهم­ترین­ آن تشخیص سرانه خرید و فروش باشد. برای درک این امر بسیار مهم در این مقاله با ما همراه باشید.

سرانه خرید میانگین خرید هر شخص حقوقی و حقیقی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سرانه خرید حقیقی ارزش ریالی سهامی است که هر کد حقیقی به صورت میانگین خریده است. به همین شکل، سرانه فروش حقیقی به ارزش ریالی سهامی اشاره می‌کند که هر کد حقیقی به طور میانگین فروخته است.

همه چیز درباره اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

همان‌طور که می‌دانید یکی از پرکاربردترین فعالیت حسابداری برای مشاغل مختلف تهیه‌ی اظهارنامه مالیاتی است.

اظهارنامه‌ی مالیاتی یعنی کارنامه مالی یک سال کاری شرکت‌ها و مؤسسات و یا اشخاص حقیقی که جهت محاسبه‌ی دقیق مالیات به سازمان امور مالی تحویل می‌دهند.

این اظهارنامه مالیاتی هر ساله باید توسط این شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی به سازمان امور مالی جهت محاسبه‌ی مالیات تحویل داده شود و همه‌ی آن‌ها موظف هستند که تمامی بندهای اظهارنامه را تکمیل کنند.

پس اینجا است که اهمیت تهیه‌ی اظهارنامه مالیاتی نمایان می‌شود.

در واقع تکمیل این فرم از حساسیت بالایی برخوردار می‌باشد و به همین دلیل امروزه تمامی مراکزهای دولتی از ادارات و بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های خصوصی و حتی تمامی فروشگاه‌ها برای انجام امور مالیاتی خود به یک یا چند نفر حسابدار اعم از زن و مرد نیازمند هستند.

حتی می‌توان گفت شرکت‌های فعال در بازار نیز (خارج از شرکت‌های دولتی و خصوصی) برای تهیه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی خود به یک حسابدار دقیق و کار بلد نیاز دارند.

در این نوشتار ما به دنبال بیان چند تعریف ساده و مختصر از اصطلاحات مربوط به اظهارنامه مالیاتی هستیم و در ادامه ضمن بیان نحوه دریافت و تکمیل فرم‌های مربوطه، به برخی نکات مهمی که در این خصوص وجود دارد اشاره می‌نماییم.

شما می‌توانید اطلاعات بیشتر درخصوص دوره‌های آموزشی اظهارنامه را که توسط موسسه پژوهش و آموزش و با همکاری اساتید مجرب برگزار می‌شود را از طریق مراجعه به این لینک کسب نمایید.

تعریف اظهارنامه مالیاتی

کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند.

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

از ابتدای سال ۱۳۹۱(سال مالی ۱۳۹۰) مودیان باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند.

تعریف سال مالیاتی

عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می‌شود.

در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان چهار ماه شمسی پس از سال مالی است (۳۱ تیر ماه)؛ ولی در رابطه با اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه‌شان با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، ملاک تعیین میزان مالیات، سالِ مالی آن شرکت است.

شیوه‌ی محاسبه‌ی مالیات در ایران

شیوه‌ی محاسبه‌ی مالیات در ایران به دو صورت علی‌الرأس و خوداظهاری است.

امروزه نظام‌های مالیاتی پیشرفته تمایل دارند به جای شیوه‌ی علی‌الرأس که در آن مأموران اداره‌ی مالیات به تعیین میزان مالیات می‌پردازند، خوداظهاری را جایگزین کنند.

خوداظهاری به این معناست که شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می‌کند که در سالِ مالیاتی خود به چه میزان سود داشته و به چه میزان باید مالیات پرداخت کند.

روش علی الرأس هم بدین صورت است که ممیز مربوطه، مالیات را محاسبه نموده و به مؤدی اعلام می‌نماید. در این روش نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی، ملاک پرداخت مالیات می‌باشد.

در روش خوداظهاری، شخص حقیقی یا حقوقی، بدون دخالت ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، مقدار درآمد، هزینه، استهلاک، حقوق کارمندان و… را اعلام کرده و پس از کسر مقدار معاف، مبلغ مالیات مشخص و پرداخت می‌گردد.

چه کسانی موظف به تنظیم اظهارنامه‌ مالیاتی هستند؟

افرادی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، عبارتند از:
1. تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند.
2. اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران اقامت دارند و داخل یا خارج از کشور دارای فعالیت هستند.
3. اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد و فعالیت آنها از طریق ایران می باشد.
4. تمامی اشخاص غیرایرانی فعال در ایران که از طرق مختلف مثل: ارائه تعلیمات، واگذاری امتیازات و غیره موفق به کسب درآمد شده اند، به نسبت در آمدهایی که در ایران کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند.

از سوی دیگر، افرادی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیستند، شامل این گروه‌ها می‎‌باشند:
1. شهرداری
2. سازمان‌هایی که دولت بودجه‌ی آنها را مشخص می‌کند.
3. موسسات و وزارتخانه‌های دولتی.
4. شرکت‌های تعاونی دانش‌آموزی، کارمندی، کشاورزی، کارگری، صیادی و عشایری.

اشخاص حقوقی چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند؟

اشخاص حقوقی باید اظهارنامه خود را به همراه دفاتر و مدارک، نهایتاً تا 4 ماه پس از سال مالیاتی به اداره مالیاتی تسلیم و مالیات تعلق گرفته را پرداخت نمایند.

اظهارنامه عدم فعالیت چیست؟

اگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از ثبت شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند، باز هم باید اظهارنامه و دفاتر خود را تیرماه هر سال به صورت سفید تحویل دهند.

نکته مهم: چنانچه شرکت یا موسسه‌ای با وجود داشتن فعالیت، اظهارنامه و دفاتر خود را به صورت صوری و برای نشان دادن عدم فعالیت خود سفید تحویل دهد، به دلیل تخلف، شامل قانون علی الرأس می شود.

مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی کدام است؟

1. مدارک شرکت
2. اجاره نامه
3. مدارک شناسایی افرادی که دارای حق امضا هستند
4. صورت ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
5. صورت سود و زیان کلیه اشخاص مکلف به تنظیم اظهارنامه عملکرد
6. مبلغ درآمد و فروش داخلی و خارجی
7. گردش حساب مواد اولیه و کالای ساخته شده و کالای بازرگانی و سایر کالاها
8. صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت‌های تولیدی
9. صورت قراردادها و درآمدها پیمانکاری و بهاء تمام شده پروژه برای شرکت‌های پیمانکاری
10. مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی
11. شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری برای اشخاص حقیقی و حقوقی
12. مبلغ مالیات‌های پرداخت شده
13. شماره کارت بازرگانی، مجوز فعالیت، نام کاربردی، رمز عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه
14. اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مؤدی
15. اطلاعات حساب های سال قبل

در حال حاضر چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد وجود دارد؟

هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۶ نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد تهیه و در دسترس قرار گرفته است:

1. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه‌ها مفصل‌تر است.
2. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م
3. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م
4. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م
5. اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد ملاک ماده ۵۷و۸۰ ق م م
6. اظهارنامه انحلال طبق ماده ۱۱۴ و۱۱۶ق م م

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟

ابتدا مودی باید در نظام مالیاتی ایران از طریق سایت http://e3.tax.gov.ir/Entrance ثبت نام کند. وی پس از تایید اطلاعات ارائه شده و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و اخذ کد اقتصادی، به عنوان مودی مالیاتی شناخته می‌شود.

بعد از طی تشریفات قانونی ثبت نام، از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام کاربری و رمز عبور برای انجام عملیات تکالیف مالیاتی اختصاص داده می‌شود.

عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

در صورتی‌که مودیان اظهارنامه را در موعد مقرر ارسال نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی خواهند شد.

طبق ماده 192 ق.م.م جریمه عدم ارائه اظهارنامه برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی 30 درصد نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش است.

همچنین طبق بند ت ماده 132ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

علی‌رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی کاری وقت‌گیر است لیکن ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌تواند مزایای خوبی برای آنها فراهم آورد.

طبق ماده ۱۸۹ شرکت‌هایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع شود و اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند، مشمول استفاده از 5 درصد جایزه خوش‌حسابی نسبت به مالیات‌های پرداخت شده سه سال می‌شوند.

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

براساس ماده ۱۵۶ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد؟

طبق تبصره ماده ۲۲۶ ق م م به مودیان مالیاتی اجازه دارند در صورتی که در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از نظر محاسبه و درج اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه مالیاتی اصلاحی را تسلیم نمایند.

چگونه اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنیم؟

همین الان به سایت طرح جامع مالیاتی به نشانی http://e3.tax.gov.ir/Entrance مراجعه کنید و نرم‌افزار اظهارنامه مالیاتی را دانلود و پس از آن مراحل زیر را اجرا نمایید:

۱. نصب نرم افزار اظهارنامه مالیاتی عملکرد
۲. مطالعه راهنمای تکمیل اظهارنامه
۳. واردکردن نام کاربری و رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام برای عملیاتی شدن اظهارنامه مالیاتی
۴. پاسخ به سوالات صفحه ۳ اظهارنامه و درج اطلاعات مورد درخواست
۵. واردکردن اطلاعات حسابداری خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ در اظهارنامه مالیاتی
۶. درج و تکمیل صفحه ۱۲ (ترازنامه) اظهارنامه مالیاتی
۷. درج و تکمیل صفحه ۱۳ (سود و زیان) اظهارنامه مالیاتی
۸. رفع مغایرت اختلاف ترازنامه در صورت وجود
۹. تکمیل صفحه ۲۶ اظهارنامه اشخاص حقوقی و درج اقلام معاف و تعیین مالیات ابرازی برای اشخاص حقوقی
۱۰. تکمیل صفحه ۲۷ اظهارنامه اشخاص حقوقی و بستن اظهارنامه
۱۱. بررسی اظهارنامه و تطبیق مبلغ درآمد مندرج با اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش فصلی جهت ارسال به اداره امور مالیاتی
۱۲. اقدام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ کد رهگیری
۱۳. تهیه نسخه چاپی اظهارنامه پس از ارسال
۱۴. بایگانی اسناد و مدارک و آماده شدن برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ارسالی.

10 نکته مهم در روند تکمیل اظهارنامه مالیاتی:

1. تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مؤدیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت‌نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت‌نام امکان‌پذیر می‌باشد.

بنابراین ضروری است مؤدیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت‌نام و رفع ایرادات احتمالی اقدام نمایند.

چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی کد خطای ۵۰۴ را دریافت کنید، به مفهوم عدم برقراری شروط فوق برای ارسال اظهارنامه می‌باشد.

2. تکمیل تمامی بخش‌هایی که به رنگ قرمز و ستاره‌دار هستند، الزامی می‌باشد.

در صوت پر‌ نشدن هر یک از بخش‌های مذکور، اطلاعات شما ذخیره می‌گردد ولی قادر به انجام عملیات ارسال اطلاعات نخواهید بود.

3. حساب بانکی مرتبط با شغل مؤدی، موجب اعتبار اظهارنامه است.

چنانچه حساب بانکی مربوطه معرفی نشود، چه بسا پس از ارتباط با سامانه بانکی و اخذ حساب بانکی مرتبط با شغل مؤدی، اظهارنامه تنظیمی و برآوردی اداره امور مالیاتی ملاک تعیین درآمد و مالیات قرار گیرد.

4. در صفحه‌ای که مشخصات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیرهدرج می‌شود، ورود اطلاعات مدیرعامل ضروری می‌باشد.

5. در صورت عدم تراز مالی در پایان دوره و عدم درج مبالغ مربوطه، امکان ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد (به عبارت دیگر، باید اختلاف تراز دارایی‌ها و بدهی‌ها باید صفر باشد).

6. در صفحه آخر، مشخصات مربوط به تنظیم‌کننده اظهارنامه که دارای حق امضا می‌باشد (مؤدی یا نماینده قانونی)، مدیر امور مالی و حسابرسی و در صورت حسابرسی دفاتر توسط موسسات حسابرسی اطلاعات مربوطه درج می‌شود.

7. پس از ارسال نهایی، قادر به ویرایش اطلاعات خود نخواهید بود لذا پس از تکمیل فرم و قبل از ارسال نهایی به سازمان امور مالیاتی، نسبت به چاپ نسخه پیش‌نویس و بررسی آن اقدام نموده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، اقدام به ارسال نمایید.

8. چنانچه برای ارسال اطلاعات از گزینه ارسال بدون امضای الکترونیکی استفاده نمایید، پس از تایید ارسال می‌بایست نام کاربری و کد رهگیری پیش ثبت‌نام خود را وارد نمایید.

در صورت انتخاب گزینه ارسال اطلاعات با امضای الکترونیکی، پیش از ارائه نام کاربری و کد رهگیری پیش ثبت‌نام، می‌بایست توکن (token) خود را به رایانه متصل نموده و کد امنیتی را وارد کرده و اظهارنامه را امضا نمایید.

9. انتقال اطلاعات بر اساس واحد مالیاتی ابراز شده توسط مؤدی ارسال می‌گردد و مسئولیت ناشی از عدم صحت کد واحد مالیاتی بر عهده خود مؤدی می‌باشد.

پس از تایید اطلاعات فوق، اطلاعات شما به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌گردد.

10. در صورت ارسال موفقیت‌آمیز اطلاعات، سیستم کد رهگیری به شما ارائه خواهد داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.